Jednota českých právníků přesouvá vzdělávací akce do online prostředí

Stejně jako většina vzdělávacích institucí (a sama Česká advokátní komora) byla i Jednota českých právníků s ohledem na opatření přijatá v souvislosti s pandemií onemocnění Covid-19 nucena stornovat některé ze svých vzdělávacích akcí a další změnit na webináře. Pro lepší orientaci vám nabízíme stručnou informaci o tom, co se ruší, a s čím můžete naopak počítat.

 

Upozorňujeme, že vzhledem k současné komplikované epidemiologické situaci se neuskuteční tyto dvě akce:

 

  • seminář 720: Právní režim mezinárodních obchodních transakcí (původně plánované datum konání 9. listopad 2020);
  • přednáška 3020: Typy žalob ve správním soudnictví (původně plánované datum konání 16. listopad 2020).

Zároveň si vás dovolujeme pozvat na následující webináře  a na odpolední online přednášku, které se uskuteční v listopadu a prosinci 2020.

 

Webinář „Velká novela zákona o obchodních korporacích – změny týkající se a. s.“ (kód 820)

Termín konání: pondělí 30. listopadu 2020 od 9:00 hodin (konec cca ve 14:00 hodin)

Přednášející:  JUDr. Petr Čech, LLM, Ph.D., pedagog PF UK v Praze

V úvodu lektor JUDr. Čech dokončí výklad k tématu věnovanému změnám ohledně s. r. o., v další části webináře se bude zabývat změnami v úpravě akciových společností.

Konečný termín pro podání přihlášek: 24. listopadu 2020

Termín platby: platba musí být připsána na účast Pražského sdružení JČP nejpozději 24. 11. 2020

 

Webinář „Praktická aplikace zásad ochrany soukromých práv podle Hlavy I. OZ – poznatky z uplatňování v rozhodovací praxi“ (kód 920)

Termín konání: pondělí 7. prosince 2020 od 9:00 hodin (konec cca ve 14:00 hodin)

Přednášející: JUDr. Petr Bezouška, Ph.D., pedagog PF UP v Olomouci a advokát

Seminář je zaměřen na prvních čtrnáct paragrafů nového občanského zákoníku a na jejich praktickou použitelnost – jejich dopady do praxe, používání těchto zásad v dosavadní judikatuře, fakt, jak ovlivňují výklad a použití takových institutů, jako jsou např. nabytí vlastnického práva, kontraktační proces, nájemní smlouva apod., včetně aktuální judikatury

Pozornost bude věnována mj. následujícím otázkám:

  • V čem se konkrétně projevuje nezávislost uplatňování soukromého práva na právu veřejném?
  • Jak poznám, která ustanovení jsou kogentní a která dispozitivní? Kde je hranice smluvních ujednání?
  • Jak se princip poctivosti uplatňuje ve smluvních závazcích a v soudním rozhodování?
  • Proč je tak důležitá dobrá víra, jak je v zákoně vyjádřena a kde všude se konkrétně projevuje (nabytí od neoprávněného, veřejná víra v katastr nemovitostí, vydržení apod.)?
  • Jaká pravidla výkladu zakotvuje občanský zákoník a jak se konkrétně používají?

Konečný termín pro podání přihlášek: 1. prosince 2020

Termín platby: platba musí být připsána na účet Pražského sdružení JČP nejpozději 1. 12. 2020

 

Webinář „Aktuální judikatura NS k náhradě škody a nemajetkové újmy“ (kód 1020)

Termín konání: pondělí 14. prosince 2020 od 9:00 hodin (konec cca ve 14:00 hodin)

Přednášející: JUDr. Petr Vojtek, předseda senátu Nejvyššího soudu ČR

Webinář je zaměřen na aktuální otázky řešené v judikatuře dovolacího soudu k náhradě škody a nemajetkové újmy se zřetelem na přetrvávající problémy praxe při uplatňování právní úpravy v novém občanském zákoníku.

Konečný termín pro podání přihlášek: 8. prosince 2020

Termín platby: platba musí být připsána na účet Pražského sdružení JČP nejpozději 8. 12. 2020

 

On-line přednáška „Závěť“ (kód 3120)

Termín konání: pondělí 23. listopadu 2020 od 16:00 hodin (konec cca v 18:00 hodin)

Přednášející: JUDr. Martin Šešina, emeritní notář

Přednáška bude zaměřena na seznámení s poznatky z rozhodovací praxe při uplatňování nové právní úpravy institutu závěti v pozůstalostním řízení.

Konečný termín pro podání přihlášek: 16. listopadu 2020

Termín platby: platba musí být připsána na účast Pražského sdružení JČP nejpozději 16. 11. 2020

 

K účasti na výše uvedených akcích vám postačí pouze počítač, tablet nebo chytrý telefon s průměrnou rychlostí připojení k internetu.

Před seminářem nebo vzápětí po jeho uskutečnění obdrží účastníci akce prezentace či písemné materiály.

Jednota českých právníků pracuje i na možnosti, aby účastníci akcí mohli přednášejícím klást otázky přímo, jako by byli osobně v přednáškovém sále. Již nyní je možné pokládat dotazy ke zveřejněným tématům na e-mailové adrese jcppraha@jednotaceskychpravniku.cz.

 

Platby zasílejte na účet číslo 106 231 472, variabilní symbol platby je číslo webináře nebo přednášky, konstantní symbol 0308.

Nemáte-li zájem o distanční formu semináře či přednášky a již jste jej (ji) zaplatili, sdělte to laskavě pořadatelům obratem, účastnický poplatek vám bude vrácen na účet, z kterého byl poslán.

 

Upozorňujeme, že s ohledem na epidemiologickou situaci může být akce v případě nedostatečného zájmu zrušena. Děkujeme za pochopení.

 

Redakce AD
Foto: Jednota českých právníků


Go to TOP