Lukáš Slanina, Michal Pazdera, Tomáš Grygar: Zákon o realitním zprostředkování. Praktický komentář realitního zákona

Leges, Praha 2020, 164 stran, 392 Kč.

 

Nakladatelství Leges vydalo další ze série komentářů, a to komentář k novému zákonu č. 39/2020 Sb., o realitním zprostředkování, autorů Lukáše Slaniny, Michala Pazdery a Tomáše Grygara.

Zákon o realitním zprostředkování reaguje na oblast, která nebyla doposud právními předpisy příliš regulována, a strany, které realizují realitní obchod, neměly doposud jasně definovaná práva a povinnosti. Nový zákon má přinést zejména zvýšenou ochranu spotřebitele a dalších osob vstupujících do smluvního vztahu v rámci tzv. rea­litního zprostředkování, a dále regulovat praktické problémy spojené s pojištěním odpovědnosti realitního zprostředkovatele v případě způsobené újmy. Cílem nového zákona je rovněž zvýšení kvality a obsahu realitního zprostředkování a profesionální úrovně této služby. Dle důvodové zprávy k zákonu patří mezi nedostatky stávajícího stavu zejména chybějící pravidla pro výkon realitního zprostředkování a nízká či zcela chybějící odborná kvalifikace osob vykonávajících tuto činnost, nevyhovující ochrana klientů a neúčinná kontrola realitních zprostředkovatelů, chybějící definice realitního zprostředkování a úpravy specifik zprostředkovatelské smlouvy v této oblasti a nedůvěra v realitní služby.

Všech těchto skutečností jsou si vědomi autoři komentáře k tomuto zákonu, kteří postupně rozebírají a interpretují jednotlivá ustanovení zákona o realitním zprostředkování.

​Komentář je určen pro praktické využití zejména profesionály, kteří se pohybují na realitním trhu. Tomu odpovídá i složení autorského kolektivu, který tvoří advokát zabývající se realitním právem, realitní makléř, který do komentáře přidává zejména laický pohled a praktické problémy, které se v praxi vyskytují, a akademik se zaměřením na správní právo.

Komentář je uveden stručným shrnutím důvodů přijetí zákona o realitním zprostředkování a jeho krátkým historickým legislativním vývojem. Jednotlivá ustanovení obsahují znění právní úpravy včetně příslušné důvodové zprávy, na kterou navazuje komentář autorů k danému ustanovení. Vzhledem k tomu, že se jedná o novou právní úpravu, ke které neexistují ani rozhodnutí soudu, ani publikované odborné názory, využívají autoři často analogii k jiným právním předpisům (zejména občanskému zákoníku) a soudním rozhodnutím v této oblasti. Každé ustanovení je zakončeno laickým shrnutím pro potřeby neprávnických profesí, kterými jsou v tomto případě zejména realitní zprostředkovatelé.

Tento komentář patří mezi díla, která se snaží co nejrychleji reagovat na přijatou právní úpravu a předložit praxi její co nejpřesnější interpretaci tak, aby byla dobře využitelná při činnosti realitních zprostředkovatelů a působila co nejméně aplikačních problémů.

Můžeme shrnout, že tento komentář bude zajisté přínosem pro odbornou i laickou veřejnost, neboť přináší nejen interpretaci daných ustanovení, ale rovněž rozbor praktických problémů a vzorových řešení v jednotlivých situacích.

 

doc. JUDr. BLANKA VÍTOVÁ, LL.M., Ph.D., Katedra soukromého práva a civilního procesu Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Go to TOP