Antonín Kottnauer, Ladislav Jouza, Petra Hušková, Václav Sládek, Helena Úlehlová, Jan Vácha: Zákoník práce: Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021

Leges, Praha 2021, 2. aktualizované a přepracované vydání, 978 stran, 1 790 Kč.

 

Velice zajímavou novinkou, která se aktuálně objevila na poli právnické komentářové literatury a zaslouží si zcela jistě pozornost, je kniha Zákoník práce: Komentář s judikaturou podle stavu k 7. květnu 2021. Knihu vydalo nakladatelství Leges. Jedná se o druhé vydání, které přináší podstatnou aktualizaci původního (prvního) vydání z roku 2012, reagující na všechny změny zákoníku práce, k nimž v uvedeném mezidobí došlo. K nejvýznamnějším změnám, k nimž se v knize podává právní výklad, tak zcela jistě patří zákon č. 303/2013 Sb., kterým se měnil zákoník práce v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a přijetím tzv. nového občanského zákoníku, dále rovněž zákon č. 205/2015 Sb., měnící právní úpravu náhrady škody, a v neposlední řadě i zákon č. 285/2020 Sb., který přinesl zatím poslední velmi zásadní novelizaci právní úpravy pracovněprávních vztahů.

Zákon č. 285/2020 Sb. přinesl celou řadu změn napříč celým zákoníkem práce. Zejména šlo o koncepční změnu právní úpravy dovolené, kdy se právo zaměstnance na dovolenou nově váže k odpracované stanovené nebo sjednané týdenní pracovní době. Dále byl zaveden zcela nový institut sdíleného pracovního místa jako podpůrného opatření ke sladění pracovního a osobního života zaměstnance a byla podstatně upravena ustanovení v oblasti náhrady škody a nemajetkové újmy nebo doručování písemností v pracovněprávních vztazích. V reakci na novou evropskou legislativu tento zákon promítl do zákoníku práce nová pravidla pro vysílání zaměstnanců zaměstnavatele z jiného členského státu Evropské unie k výkonu práce na území České republiky v rámci nadnárodního poskytování služeb a v reakci na judikaturu Soudního dvora Evropské unie zpřesnil ustanovení týkající se přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů, včetně úpravy výpovědi ze strany zaměstnance z důvodu tohoto přechodu.

Kniha na bezmála tisícovce stran podává srozumitelný a ucelený komentář, který poskytne komplexní a aktuální vhled do pracovního práva, a to včetně relevantní judikatury soudů a odkazů na související právní předpisy. Je určena nejširší veřejnosti a lze se právem domnívat, že tak jako první vydání z roku 2012 bude každodenním pomocníkem a cenným zdrojem informací všem, kteří aplikují zákoník práce v rámci své profesní činnosti (zaměstnavatelé, personalisté, mzdoví účetní, advokáti a další osoby profesně aplikující právo), jsou v pozici zaměstnanců nebo do pracovněprávního vztahu hodlají vstoupit či se o oblast pracovního práva aktivně zajímají.

Autorský tým této knihy, složený z předních zkušených odborníků na pracovní právo, vedený JUDr. Antonínem Kottnauerem, dlouholetým zaměstnancem Ministerstva práce a sociálních věcí a uznávaným odborníkem na pracovní právo, je zárukou té nejširší míry erudice.

 

Mgr. DANA ROUČKOVÁ, náměstkyně pro řízení sekce legislativy na Ministerstvu práce a sociálních věcí

 

 

Go to TOP