Když advokát zastupuje nezletilé dítě, aneb jaké jsou poznatky z praxe?

Exkluzivně pro AD

Zastupování nezletilých dětí – tak se jmenoval webinář, který v úterý 26. října 2021 uspořádala Česká advokátní komora ve spolupráci s kanceláří Veřejného ochránce práv. Nezletilé děti jsou totiž stále častěji klienty, s nimiž se advokáti setkávají ve své právní praxi. Ty tam jsou také časy, kdy dítě bylo pouhou věcí, o které se u soudu rozhodovalo bez ohledu na jeho postoj či přání. Webináře se účastnilo 8 panelistů a šest desítek advokátů a advokátních koncipientů.

 

V úvodu vzdělávací akce vystoupily Mgr. Petra Šuplerová a Mgr. Klára Ille z odboru rodiny kanceláře Veřejného ochránce práv, které ve svém delším příspěvku nastínily všechny problematické okruhy, s nimiž se setkávají. Určily tak rámec debaty, která za aktivní účasti přihlášených advokátů probíhala celé odpoledne. Hovořilo se zejména o participaci dětí, o konfliktu jejich tvrzeného názoru a veřejného zájmu, o eliminaci rizika dezinterpretace jejich názoru, o manipulujících rodičích a o nedostatečně zohledněném přání samotného dítěte.

Poté vystoupil místopředseda Krajského soudu v Ústí nad Labem Mgr. Vladimír Polák, který se věnoval procesní stránce zastoupení dítěte advokátem nebo OSPOD a právu dítěte vyjádřit se k ustanovenému opatrovníkovi. Podle jeho názoru by OSPOD měl být ustanovován jako kolizní opatrovník zejména v případech rodinného práva veřejného, tedy pro ohrožené dítě. V ostatních kauzách by jako opatrovník mohl být ustanovován advokát. S povzdechem konstatoval, že značnou část veřejné komunikace opanovaly rodičovské spory, ačkoliv kulminovaný spor dvou psychopatů je jen velmi malou částí agendy nezletilých dětí. Na tohoto jediného diskutujícího muže reagovala emeritní soudkyně JUDr. Hana Nová, kterou přednesená materie také právem zaujala.

Dalším diskutujícím byla vývojová psycholožka Mgr. Alicja Leix, Ph.D., s příspěvkem nazvaným Možnosti a meze komunikace s dítětem o právních záležitostech. Zdůraznila, že s dítětem ve věku do 10-12 let nemá význam probírat věci abstraktní, jako právní pojmy, čas či konsekvence, protože takové míry obecnosti není mladší dítě schopno. Je také třeba vzít v úvahu, že děti mají sníženou frustrační toleranci a pokoušejí se vyhovět rodičům jako nejbližším osobám, které mají rády. Opakují proto to, co rodiče chtějí slyšet. Uvedené poznatky potvrdila také terapeutka Mgr. Kamila Bobysudová, která dodala, že dítě obvykle kopíruje chování primárního pečovatele a dále že rodičovská manipulace dítěte nemusí být záměrná.

V druhé části odpoledne vystoupila psycholožka Úřadu pro mezinárodně právní ochranu dětí Mgr. Zuzana Senciová, která posluchačům představila případovou studii 12leté dívky s přesvědčivým, avšak nepravdivým tvrzením o fiktivním domácím násilí jako důvodu pro odmítání styku dcery s otcem. Odbornou materii závěrem doplnila prezidentka Unie rodinných advokátů JUDr. Daniela Kovářová, která také celý workshop moderovala, krátkým vystoupení k odměně advokáta jakožto zmocněného nebo ustanoveného zástupce či opatrovníka nezletilého dítěte.

Panelisté shodně konstatovali, že obsáhlá problematika zastupování nezletilého dítěte by si žádala další debatu a pokračování diskuse v příštím roce s doporučením, že neformální společný postup všech odborníků bývá vhodnější a efektivnější, než striktní lpění na procesu. Směrem k rodičům je pak třeba vyslat zprávu o tom, že jakékoliv ohnutí pravidel v jejich prospěch se dříve či později obrátí proti svým aktérům. Posluchači se posléze v diskusi nadšeně vyslovovali pro uspořádání dalšího semináře, který by se dotkl také problematiky znaleckých posudků, dětí v pěstounské péči, odměny za poskytování právních služeb a správy majetku nezletilého dítěte.

Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů

Go to TOP