ČAK se vyjádřila k omezení setkání více lidí než dvou

Dne 12. dubna vydala vláda usnesení č. 374 k vydaným mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví a Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem. Tímto usnesením vláda dle zákona č. 94/2021 Sb. (tzv. „pandemický zákon“) vyjádřila souhlas s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. dubna 2021, č.j. MZDR 14601/2021-2/MIN/KAN, kterým se zakazují spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, oslavy a jiné veřejné nebo soukromé akce, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, s účastí přesahující ve stejný čas dvě osoby, není-li v tomto mimořádném opatření stanoveno jinak. Toto opatření bylo přijato postupem podle ust. § 69 odst. 1 písm. b) a i) a odst. 2 zákona o ochraně veřejného zdraví a podle § 2 odst. 2 písm. b) až e) a i) pandemického zákona.

V souladu s ust. § 1 odst. 3 pandemického zákona se dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vyhlašuje stav pandemické pohotovosti. V souladu s ust. § 2 odst. 1 a § 2 odst. 2 písm. e) pandemického zákona může Ministerstvo zdravotnictví, krajská hygienická stanice nebo Hygienická stanice hlavního města Prahy za účelem likvidace epidemie covid-19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku nařídit mimořádné opatření, kterým přikáže určitou činnost přispívající k naplnění uvedeného účelu, nebo zakáže nebo omezí určité činnosti nebo služby, jejichž výkonem by mohlo být šířeno onemocnění covid-19, anebo stanoví podmínky provádění takových činností nebo poskytování takových služeb. Ministerstvo zdravotnictví může nařídit mimořádné opatření podle výše uvedeného s celostátní působností nebo s působností na území několika krajů. Takovýmto mimořádným opatřením je mimo jiné zákaz nebo omezení konání veřejných nebo soukromých akcí, při nichž dochází ke kumulaci osob na jednom místě, nebo stanovení podmínek jejich konání snižujících riziko přenosu onemocnění covid-19, včetně stanovení maximálního počtu fyzických osob, které se jich mohou účastnit; zákaz nebo omezení nelze vztáhnout na schůze, zasedání a podobné akce ústavních orgánů, orgánů veřejné moci, soudů a jiných veřejných nebo soukromých osob, které se konají na základě zákona, a shromáždění podle zákona o právu shromažďovacím.

V kontextu výše uvedeného a kroků Ministerstva zdravotnictví vyvstává zcela zásadní otázka, zda daným ustanovením pandemického zákona je zamýšleno, a tedy povoleno, zakázat setkání osob, pokud dané setkání nemá charakter veřejné či soukromé akce. Zde se dostáváme k otázce definice pojmu „soukromá akce“ jakožto okruhu účastníků, který je dopředu vymezen a tyto účastníky lze již před konáním akce individualizovat. Takovéto akce jsou typicky vázány na pozvání, které je určeno jen určitému okruhu osob (např. rozsudek Krajského soudu ze dne 13. 6.2012, č.j. 15 A 32/2010-76) nebo se jedná i o akce výlučně soukromého charakteru a s tím spojené činnosti (např. procházka, návštěva rodinných příslušníků).

Důvodová zpráva pandemického zákona zmiňuje potřebu (nutnost) v obecné rovině doplnit stávající ust. § 69 odst. 1 písm. b) zákona o ochraně veřejného zdraví, které již obsahuje zákaz nebo omezení některých akcí, ale jejich výčet není úplný a ani zcela logický (např. uvádí divadelní, ale už ne hudební představení, zná sportovní akce, slavnosti a trhy, ale už ne např. výstavy, veletrhy nebo jiné kulturní či spolkové akce). Dané ustanovení zákona o ochraně veřejného zdraví vymezuje přehled mimořádných opatření, a to konkrétně v odst. 1 písm. b) jako zákaz nebo omezení styku skupin fyzických osob podezřelých z nákazy s ostatními fyzickými osobami, zejména omezení cestování z některých oblastí a omezení dopravy mezi některými oblastmi, zákaz nebo omezení slavností, divadelních a filmových představení, sportovních a jiných shromáždění a trhů, uzavření zdravotnických zařízení jednodenní nebo lůžkové péče, zařízení sociálních služeb, škol, školských zařízení, zotavovacích akcí, jakož i ubytovacích podniků a provozoven stravovacích služeb nebo omezení jejich provozu.

Teleologickým (účelovým) výkladem obou právních norem se lze přiklonit spíše k závěru, že se jedná o organizované akce, které mají za cíl záměrné shromáždění fyzických osob s předem daným účelem.

Česká advokátní komora se domnívá, že toto nelze ztotožnit s jakýmkoliv volným pohybem fyzických osob a jejich setkávání, resp. nelze každé setkávání osob nazvat soukromou akcí, a tudíž prizmatem výše uvedeného, tímto diskutovaným mimořádným opatřením takovéto setkávání omezit. Omezení svobody pohybu osob či pobytu ve vymezeném prostoru je omezením základních práv a svobod, které je přípustné za trvání nouzového stavu nebo stavu ohrožení státu.

Nelze akceptovat takovéto nesrovnalosti v krocích Ministerstva zdravotnictví, které mohou nabývat charakteru obcházení účelu a smyslu zákona postupem, který není zákonem předvídán, a který nelze ospravedlnit ani sledováním legitimního cíle, jakým je ochrana veřejného zdraví.

Takovéto nesrovnalosti mohou mít za následek vážné důsledky, které mohou spočívat v samotné vynutitelnosti daných opatření. Osoby, které nesplní některou z povinností, která jim je ukládána mimořádnými opatřeními vydanými na základě pandemického zákona, je možné sankcionovat formou pokuty, a to až do výše 3 000 000 Kč. Nejedná se o žádné mírné sankce a v tomto ohledu nelze akceptovat, aby daná nařízení vznikla takovým postupem, který již od počátku vyvolává pochybnosti samotné zákonnosti (legality).

ČAK
Foto: ČAK

Go to TOP