Čím víc dluhů naděláš, tím méně zaplatíš – pravidlo, které zavádí exekuční novela

Zákonodárci se budou tento týden na mimořádné schůzi Poslanecké sněmovny zabývat vládní novelou exekučního řádu, která počítá se zavedením povinných záloh na náklady exekuce a jejich automatickým zastavováním po třech letech, pokud se do té doby nepodaří nic vymoct. Podle České asociace věřitelů by to v praxi znamenalo, že dlužníci s více exekucemi budou v mnoha případech neoprávněně osvobozeni od jejich splácení a dluhy nízké hodnoty, například za energie či telefonní služby, se stanou zcela nevymahatelnými. To by v důsledku vedlo ke zdražení těchto služeb. Tam, kde by exekuce ve stanovené lhůtě nebyla úspěšná kvůli průtahům na straně soudu či exekutora, lze navíc počítat se žalobami věřitelů na stát o náhradu škody.

Tříletá lhůta pro automatické zastavení exekuce je příliš krátká. Z praxe víme, že minimálně třetinu úspěšných exekucí se poprvé podaří uspokojit po více než 3 letech. Vzhledem k opakovanému zvyšování nezabavitelných částek, které způsobilo razantní pokles prostředků získaných srážkami ze mzdy, lze navíc očekávat, že se průměrná délka řízení bude ještě značně prodlužovat,“ říká JUDr. Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů.

Problém podle asociace nastává zejména v případech, kdy je na dlužníka vedeno více exekucí. V průměru jich přitom aktuálně na jednoho dlužníka v exekuci připadá 5 až 6. „Vzhledem k tomu, že tříletá lhůta má běžet i v době, kdy je uspokojována dřívější exekuce, byla by velká část exekucí ukončena dříve, než by na ně vůbec přišla řada. A to zcela bezdůvodně, neboť dlužník v takovém případě rozhodně není nemajetný. Stát tím vlastně zavádí pravidlo: čím víc dluhů naděláš, tím méně zaplatíš,“ upozorňuje Staněk. Lhůta by podle návrhu nebyla zastavena ani v situaci, kdy exekuce není prováděna kvůli záměrným obstrukcím dlužníka nebo průtahům na straně soudu či exekutora. Podle odhadů asociace by ze všech uvedených důvodů mohlo v příštích 3 letech dojít k neoprávněnému ukončení až 800 000 exekucí v celkové hodnotě přes 50 miliard Kč.

Jedinou možností, jak by věřitel mohl ukončení exekuce zvrátit, by bylo zaplatit exekutorovi zálohu na její náklady. Pak by exekuce pokračovala další 3 roky, maximálně však 9 let. Zálohu by věřitelé exekutorům nově měli platit i při zahájení každé nové exekuce. Výjimku by měly například exekuce na výživné či řízení vedená státem a veřejnými institucemi. Při stávajícím počtu nových exekucí a záloze v navrhované výši 2 750 Kč by to znamenalo, že by soukromí věřitelé exekutorům na zálohách ročně zaplatili téměř tři čtvrtě miliardy Kč, a to bez záruky jakéhokoliv výsledku.

S ohledem na výši zálohy a další náklady, které věřitel musí na vymáhání dluhu vynaložit, by to v praxi vedlo k tomu, že se minimálně dluhy do 5 000 Kč úplně přestanou vymáhat,“ říká Staněk. Tyto pohledávky přitom dnes dle dostupných údajů tvoří téměř čtvrtinu všech exekucí. Typicky jde o nedoplatky povinného ručení, pojistného, neuhrazené poplatky za energie či telekomunikační služby. „Je logické, že si věřitelé vzniklé ztráty budou muset kompenzovat, a to zvýšením ceny těchto služeb. Ve výsledku na to tedy doplatí slušní zákazníci,“ dodává.

Zdroj: ČAV
Foto: canva.com


O České asociaci věřitelů

Česká asociace věřitelů je sdružením fyzických a právnických osob, jehož hlavním cílem je hájit zájmy věřitelských subjektů v České republice. Byla založena 31. prosince 2013 a její vznik byl motivován především skutečností, že zde, na rozdíl od velkého množství organizací bojujících za práva spotřebitelů, dlužníků, zadlužených či předlužených osob, doposud neexistoval subjekt, který by svým zaměřením a komplexním přístupem přispíval ke zvýšení ochrany oprávněných zájmů všech věřitelů bez ohledu na jejich profesní či oborové zaměření. Tuto úlohu dílčím způsobem plnilo několik asociací, komor či zájmových sdružení, většinou se však jednalo o aktivity značně roztříštěné. Záměrem České asociace věřitelů je chránit práva věřitelů nejen z řad velkých institucí, ale i řadových občanů, přispívat ke zlepšení a zefektivnění právního systému i celospolečenské osvětě, která povede ke spravedlivému uspořádání vztahů mezi věřiteli a dlužníky.

Více informací naleznete na www.asociaceveritelu.cz.

Go to TOP