SD EU potvrdil stanovisko EK k českým zakázkám bez výběrového řízení

V rozsudku Soudního dvora EU ze dne 17. června 2021 ve věci C-862/19 P Česká republika v Komise Soudní dvůr potvrdil, že Komise měla pravdu, když vyloučila z financování EU vysílací služby, na které dvě česká ministerstva zadala veřejné zakázky dodavatelům, aniž by vyhlásila výzvu k podávání nabídek.

V dubnu 2014 provedla Komise v České republice audit za účelem ověření veřejných zakázek zadávaných Ministerstvem pro místní rozvoj a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky na vysílací služby propojenými se třemi operačními programy a spolufinancovanými z Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Na základě auditu Komise zjistila, že obě dotčená ministerstva udělila veřejné zakázky na vysílací služby bez vyhlášení výběrového řízení a z tohoto důvodu podrobila Českou republiku finančním korekčním opatřením.

Česká republika je však toho názoru, že veřejné zakázky na rozhlasové a televizní služby jsou vyňaty z nabídkových řízení podle směrnice o veřejných zakázkách EU[1], která vylučuje ze své působnosti smlouvy o veřejných službách na „pořízení, vývoj, výrobu nebo koprodukci programového materiálu určeného k vysílání, smlouvy společností – provozovatelů vysílání a smlouvy o vysílacím čase“. Česká republika toto ustanovení vykládá jako použitelné nejen pro veřejné zadavatele, kteří jsou provozovateli vysílání, ale pro všechny veřejné zadavatele, kteří mají v úmyslu koupit vysílací služby od dodavatelů (na rozdíl od EU).

Komise však tvrdí, že dotčená výjimka se vztahuje pouze na veřejné zadavatele, kteří jsou zároveň vysílacími společnostmi.

Česká republika proto napadla rozhodnutí Komise před Tribunálem. Rozsudkem ze dne 12. září 2019 však Tribunál žalobu České republiky zamítl. Tribunál ve skutečnosti potvrdil, že se použilo pouze odchylné ustanovení směrnice zadavatelům, kterými byli provozovatelé vysílání, a v důsledku toho i dotčená česká ministerstva nebyla při nákupu vysílání osvobozena od obecných pravidel směrnice o veřejných zakázkách.

Dnešním rozsudkem Soudní dvůr potvrzuje rozsudek Tribunálu a zamítá proto kasační opravný prostředek podaný Českou republikou.


Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: canva.com


[1] 2004/18 / ES. Česká republika podala proti rozsudku Tribunálu odvolání k Soudní dvůr.

Go to TOP