V Plzni se konal Interpelační den vedení České advokátní komory

Historicky první Interpelační den se zástupci vedení České advokátní komory hostil dne 16. června 2022 region Západní Čechy. V Plzni se setkalo více než čtyřicet advokátek a advokátů s předsedou ČAK JUDr. Robertem Němcem, LL.M., místopředsedou JUDr. Petrem Tomanem, LL.M., členkou představenstva JUDr. Lucií Dolanskou Bányaiovou a tajemníkem ČAK JUDr. Petrem Čápem.

 

S nápadem na pořádání Interpelačních dnů se zástupci vedení ČAK přišel bývalý předseda JUDr. Vladimír Jirousek. Vzhledem k pandemii koronaviru se jej však nepodařilo v letech 2020–2021 realizovat, proto se interpelační den poprvé konal až nyní v Plzni.

V úvodu seznámil předseda ČAK JUDr. Robert Němec přítomné se současnými aktivitami a projekty představenstva. Úvodem shrnul hlavní záměry připravované novelizace zákona o advokacii: kvalitnější právní úpravu advokátní mlčenlivosti, přizpůsobení délky trvání koncipientské praxe pro rodiče starající se o nezletilé děti a digitalizaci činnosti advokacie. Zmínil i další aktivity, zejména usilovnou, leč marnou snahu o prosazení alespoň částečné úhrady odměny advokáta v akci nazvané Milostivé léto II, zavedení BankID při identifikaci advokáta i blížící se české předsednictví v radě EU.  Na něm se bude ČAK podílet spolupořádáním mezinárodní vědecké konference s názvem „Bilance a perspektiva trestního práva EU a jeho aplikace v členských státech“. Dalšími pořadateli akce jsou Unie obhájců ČR a Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

Předseda ČAK přiblížil rovněž aktivity představenstva v souvislosti s pádem Sberbanky. Podle jeho názoru se podařilo situaci zvládnout, je však třeba připravit novelizaci zákona o bankách a následně i příslušných stavovských předpisů tak, aby zohlednily některá negativní zjištění spojená s advokátními úschovami.

Místopředseda ČAK JUDr. Petr Toman  přítomné seznámil s aktivitami v oblasti vnějších vztahů. Vyzdvihl projekt Advokáti do škol a Advokáti do dětských domovů. Informoval o průběhu přípravy nového webu a loga ČAK a popsal plánované změny, jejichž cílem je zvýšit uživatelský komfort webových stánek nejen pro veřejnost, ale i pro advokáty samotné. Stránky by měly mít interní část nazvanou „Moje ČAK“ s informacemi určenými pouze pro advokáty a koncipienty. Jejím prostřednictvím by se mohli advokáti i koncipienti hlásit na školení a jiné akce pořádané ČAK, mohli by platit členské příspěvky, školení a jiné akce, mohli by provádět jednodušší změny v matrice (např. změnu svého sídla, specializace apod.). Součástí těchto změn by měla být i realizace usnesení Sněmu ČAK, konkrétně možnost online účasti advokátů na Sněmu a volba orgánů ČAK. JUDr. Petr Toman následně seznámil přítomné s přípravou výstavy Advokáti proti totalitě, která by se měla konat v Plzni.

Členka představenstva JUDr. Lucie Dolanská Bányaiová informovala přítomné o výchovně-vzdělávacích akcích konaných ČAK.

Následná diskuse se věnovala zejména činnosti Kontrolního oddělení ČAK, Kontrolní rady a některým rozhodnutím těchto orgánů. Předseda ČAK připomněl plánovanou digitalizaci činnosti ČAK, v této oblasti pak zpřístupnění kontrolních spisů členům uvedených orgánů.

 

Interpelační dny budou následovat i v dalších regionech. Jejich konání považuje představenstvo Komory za podstatné i proto, že jednotlivé regiony jsou v důsledku výsledků voleb na říjnovém Sněmu ČAK v představenstvu nedostatečně zastoupeny a pořádání Interpelačních dnů může tento neplánovaný handicap zmírnit.

 

JUDr. Petr Toman, LL.M., místopředseda ČAK
Foto: archiv ČAK

Go to TOP