Aleš Rozehnal: Etika, média a právo

Aleš Čeněk, Plzeň 2022, 344 stran, 441 Kč.

 

Publikace, jejímž autorem je doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D., poskytuje komplexní přehled vývoje a typologie masových médií. Čtivou, ale odbornou formou pojednává o roli médií jakožto autonomního společenského subsystému, jejich interakci s politickým systémem, jakož i jednotlivými složkami státní moci. Samostatná část se věnuje etice v médiích, což je oblast, která nebyla zatím v české odborné literatuře systematičtěji zpracována.

Publikace obsahuje rovněž výklad právní úpravy jednotlivých aspektů médií v České republice, a to jak z oblasti úpravy veřejnoprávní, tak i soukromoprávní. Právní úprava je pak zasazena do širšího společenského kontextu a média jsou zkoumána z pohledu mediální vědy, politologie a sociologie. Pozornost je věnována i teoretickým otázkám vymezení médií a jejich funkcím a systémovému zařazení institutů mediálního práva. Komplexně je rozebrán fenomén internetových médií, a to zejména zpravodajských serverů, vysílání po internetu, resp. nelineární vysílání audiovizuálního obsahu prostřednictvím internetu. Vedle rozboru právní regulace a jejího ovlivnění evropskou legislativou je do textu zakomponována i současná domácí i zahraniční judikatura.

Klíčovou částí publikace je otázka institucionální a obsahové regulace médií s důrazem na zajištění svobody slova v médiích. Pozornost je věnována všem aspektům mediálního trhu, od tiskových médií, přes rozhlasové a televizní vysílání, internetová média, až po komerční komunikaci a reklamu. Mezi další témata patří ochrana soukromí a dalších osobnostních práv, vše z pohledu legislativy, doktríny a judikatury. V této části navazuje publikace na autorovu úspěšnou učebnici a monografii Mediální práva, která vyšla v několika vydáních.

Red.

Go to TOP