Středisko Severní Morava hraje velkou roli v komunikaci s justičními orgány

Exkluzivně pro AD

Dalším z celkového počtu devíti regionálních středisek České advokátní komory, které pro advokáty a koncipienty ze spádové oblasti zajišťuje vzdělávací, společenské, sportovní a kulturní akce, ale také hraje  důležitou roli například v komunikaci s justičními orgány, je středisko pro region Severní Morava. To vykonává svou činnost v okresech Ostrava, Bruntál, Opava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jičín. K 1. červnu 2021 působilo v regionu celkem 751 advokátů, v samotné Ostravě to pak bylo 386 advokátů. Ve srovnání s polovinou roku 2019 došlo k mírnému poklesu jejich počtu, a to v řádu jednotek osob.

 

 

 

Mgr. Pavel Otipka

Regionální středisko zajišťuje a podílí se na vzdělávání advokátů a advokátních koncipientů a rovněž organizuje společenské a kulturní akce v regionu. Nezanedbatelnou součástí jeho činnosti je i reprezentace Komory ve vztahu k soudním orgánům, státnímu zastupitelství a jiným orgánům působícím v regionu při řešení obecných otázek souvisejících s výkonem advokacie a postavením advokátů, a to vždy v součinnosti s předsedou České advokátní komory nebo představenstvem ČAK.

Funkci regionálního představitele pro Severní Moravu vykonává Mgr. Pavel Otipka za výrazného přispění svých zástupců, JUDr. Marka Kříže, Ph.D., advokáta v Karviné, a JUDr. Aleše Vídenského, advokáta v Ostravě.

Významnou složkou činnosti regionálního střediska bylo až do konce června 2018 zajišťování bezplatné právní pomoci, od 1. 7. 2018 však zajišťuje poskytování bezplatné právní pomoci a související agendu v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o advokacii pobočka České advokátní komory v Brně.

 

V době před pandemií onemocnění covid-19, a velice omezeně i v době pandemie, pořádalo regionální středisko pro advokáty z regionu, ale nejen z něj, řadu vzdělávacích akcí. V období let 2017–2020 uspořádalo celkem 12 seminářů v rozsahu 17 seminárních dnů, proškoleno bylo přibližně 850 osob. V roce 2020 proběhl prezenčně jen jediný seminář k novele z. o. k. v rozsahu tří dnů. Průměrná účast na seminářích se přitom pohybovala kolem 70 osob.

Organizované semináře jsou převážně zaměřeny na aktuální odborná témata a vedou je – jako lektoři – respektovaní odborníci z konkrétních právních oblastí. Středisko spolupracuje vedle dalších s JUDr. Petrem Čechem, Ph.D., LL.M., z Právnické fakulty UK, Mgr. Michalem Králíkem, Ph.D., JUDr. Petrem Šukem a Mgr. Rostislavem Krhutem z Nejvyššího soudu, doc. JUDr. Ing. Josefem Šilhánem, Ph.D., z Právnické fakulty MU v Brně, JUDr. Martinou Kasíkovou z Krajského soudu v Praze a dalšími. Mezi lektory jsou i kolegové-advokáti, jako např. JUDr. Irena Schejbalová, Mgr. Michal Zahnáš, JUDr. Jaroslav Svejkovský (na snímku vpravo) a další.

Mezi nejoblíbenější akce střediska patří víkendový seminář pořádaný již od roku 2013 vždy v jarních měsících v hotelu Sepetná na Ostravici. Jedná se o vzdělávací akci se společenským a sportovním přesahem, jíž se pravidelně účastní okolo 70 účastníků. „Po skončení seminárních bloků vyrážejí vždy v pátek a sobotu odpoledne dvě skupinky advokátů na již tradiční cíle, tj. na Lysou Horu a do místa zvaného U Veličků, a po návratu na Ostravici všichni účastníci utužují své kolegiální vztahy až do pozdních nočních hodin, mnohdy i za doprovodu hudebně nadaných kolegů. Lze pevně věřit, že již v příštím roce bude možné přetrženou tradici obnovit a oblíbenou víkendovou vzdělávací akci na jaře 2022 opět uskutečnit,“ přibližuje nejoblíbenější akci regionu Severní Morava jeho představitel Mgr. Pavel Otipka.

 

Další, již tradiční akcí je Právnický ples. Ten se v posledních letech koná v hotelu Imperial v Ostravě. S ohledem na pandemii onemocnění covid­-19 a související opatření se ples konal naposledy v roce 2020, tehdy se uskutečnil 15. ročník. Každoroční zájem kolegů-advokátů, ale i soudců, státních zástupců, notářů a dalších právnických profesí je známkou toho, že se jedná o akci oblíbenou, zvláště pak pro přátelskou atmosféru a kvalitní kulturní program.

 

Za zmínku stojí i sportovní akce spolupořádané regionálním střediskem. Nejvýznamnějším počinem je Prezidentský pohár v tenisové čtyřhře, jehož 15. ročník měl proběhnout v roce 2020, resp. v roce 2021. Jeho konání však bylo odloženo a jubilejní ročník by se měl uskutečnit v roce 2022. Zástupci regionu iniciovali, ve spolupráci s kolegyní JUDr. Alenou Porostlou, také založení nové tradice – badmintonového turnaje, jehož 3. ročník proběhl na podzim roku 2019 (na snímku jeho vítězové), v roce 2020 se již nemohl uskutečnit.

Další pravidelnou akcí je fotbalový turnaj, v jehož pořádání se střídají jednotlivé regiony. Na severomoravský region vyšla řada v září 2021, kdy se konal 2. ročník turnaje s názvem „Ostravská šajtla“, a to za významného organizačního přispění JUDr. Radima Mikety a Mgr. Petra Vysoudila (na snímku níže účastníci 2. ročníku turnaje „Ostravská šajtla“).

 

 

Činnost regionálního střediska významně ovlivnila pandemie onemocnění covid-19, v jejím důsledku se od března 2020 přesunuly vzdělávací akce do online prostředí a plánované společenské a kulturní akce se zrušily, popřípadě bylo upuštěno od jejich příprav. Z tohoto důvodu se nemohla uskutečnit jak celá řada těchto akcí, tak ani akce k připomenutí 30. výročí svobodné advokacie.

Regionální středisko sehrává důležitou roli i v oblasti komunikace s justičními orgány v regionu. K jeho největším úspěchům patří vyjednání nových, výrazně mírnějších a korektnějších pravidel uplatňovaných v souvislosti se vstupem advokátů do soudních budov. Významnou úlohu v jednání s předsedou Okresního soudu v Ostravě, po kterém bylo upuštěno od prohlídek advokátů, sehráli především kolegové JUDr. Radim Miketa a Mgr. Jakub Vepřek.

V přínosné komunikaci s představiteli justice v regionu pokračovalo středisko i v době pandemie onemocnění covid-19, když prostřednictvím e-mailových zpráv distribuovaných „svým“ advokátům předávalo informace ohledně aplikací některých protiepidemiologických opatření a jejich dopadů na fungování soudů.

 

„Jako regionální představitel jsem přesvědčen, že činnost regionálního střediska byla pro kolegy v regionu přínosná, a doufám, že budu mít možnost i do budoucna rozvíjet činnost České advokátní komory v regionu,“ zhodnotil činnost střediska pro Severní Moravu jeho představitel Mgr. Pavel Otipka.

 

Redakce AD, BA
Foto: archiv regionálního střediska Severní Morava, ČAK

 

Go to TOP