JUDr. Vladimír Jirousek: Sněm 2021 (a o čem se mluví)

Vladimír Jirousek

Koronavir ještě neprohrál, a jelikož čert ví, jak se bude situace vyvíjet, ví bůh, zdali se 8. sněm advokacie uskuteční v řádném termínu (22. 10. 2021), v termínu náhradním (17. 12. 2021), respektive zda tento rok vůbec. A to, že jeho formu určuje zákon a systém voleb závazný Stálý volební řád, jistě nemusím připomínat.

Za těchto okolností a mimo jiné s ohledem na skutečnost, že z řady objektivních osobních důvodů již nebudu kandidovat, bych v rámci lednového úvodníku mohl vsadit na květnaté „Novoroční přání“ a ve vztahu k dalšímu dění pouze konstatovat: „Uvidíme.“

Přístup ve smyslu „po mně potopa“ mi však není vlastní, tím spíš, je-li mi stále ctí být v čele výjimečně dělného představenstva, tč. dělného za výjimečně nepříznivých podmínek. Jinak řečeno, dnes a denně se zamýšlím (zamýšlíme!) nad tím, jak nezávislou správu advokacie posílit, jak ochránit a zároveň optimalizovat podmínky výkonu advokacie. A nepochybuji, že účastníci sněmu budou sledovat stejný záměr.

Krizové situace obvykle nesvědčí klidnému a rozvážnému úsudku, naopak, mají výrazný polarizační potenciál, který budí revolucionáře. To platí sice obecně, přesto věřím, že ono „globální“ štěpení společnosti, jež je dílem především politických velikánů, zasáhne advokátní stav při úvahách o jeho budoucnosti toliko okrajově.

Lze samozřejmě předpokládat, že vedle kandidátů navržených Komorou (s řadou nových tváří) budou, ať již do představenstva, nebo respektive do dalších orgánů ČAK, kandidovat další advokáti. To je nejen legitimní, ale i vítané. Velmi bych si ale přál, aby každý, kdo svou kandidaturu zvažuje, měl přehled o obsahu a rozsahu činnosti Komory, seznámil se s věcnými a organizačními nároky při plnění zákonem uložených povinností ve vztahu k advokátům a koncipientům, ve vztahu k zajišťování bezplatné právní pomoci, s nezbytným chodem volených orgánů ČAK, chodem jednotlivých odborů, výborů a sekcí, s úkoly na legislativním poli (národním i mezinárodním), s regio­nální problematikou, s povinnostmi vyplývajícími z členství v CCBE, resp. jiných nadnárodních organizací, etc., etc.

V souvislosti s nedávnou „kauzou Dunaj“ byl alespoň rámcově připomenut nejen rozsah této činnosti, ale též všechny formy informování advokátního stavu. A jelikož se o závazku transparentnosti právě v souvislosti s 8. sněmem opět hovoří, nezbývá než znovu konstatovat, že:

  • veškeré zápisy z jednání představenstva ČAK zahrnující rozhodnutí, schválené postupy, stanoviska apod. jsou včetně příloh zveřejňovány na webových stránkách ČAK (limitem je pouze GDPR),
  • zcela zásadní úlohu na poli informací, odborných článků, legislativy, názorů atd. plní
    • jednak nově založený Advokátní deník,
    • jednak klasický Bulletin advokacie,
    • pro základní orientaci byly vedle měsíčních News ČAK zavedeny i
    • Rychlé zprávy.

Navíc, jak se mnozí přesvědčili, v případě zájmu s advokátními kolegy či kolegyněmi o určitém jimi vymezeném problému rád osobně diskutuji.

Důležité je též zdůraznit, že volená funkce je vykonávána na úkor vlastní advokátní činnosti, a to za náhrady upravené usnesením sněmu č. 7/1999 Věstníku z 8. 11. 1999 (např. 500 Kč za jednu hodinu činnosti; 1 000 Kč za jednodenní kontrolu členovi Kontrolní rady apod.). Navíc např. výkon funkce člena Kontrolní rady je nejen časově náročný (cca 600 kontrol realizovaných ročně!), ale vyžadující odbornost a soustavnost.

Bude jistě předmětem diskuse, zda kupříkladu specifické kontroly související s aktuální novelou zák. č. 527/2020 Sb. (AML) budou za daných podmínek advokáti ochotni v budoucnu vůbec zajišťovat, na druhé straně jakýkoliv vnější zásah do zmíněných kontrolních kompetencí by byl nepřijatelným zásahem do nezávislosti samosprávy.

Je toho samozřejmě víc, o čem se v souvislosti s 8. sněmem vedou debaty, tu více, tu méně zasvěcené. Tím spíš je vhodné apelovat na pozorné sledování webových stránek ČAK, elektronického i klasického média Komory, resp. na připomenutí si závazné úpravy té které otázky stavovskými předpisy.

Ale abych nezapomněl, přeji advokátkám a advokátům vše nejlepší do roku 2021, samozřejmě žádanou klientelu a mimo jiné co nejvíce úspěchů v prosazování oprávněných „covidových nároků“ na náhradu škody!

 

15. ledna 2021

JUDr. VLADIMÍR JIROUSEK,

předseda České advokátní komory

Go to TOP