Příprava online soudních jednání za účasti zástupců ČAK je v plném proudu

Robert Němec
Jiří Novák

Pandemie onemocnění covid-19 zasahuje do běžného chodu soudů po celém světě. Paradoxně však rovněž může přispět k urychlení elektronizace justice a soudních jednání, ale také ke zlepšení hospodárnosti řízení. Česká advokátní komora tento trend dlouhodobě podporuje a v rámci svých možností i prosazuje (naposledy stačí připomenout vloni na jaře v součinnosti s Vězeňskou službou projekt tzv. Skype obhajob – více bylo publikováno ZDE).

V současné době ČAK intenzivně spolupracuje se zástupci Ministerstva spravedlnosti na zajištění možnosti konat soudní jednání v online prostředí. Zástupci ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Jiří Novák ml., se zúčastnili testovacího online jednání a podílí se na přípravě manuálu Ministerstva spravedlnosti, který si klade za cíl doporučit jednotný postup soudům pro vedení online jednání.

Dle harmonogramu zavedení online soudních jednání vytvořeného Ministerstvem spravedlnosti by tzv. řešení QUICK WIN s využitím stávající technologie dostupné soudům, tj. Skype pro firmy, mohlo být spuštěno během několika týdnů. Systémově je pak zavedení online jednání plánováno na druhou polovinu roku 2021, a to po provedení potřebných legislativních změn, přičemž cílové řešení digitalizace justice by mělo být podle informací ministerstva dokončeno od roku 2024 po zavedení elektronického insolvenčního spisu v rámci systému eISIR.

Vzhledem k tomu, že současná právní úprava o. s. ř. přináší interpretační otázky k realizaci online soudních jednání, je pilotní fáze řešení tzv. QUICK WIN postavena na souhlasu všech účastníků řízení. Jinými slovy v dohledné době by soudní jednání v civilních věcech mohla proběhnout v online prostředí pouze za předpokladu, že soud bude takové řešení považovat za vhodné a všichni účastníci před samotným jednáním vysloví souhlas s konáním jednání touto formou.

V rámci každého soudního řízení soud nejprve vyhodnotí, zda v konkrétním řízení je účelné a vhodné provést jednání online. Vhodnost provedení online jednání by měla být posuzována zejména v kontextu, zda je v řízení nutné provést svědecké výpovědi, zda je nutné k řízení přibrat tlumočníka či například zda účastníci rozporují pravost některých listin. Následně soud zašle účastníkům řízení žádost o vyslovení souhlasu s konáním jednání online. Samotné jednání by mělo proběhnout za přítomnosti soudce či senátu v soudní síni a za účasti účastníků řízení či jejich zástupců prostřednictvím platformy Skype pro firmy. Účastníci řízení od soudu předem obdrží instrukce ohledně průběhu jednání a bude jim umožněno si online spojení předem otestovat s pracovníkem soudu. Výslech svědků či znalců by měl být uskutečněn rovněž v soudní síni, stejně jako případná přítomnost veřejnosti.

Předmětem odborných diskusí s Ministerstvem spravedlnosti v rámci projektu jsou, kromě harmonogramu zavedení online soudních jednání, především praktické aspekty spojené s online vedením jednání, tj. zejména postup soudu a účastníků řízení před konáním online soudního jednání, jakož i praktický průběh soudního jednání. Zástupci České advokátní komory rovněž sestavili seznam řízení, u nichž bude zavedení online vedení jednání typově vhodné a fakticky přínosné. Vyloučeno však není online jednání i v nevyjmenovaných věcech, včetně řízení dle soudního řádu správního či trestního řádu.

Česká advokátní komora si je vědoma skutečnosti, že využívání online platforem před soudem není v České republice standardem a většina účastníků řízení s takovou formou vedení jednání nemá zkušenosti. V rámci přípravy na online soudnictví budou proto v dohledné době ze strany Ministerstva spravedlnosti za součinnosti České advokátní komory připraveny výukové materiály, které budou advokátům k dispozici.

Závěrem je vhodné podotknout, že již dnes některé soudy přistupují k vedení online jednání bez jednotných pravidel či metodiky. Snahou České advokátní komory ve spolupráci s Ministerstvem spravedlnosti je proto sjednotit postup a pravidla konání online soudního jednání pro všechna řízení a umožnit tuto formu soudního jednání pro ty účastníky řízení, kteří mají zájem.

Česká advokátní komora činnost Ministerstva spravedlnosti v tomto smyslu aktivně podporuje, na projektu online soudních jednání intenzivně spolupracuje a s ohledem na jeho dosavadní vývoj věří, že projekt bude úspěšný a zároveň přínosný nejen pro advokáty, nýbrž pro všechny účastníky řízení.

JUDr. Robert Němec, LL.M., a JUDr. Jiří Novák ml.

Go to TOP