Výklad právní úpravy vypořádacího podílu v bytových družstvech dle NS

Nejvyšší soud v usnesení ze dne 22.  června 2021, sp. zn. 27 Cdo 2711/2019, vyložil právní úpravu výše vypořádacího podílu v bytových družstvech, obsaženou v zákoně o obchodních korporacích. Navázal tak na rozsudek ze dne 29. 3. 2018, sp. zn. 27 Cdo 5168/2017, uveřejněný pod číslem 67/2019 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek, v němž posuzoval uvedenou otázku v poměrech obchodního zákoníku.

 

Podle aktuálního rozhodnutí Nejvyššího soudu spočívá právní úprava vypořádání mezi členem bytového družstva, jehož účast zanikla bez právního nástupce, a bytovým družstvem na principu zvýšené ochrany členů bytového družstva. Z tohoto principu plyne, že vypořádací podíl člena bytového družstva musí být určen vždy s ohledem na skutečnou (tržní) hodnotu družstevního podílu bývalého člena družstva (určenou ke dni zániku členství) tak, aby mezi touto tržní hodnotou a výší vypořádacího podílu nebyly neodůvodněné rozdíly.

Ani podle právní úpravy účinné od 1. 1. 2014 tudíž není přípustné, aby vypořádací podíl v bytovém družstvu představoval pouhý zlomek skutečné (tržní) hodnoty družstevního podílu, o který člen bytového družstva (v důsledku zániku své účasti bez právního nástupce) přichází.

Pseudonymizovaný text usnesení je zveřejněn v databázi rozhodnutí a stanovisek Nejvyššího soudu na jeho webových stránkách ZDE.

Zdroj: NS – JUDr. Petr Šuk, místopředseda NS, předseda senátu občanskoprávního a obchodního kolegia
Foto: canva.com 

Go to TOP