Průměrná mzda zvyšuje v roce 2022 práva a nároky zaměstnanců

Průměrná mzda neovlivňuje jen koupěschopnost obyvatel, ale zasahuje též do pracovněprávní sféry, zejména do oblasti zaměstnanosti. Pro tyto účely vyhlašuje každoročně Ministerstvo práce a sociálních věcí na základě šetření Českého statistického úřadu průměrnou mzdu v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí předchozího kalendářního roku.

 

Pro rok 2022 je to průměrná mzda za toto období v roce 2021. Byla vyhlášena sdělením Ministerstva práce a sociálních věcí č. 494/2021 Sb., a je pro účely zákoníku práce č. 262/2006 Sb. (dále zák. práce) ve výši 37 047 Kč. Ve stejné výši je vyhlášena sdělením MPSV č. 495/2021 Sb. pro účely zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. (dále z. o. z.).  Jak se nová výše průměrné mzdy pro rok 2022 promítá do pracovněprávních předpisů?


Jednorázová náhrada nemajetkové újmy

Průměrná mzda pro rok 2022 se uplatňuje podle zákoníku práce č. 262/2006 Sb. v oblasti náhrady nemajetkové újmy v důsledku smrtelného pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Podle nového § 271i) pozůstalým bude příslušet manželovi, partnerovi, dítěti a rodičům zemřelého zaměstnance jednorázová náhrada. Jde o nový druh náhrady, který se uplatňuje od 1. ledna 2021.

Výše náhrady jednorázové újmy pozůstalých se odvozuje nikoliv od pevné částky, ale od násobku průměrné mzdy v národním hospodářství, který je v tomto případě stanoven na její dvacetinásobek, tedy na částku 740 940 Kč (dříve 692 220 Kč). U rodičů zemřelého, kdy je náhrada poskytována oběma rodičům, přísluší každému rodiči polovina stanovené částky. Jedná se o částku minimální. Může být poskytnuta částka vyšší, a to u všech pozůstalých.

Náhrada škody na zřízení pomníku nebo desky již není od 1. ledna 2021 stanovena pevnou částkou, ale je odvozena od 1,5násobku průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikne právo na tuto náhradu škody. Jde o částku 55 570 Kč (dříve 51 916 Kč). Částka 1,5násobku průměrné mzdy je částka nejnižší, která musí být poskytnuta. Zaměstnavateli nic nebrání tomu, aby poskytl částku vyšší, avšak její výše nesmí převýšit náhradu skutečných nákladů.

 

Podpora v nezaměstnanosti

Podpora v nezaměstnanosti náleží podle § 43 odst. 1 z. o. z. uchazeči o zaměstnání do 50 let věku po dobu 5 měsíců, nad 50  do 55 let věku 8 měsíců a nad 55  let věku 11 měsíců. Uchazeči o zaměstnání, který splňuje požadované zákonné podmínky, přísluší v prvních dvou  měsících podpora ve výši 65 % průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání, další dva měsíce  podpůrčí doby 50 % a po zbývající podpůrčí dobu maximálně do 11 měsíců 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu osoby samostatně výdělečně činné.

Maximální výše podpory v nezaměstnanosti činí 0,58 průměrné mzdy v NH a při rekvalifikaci 0,65 násobek průměrné mzdy v NH (§ 50 odst. 6 z. o. z). V roce 2022 může tedy být maximální podpora v nezaměstnanosti 21 487 Kč (dříve 20 075 Kč). Při rekvalifikaci je maximální poskytovaná částka 24 080 Kč (dříve 22 498 Kč).

 

Podpora bez prokázaného příjmu                      

Z průměrné mzdy zjištěné v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku se vychází i v případech, kdy zaměstnanec nemůže pro  účely podpory v nezaměstnanosti prokázat svůj příjem. Za první dva měsíce podpůrčí doby to je ve výši 0,15 násobku, další dva měsíce ve výši 0,12 násobku a  za zbývající měsíce podpůrčí  doby (maximálně do 11 měsíců), ve výši 0,11 násobku průměrné mzdy v NH. Vyjdeme-li z průměrné mzdy  pro rok 2022 v částce 37 047  Kč, pak je u  těchto zaměstnanců podpora v nezaměstnanosti za první dva měsíce 5 557 Kč (dříve 5 192 Kč ), za další dva měsíce 4 445 Kč (dříve  4 153 Kč ) a za zbývající měsíce 4 075 Kč (dříve 3 807 Kč. V případě, že fyzická osoba dodatečně doloží potvrzení o svých  příjmech, úřad práce podporu v nezaměstnanosti a podporu při rekvalifikaci doplatí, pokud nárok na ni bude vyšší než poskytovaná částka.

Podpora při rekvalifikaci se v uvedených případech stanoví uchazeči ve výši 0,14 násobku průměrné mzdy v NH. Jedná se o částku 5 186 Kč (dříve 4 845 Kč).

 

Příspěvek pro zdravotně postižené

Zákon o zaměstnanosti umožňuje hmotně stimulovat zaměstnavatele vytvářejícího nová pracovní místa pro osoby se zdravotním postižením (ZP). Ustanovení § 75 tohoto zákona  obsahuje podmínky pro uzavření dohody o vytvoření pracovního místa pro osoby se ZP a maximální výši příspěvku na jeho vytvoření. Může činit maximálně osminásobek a pro osobu s těžším zdravotním postižením maximálně dvanáctinásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí předchozího kalendářního roku. Průměrná mzda za uvedené období je 37 047 Kč, takže příspěvek v roce 2022 může být maximálně 296 376 Kč (dříve 276 888 Kč), případně 444 564 Kč (dříve 415 332 Kč). Vyšší příspěvky jsou v případě, kdy zaměstnavatel zřídí více pracovních míst pro tyto osoby a sjedná dohodu s úřadem práce. Zřídí-li 10 a více pracovních míst, je to desetinásobek uvedené průměrné mzdy.

 

Příspěvek na  zřízení  volných pracovních míst

Maximální výše příspěvku na zřízení volných pracovních míst se stanoví v závislosti na míře nezaměstnanosti v daném okrese a na počtu zřízených nebo vyhrazených účelných pracovních míst( § 113 odst.3 z. o. z.). Výše příspěvku zaměstnavateli na zřízení jednoho  společensky účelného pracovního místa, pokud v kalendářním měsíci předcházejícím dni podání žádosti o příspěvek míra nezaměstnanosti v daném okrese nedosahuje průměrné míry nezaměstnanosti v České republice, může maximálně činit čtyřnásobek  průměrné mzdy v NH. Průměrná míra nezaměstnanosti je v současnosti v ČR 3,3 %.

Příklad:
V okrese je průměrná míra nezaměstnanosti 2,5 % a zaměstnavatel zřídil nové volné pracovní místo. Příspěvek od úřadu práce může být v maximální výši 148 188 Kč (dříve 138 444 Kč).

Při zřízení více než 10 pracovních míst může být tento příspěvek až ve výši šestinásobku této průměrné mzdy, tedy 222 282 Kč (dříve 207 666 Kč). Jestliže by průměrná míra nezaměstnanosti v okrese dosahovala průměrné míry nezaměstnanosti v České republice,  nebo by ji přesahovala, může být příspěvek při zřízení jednoho volného pracovního místa až šestinásobek průměrné mzdy, tedy 222 282 Kč (dříve 207 666 Kč) a při zřízení více než 10 pracovních míst až osminásobek průměrné mzdy, tedy  296 376 Kč (dříve 276 888 Kč).

 

Uchazeč o zaměstnání a OSVČ

V § 114 z. o. z jsou uvedena pravidla pro poskytnutí překlenovacího příspěvku. Je určen osobě samostatně výdělečně činné, která  přestala být uchazečem o zaměstnání a začala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost. Podmínkou je, že tato osoba obdržela příspěvek na zřízení volného pracovního místa. Zřízením volného místa se pro tyto účely rozumí i zahájení samostatné výdělečné činnosti.

Příspěvek se poskytuje nejdéle na dobu 5 měsíců a jeho výše činí maximálně 0,25 násobku průměrné mzdy v NH, tedy 46 308 Kč  Výpočet: 37 047 x 0,25 x 5.

 

Odvody za zdravotně postižené osoby

Zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru jsou povinni zaměstnávat osoby se zdravotním postižením  ve výši povinného podílu 4 %. Tuto povinnost by měli zaměstnavatelé splnit zejména přímým zaměstnáváním těchto osob v pracovním poměru nebo odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů, se kterými úřad práce uzavřel dohodu o uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce. Pokud se nepodaří zaměstnavateli splnit tuto povinnost přímým zaměstnáváním těchto osob, musí provést podle § 82 odst.1 z. o. z. odvod do státního rozpočtu. Jeho výše je za každou osobu se zdravotním postižením, kterou zaměstnavatel měl zaměstnat, 2,5 násobek průměrné měsíční mzdy zjištěné za 1. až 3. čtvrtletí 2021.  Např. jestliže měl zaměstnat 5 osob, je výše odvodu 463 087 Kč (dříve 432 637 Kč). Výpočet: 37 047 Kč x 2,5 x 5) Tento odvod musí provést zaměstnavatel do 15.ůnora 2022 do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu práce.

 

Dětská činnost

Děti ve věku do 15 let mohou vykonávat pouze umělecké, kulturní, sportovní a reklamní činnosti po předchozím povolení správního úřadu (úřadu práce) a za ochranných podmínek uvedených v zákoně a v povolení. O tomto povolení vydává úřad práce rozhodnutí, a to na základě písemné žádosti osoby odpovědné za výchovu dítěte. Povolení se nevyžaduje k činnosti zájmové v uvedených oblastech, pokud nepůjde o výkon činnosti za odměnu.

Při této činnosti může dítě způsobit provozovateli, pro něhož činnost vykonává, škodu. Vychází se ze situace, kdy dítě ještě nemá žádný výdělek a postup při uplatňování náhrady škody v plné výši by byl neodůvodnitelný. Existuje proto omezení výše náhrady škody: škoda, kterou by dítě, případně jeho zákonný zástupce, byl povinen nahradit provozovateli, nesmí podle § 122 odst. 5 z. o. z přesáhnout v jednotlivém případě 0,70 násobek průměrné mzdy za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém vznikla škoda. Pro rok 2022 je to  25 932 Kč (dříve 24 227 Kč).


JUDr. Ladislav Jouza, advokát, odborník na pracovní právo
Foto: canva.com

 

Go to TOP