Obchodník musí informovat o záruce, je-li rozhodujícím údajem nabídky

Soudní dvůr EU zveřejnil svůj rozsudek ve věci C-179/21 Victorinox, podle kterého platí, že obchodník, který nabízí na internetových stránkách, jako je Amazon, zboží, které sám nevyrobil, musí informovat spotřebitele o záruce výrobce, pokud z ní učiní ústřední nebo rozhodující údaj své nabídky.

 

Společnost absoluts-bikes and more-GmbH & Co. KG (dále jen „absoluts“) nabízela na internetovém obchodním portálu Amazon výrobek jednoho švýcarského výrobce. Internetová stránka Amazon, která tuto nabídku předložila, neobsahovala žádnou informaci o jakékoliv záruce poskytované společností absoluts nebo třetími osobami, ale obsahovala odkaz, v rubrice „Další technické informace“, prostřednictvím něhož uživatel mohl vstoupit na informaci vyhotovenou výrobcem.

Jelikož měla konkurující společnost za to, že absoluts neposkytla dostatečné informace o záruce nabízené výrobcem, podala na základě německé právní úpravy týkající se nekalé soutěže žalobu směřující k tomu, aby bylo společnosti absoluts nařízeno zdržet se poskytování takových nabídek. Případ se mezitím dostal k Bundesgerichtshof (Spolkový soudní dvůr, Německo), který měl pochybnosti, zda podle směrnice o právech spotřebitelů1 je obchodník, který se nachází v situaci společnosti absoluts, povinen informovat spotřebitele o existenci obchodní záruky nabízené výrobcem. Tento soud se rovněž táže na rozsah takové povinnosti a podmínky, za kterých vzniká.

Soudní dvůr ve svém rozsudku rozhodl, že podle směrnice o právech spotřebitelů je obchodník povinen poskytnout spotřebiteli předsmluvní informace o obchodní záruce výrobce, když má spotřebitel oprávněný zájem na získání těchto informací, aby mohl přijmout své rozhodnutí uzavřít smlouvu s obchodníkem. Soudní dvůr rovněž rozhodl, že tyto informace musejí zahrnovat veškeré informace o podmínkách uplatnění a provedení takové záruky, které spotřebiteli umožňují, učinit takové rozhodnutí.

 

Závěry Soudního dvora

Zaprvé, pokud jde o otázku, zda je obchodník povinen informovat spotřebitele o existenci obchodní záruky od výrobce2, Soudní dvůr upřesnil, že pokud se předmět smlouvy týká zboží vyrobeného osobou odlišnou od obchodníka, musí se tento požadavek vztahovat na veškeré podstatné informace týkající se tohoto zboží, aby se spotřebitel mohl rozhodnout, zda si přeje být smluvně vázán s obchodníkem. Podle Soudního dvora tyto informace zahrnují hlavní vlastnosti zboží3, jakož i v zásadě všechny záruky, které jsou vnitřně spjaty se zbožím, k nimž patří obchodní záruka poskytovaná výrobcem. Soudní dvůr však uvedl, že ačkoli sdělení informací o obchodní záruce výrobce zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitele, bezpodmínečná povinnost poskytnout takové informace za všech okolností se jeví jako nepřiměřená. Taková povinnost by totiž obchodníky nutila k výkonu značné práce sběru a aktualizace informací týkajících se takové záruky, ačkoli tito nemají nutně přímý smluvní vztah s výrobci a ačkoli otázka obchodní záruky výrobců v zásadě nespadá pod smlouvu, kterou zamýšlejí uzavřít se spotřebitelem.

Soudní dvůr měl tedy v rámci vyvážení vysoké úrovně ochrany spotřebitele s konkurenceschopností podniků za to, že obchodník je povinen spotřebiteli poskytnout předsmluvní informace o obchodní záruce výrobce pouze tehdy, pokud má spotřebitel oprávněný zájem na získání těchto informací, aby mohl přijmout rozhodnutí uzavřít smlouvu s obchodníkem. Tato povinnost obchodníka tedy nevyplývá z pouhého důvodu existence této záruky, ale z důvodu existence takového oprávněného zájmu spotřebitele. V tomto ohledu Soudní dvůr upřesnil, že tento zájem je prokázán tehdy, když obchodník učiní z obchodní záruky výrobce ústřední nebo rozhodující údaj své nabídky, zejména pokud z toho učiní prodejní argument tak, aby zlepšil konkurenceschopnost a atraktivnost své nabídky ve vztahu k nabídkám svých konkurentů.

Soudní dvůr dodal, že za účelem určení, zda obchodní záruka výrobce představuje ústřední nebo rozhodující údaj nabídky obchodníka, je třeba zohlednit obsah a obecné uspořádání nabídky ve vztahu k dotčenému zboží, význam, pokud jde o argument prodeje nebo reklamní argument, zmínku obchodní záruky výrobce, místo, které tato zmínka zaujímá v nabídce, riziko omylu nebo záměny, které by uvedená zmínka mohla vyvolat u průměrného spotřebitele, běžně informovaného a přiměřeně pozorného a obezřetného, pokud jde o různá práva na záruku, která může spotřebitel uplatňovat, nebo skutečnou totožnost poskytovatele záruky, přítomnost či nepřítomnost, v nabídce, vysvětlení týkajících se jiných záruk spojených se zbožím, jakož i jakýkoli jiný prvek, který by mohl založit objektivní potřebu ochrany spotřebitele.

Zadruhé, pokud jde o otázku, jaké informace musí být spotřebiteli poskytnuty, co se týče „podmínek“ obchodní záruky výrobce4, Soudní dvůr rozhodl, že obchodník je povinen poskytnout spotřebiteli za účelem uspokojení oprávněného zájmu spotřebitele na získání informací o obchodní záruce výrobce, aby se mohl rozhodnout, zda uzavře smlouvu s obchodníkem, veškeré informace o podmínkách uplatnění a provedení dotyčné obchodní záruky. Kromě trvání a územního rozsahu záruky, výslovně uvedených v čl. 6 odst. 2 druhé odrážce směrnice o prodeji spotřebního zboží a zárukách na toto zboží5, tyto údaje mohou zahrnovat nejen místo opravy v případě poškození nebo případná omezení záruky, ale také, podle okolností, jméno a adresu poskytovatele záruky.

Úplné znění rozsudku naleznete ZDE.

 

Zdroj Soudní dvůr EU
Foto: canva.com

 


1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU ze dne 25. října 2011 o právech spotřebitelů, kterou se mění směrnice Rady 93/13/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/44/ES a zrušuje směrnice Rady 85/577/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES (Úř. věst. 2011, L 304, str. 64), dále jen „směrnice o právech spotřebitelů“).

2 Článek 6 odst. 1 písm. m) směrnice o právech spotřebitelů. Podle tohoto ustanovení před tím, než je spotřebitel vázán smlouvou uzavřenou na dálku nebo smlouvou uzavřenou mimo obchodní prostory či odpovídající smluvní nabídkou, má obchodník spotřebiteli poskytnout jasným a srozumitelným způsobem informace o existenci a podmínkách poprodejní asistenční služby pro zákazníky, poprodejních služeb a obchodních záruk.

3 Tato povinnost je stanovena v čl. 6 odst. 1 písm. a) směrnice o právech spotřebitelů.

Go to TOP