FLASH NEWS z jednání představenstva ČAK – únor 2022

Již potřetí vám nabízíme rychlé informace z jednání představenstva ČAK – Flash News. Přinášejí pouze hlavní zprávy a události, podrobnosti pak budou k dispozici, stejně jako doposud, v zápisech ze schůze představenstva na webu ČAK. K zásadním tématům se bude Advokátní deník postupně vracet v článcích, rozhovorech a stanoviscích.

O čem tedy (mimo jiné) jednalo představenstvo ČAK na své 4. schůzi v tomto volebním období, tedy 7. – 8. února 2022?

 

Nové složení poradních orgánů představenstva

Již na minulém jednání představenstva ČAK byla schválena nová vedení jednotlivých odborných sekcí a výborů. Jejich předsedové na únorovém jednání přednesli návrhy na složení, v nichž budou pracovat v tomto volebním období. S ohledem na význam poradních orgánů a velký zájem advokátů o zapojení do práce v nich (což členové představenstva velmi ocenili) bylo rozhodnuto, že není na překážku, pokud počet členů v některých sekcích či výborech překročí obvyklý počet členů (20), které mají zpravidla sekce a výbory mít dle čl. 8 odst. 2 Usnesení představenstva ČAK o poradních orgánech ČAK. Kompletní nová složení, v nichž budou orgány pracovat, budou zveřejněna na webu ČAK – v rubrice Komora/Orgány Komory/Výbory a sekce.

Končí 1. cyklus Dalšího vzdělávání advokátů a přináší výhody

V roce 2018 představenstvo ČAK schválilo projekt Dalšího vzdělávání advokátů. Jeho záměrem bylo přitáhnout co nejvíce advokátů k dobrovolnému celoživotnímu vzdělávání v oblasti poskytování právních služeb a zároveň ty, kteří se takto celoživotně vzdělávají, i ocenit. Za účast na vzdělávacích akcích pořádaných nejen ČAK advokáti získávají kredity, které jim po třech letech (tedy právě od roku 2022) umožní získat v motivačním programu jednak osvědčení o tom, že se průběžně dále vzdělávají, tak slevu na vzdělávací akce pořádané Komorou po dobu platnosti osvědčení (následující 3 roky).

Představenstvo ČAK proto schválilo pro absolventy prvního 3letého cyklu Dalšího vzdělávání advokátů 20% slevu z ceny vzdělávacích akcí pořádaných odborem výchovy a vzdělávání v Praze a pobočkou ČAK v Brně.

Jmenováni pověřenci vnitřního oznamovacího systému ČAK

Představenstvo ČAK jmenovalo JUDr. Martina Vychopně (Benešov) a JUDr. Jiřího Machourka (Brno) osobami pověřenými pro přijímání oznámení podle vnitřního oznamovacího systému ČAK na ochranu oznamovatelů z řad zaměstnanců a jiných pracovníků Komory, kteří budou chtít oznámit protiprávní jednání, jež porušuje právní předpisy EU upravující některé vybrané oblasti stanovené směrnicí a o kterém se dozvěděli v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností pro Komoru.

Personální a procesní analýza ČAK

Předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., informoval členy představenstva o probíhající personální a procesní analýze agend, které Komora zajišťuje. Účelem analýzy je zmapování veškerých agend a procesů se zaměřením na identifikaci případných  neefektivních  či obsolentních procesů,  které by bylo možné zlepšit s využitím informačních technologií za účelem zkvalitnění a zefektivnění služeb poskytovaných advokátům a dalších činností Komory.

ČAK a předsednictví ČR v Radě EU

Česká republika se ujme předsednictví v Radě EU 1. července 2022 a bude Radě předsedat do konce roku 2022. Pro ČAK půjde o unikátní šanci v rámci předsednictví zviditelnit i aktuální advokátní témata, která překračují rámec české advokacie a která trápí rovněž další advokacie evropské. Mohlo by jít např. o problematiku důvěrnosti komunikace mezi advokátem a klientem, zvýšení osvěty a právního povědomí o evropském právu vůbec či o prohloubení spolupráce s představiteli důležitých evropských institucí. Na příštím zasedání představenstva ČAK v březnu bude proto předložen již konkrétní návrh vhodných akcí, ať již konaných v Bruselu nebo v ČR a rozpočet na ně. Vždy s ohledem na rozpočtové možnosti letošního roku a v souběhu s již tradičně konanými či již připravovanými akcemi, například v rámci setkání předsedů advokátních komor střední a východní Evropy.

Žaloba proti ČAK o určení neplatnosti voleb

Představenstvo ČAK vzalo na vědomí informaci o žalobě na určení neplatnosti voleb do orgánů ČAK podané advokátem Mgr. Petrem Němcem. Vzalo rovněž na vědomí stručné vyjádření žalované k žalobě ze dne 31. 1. 2022. Pověřilo předsedu ČAK JUDr. Roberta Němce, LL.M., a tajemníka ČAK JUDr. Petra Čápa, aby vypracovali ve lhůtě do 15. 2. 2022 i podrobné vyjádření.

Podrobné informace o celém jednání představenstva budou jako obvykle obsaženy v zápisu z jednání představenstva na webu ČAK.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

 

Go to TOP