Pavel Borčevský: Trestní právo hmotné v otázkách a odpovědích

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Praha 2021, 382 stran, 490 Kč.

Autorem této nové učebnice – Trestní právo hmotné v otázkách a odpovědích – je JUDr. Pavel Borčevský, Ph.D., právník a akademický pracovník Katedry trestního práva Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze.

Je nepochybné, že o problematice obecné části trestního práva hmotného by bylo možné napsat nespočet stran, resp. sepsat snad několik učebnic na pokračování. S uváděnou skutečností se však autor recenzované učebnice vypořádal výborně a představovaná publikace je v tomto ohledu jedinečná.

Učebnice, čítající dohromady skoro 400 stran, poskytuje ucelený, velmi dobře systematizovaný výklad obecné části trestního zákoníku, tedy jak základů trestní odpovědnosti, tak problematiky sankcionování. Stranou přitom neponechává samozřejmě ani trestní odpovědnost mládeže a právnických osob.

Osnova učebnice je velmi dobře strukturovaná. Jako taková je uvozena předmluvou doc. JUDr. Eduarda Bruny, Ph.D., a poté již následuje celkem osmnáct kapitol: 1. Pojem a předmět trestního práva, 2. Skutková podstata trestného činu, 3. Trestný čin, 4. Objekt trestného činu, 5. Objektivní stránka trestného činu, 6. Subjekt trestného činu, 7. Subjektivní stránka trestného činu, 8. Omyl v trestním právu, 9. Okolnosti vylučující protiprávnost, 10. Vývojová stadia trestného činu, 11. Spolupachatelství, účastenství a další formy trestné součinnosti, 12. Podstata souběhu trestných činů, 13. Zánik trestní odpovědnosti pachatele, 14. Trestněprávní sankce a jejich ukládání, 15. Systém a druhy trestů, 16. Ochranná opatření, 17. Trestní právo mladistvých a 18. Trestní právo právnických osob. Uvedené kapitoly jsou pak dále přehledně rozděleny na jednotlivé podkapitoly.

Co je přitom nutné na tomto místě zejména vyzdvihnout a čím se tato učebnice odlišuje od jiných učebnic trestního práva, je to, že pokud jde o formu výkladu, zvolil autor vskutku originální. Učebnice je totiž psána způsobem otázek a na nich navazujících odpovědí. To může čtenářům této knihy poskytnout jednak lepší možnost zapamatování si a uchopení probírané materie, jednak mohou shodně či obdobným způsobem vystavěné otázky, které jsou čtenáři v učebnici předestírány, zaznít především v průběhu zkoušky z trestního práva hmotného.

Současně s tím je učebnice psána skutečně jasně a srozumitelně. Rozhodně se přitom však nejedná o popisný, bezduchý, teoretický výklad; autor svůj výklad v učebnici uchopil velmi vhodně a ve spojení s výše uvedeným je učebnice psána velmi pěkným, živým způsobem.

Tato učebnice je pak na mnoha místech také vhodně prakticky orientována – srov. např. 2. kapitolu – Skutková podstata trestného činu, podkapitolu 2.1 – Proč je pro praxi pojem skutková podstata důležitý? anebo 3. kapitolu – Trestný čin, podkapitolu 3.4 – Jaký je praktický význam kategorizace trestných činů? Pokud jde o studenty, kteří se budou z této učebnice připravovat na zkoušku z trestního práva hmotného, pak jistě ocení, že to, co se snaží momentálně, mnohdy bolestně memorovat a pochopit, se jim bude hodit též v jejich budoucí praxi.

Na tomto místě je však nutné současně upozornit na to, že ačkoli je publikace určena především vysokoškolským studentům právních oborů, vy­užít ji jednoznačně mohou také studenti oborů neprávních a rovněž zástupci trestněprávní praxe, tedy advokáti, policisté, státní zástupci, soudci anebo úředníci Probační a mediační služby.

V neposlední řadě je nutné na této učebnici ocenit také skutečnost, že je prolnuta dlouhou řadou praktických příkladů, a to ve spojení se skutečně aktuální, relevantní judikaturou. Autor tedy v knize rozebírá nejen současnou právní úpravu, ale velmi vhodně také skutečnou aplikační praxi.

Recenzovanou učebnici lze tedy hodnotit jako učebnici mimořádně kvalitní. Tato kniha rozšiřuje reálně ne příliš širokou nabídku aktuálních učebnic trestního práva hmotného; i spolu se vším dříve uvedeným ji tak na trhu knih stejného či obdobného charakteru velmi vítám.

Závěrem tak nezbývá nic jiného než doufat v pokračování této zdařilé publikace, tentokráte na téma trestního práva procesního.[1]

 

JUDr. ALENA TIBITANZLOVÁ, advokátka a akademický pracovník na Katedře trestního práva Fakulty bezpečnostně právní Policejní akademie České republiky v Praze


[1] Tato recenze je výstupem vědeckovýzkumného úkolu Možnosti využití nových technologií s důrazem na zefektivnění a urychlení činnosti orgánů činných v trestním řízení a dalších subjektů, subúkolu Základy trestní odpovědnosti s akcentem na zavádění nových postupů a technologií do trestního řízení, řešeného na Policejní akademii České republiky v Praze.

Go to TOP