Statistika nuda je, má však cenné …! IV. část: Advokáti a bezplatná právní pomoc

Médii jednou za čas prolétne „zaručená“ zpráva, která českým advokátům dokáže zas a znovu pošramotit pověst: „Nemůžu se domoci spravedlnosti, protože na advokáta nemám peníze.“ Jen máloco je od pravdy vzdáleno tak, jako přesvědčení velké části veřejnosti, že si kvůli své finanční tísni nebudou moci dovolit služby advokáta!

Poslední takovou zprávou bylo líčení zoufalé matky, jejíž syn zahynul, a ona chtěla potrestání lidí, kteří za to podle ní byli zodpovědní. Za advokáty vydala veškeré své úspory, verdiktu, který by ji uspokojil, se nedočkala, tak se rozhodla sepsat ústavní stížnost. I s vědomím, že jí ji Ústavní soud vrátí, protože takovou stížnost musí napsat a podat advokát… (Pozn. red.: Stalo se, Ústavní soud již rozhodl: „Protože stěžovatelka není zastoupena advokátem, její návrh neobsahuje žádnou ústavněprávně argumentaci a není z něj ani zřejmé, čeho konkrétně se domáhá, upozornil ji Ústavní soud na vady jejího návrhu s tím, že neodstraní-li je, bude odmítnut. Výslovně byla přitom poučena, jak si může zajistit advokátní zastoupení. Protože na tuto výzvu nijak nezareagovala, nezbylo než její návrh odmítnout,“ napsal v odůvodnění usnesení ústavní soudce Vojtěch Šimíček.)

Česká advokátní komora (ČAK) lidem ve skutečné tísni pomůže najít a přidělit advokáta, za jehož služby pak dotyčný nemusí platit. Ukládá jí to zákon o advokacii, jehož § 18 odst. 2 stanoví:

„Ten, kdo nesplňuje podmínky pro ustanovení advokáta soudem podle zvláštních právních předpisů (např. § 30 odst. 2 občanského soudního řádu, § 35 odst. 8 soudního řádu správního, § 33 trestního řádu) a ani si nemůže zajistit poskytnutí právních služeb jinak, má právo, aby mu Komora na základě jeho včasné žádosti určila advokáta k poskytnutí

a) právní porady podle § 18a nebo

b) právní služby podle § 18c.“

„Ve všech těchto případech se jedná o bezplatnou právní pomoc, za kterou klient advokátovi nehradí žádnou odměnu a ani nepřispívá na skutečně vynaložené režijní náklady,“ zdůrazňuje ředitelka brněnské pobočky ČAK JUDr. Irena Schejbalová.

Ve většině případů má advokát za poskytnutou právní službu pouze nárok na symbolický příspěvek ze sociálního fondu ČAK, který je určen na pokrytí skutečně vynaložených režijních nákladů. Převážná část advokátů však o takový příspěvek vůbec nežádá a právní službu poskytuje zcela zdarma.

Za poskytnutí právní porady podle § 18a zákona a za právní služby spočívající v zastupování účastníků řízení u Ústavního soudu či před orgánem veřejné správy náleží advokátům odměna ve výši stanovené advokátním tarifem, která je hrazena státem.

Česká advokátní komora jako instituce, která organizaci a administrativu poskytování bezplatné právní pomoci zajišťuje, však nedostává od státu na výdaje s tím související žádné příspěvky, a to na rozdíl od řady nejrůznějších neziskových organizací. Znamená to ve svém důsledku tedy, že veškeré výše vypočtené výdaje jsou hrazeny pouze a jen z kapes advokátů, neboť rozpočet ČAK je tvořen v zásadě právě a jen příspěvky advokátů.

Ze statistik, které ČAK vede, vyplývá, že v roce 2019 bylo českými advokáty poskytnuto 146 tzv. orientačních právních porad a ve 284 případech ČAK určila advokáta k poskytnutí právní služby. Z toho ve 179 případech to bylo určení advokáta, který měl za žadatele podat ústavní stížnost.

Veškeré podmínky, které musí žadatel o poskytnutí právní porady nebo právní služby splnit, naleznete ZDE, formuláře žádostí, které je nutné vyplnit, jsou k dispozici ZDE.

„Podmínky pro poskytnutí bezplatné právní pomoci jsou striktně vymezeny zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů, a ČAK jejich splnění musí vyžadovat, jinak by sama tento zákon porušila. S tím, bohužel, souvisí fakt, že některým podaným žádostem skutečně nelze vyhovět,“ vysvětluje JUDr. Schejbalová.

Důvodem pro to, aby nebyl žadateli advokát určen, je dle § 18c odst. 5 zákona o advokacii to, když se jedná o zneužití práva nebo jde-li o zjevně bezdůvodné uplatňování či bránění práva. Mezi žadateli nejsou výjimkou ti, u nichž je evidováno 100 a více žádostí o zajištění bezplatné právní pomoci. Jedním z úkolů ČAK je i dohlížet nad tím, aby ze strany žadatelů nedocházelo ke zneužívání bezplatné právní pomoci.

Prokáže-li žadatel splnění zákonných podmínek pro vznik práva na bezplatnou právní pomoc, ČAK mu určí advokáta bezodkladně. Advokáti jsou žadatelům určováni v dostupné vzdálenosti a pokud možno se zohledněním předmětu právní služby. Bezplatná právní pomoc se tak stává dostupnou žadatelům na celém území ČR.

Nelze přejít ani skutečnost, že pro zastupování či obhajobu v soudních řízeních má účastník řízení právo na ustanovení bezplatného zástupce či obhájce, a to rozhodnutím soudu či soudce. ČAK bezplatnou právní pomoc poskytuje v těch situacích, kde procesní právní předpisy neupravují ustanovení zástupce či obhájce.

Je nutné na tomto místě připomenout, že Česká advokátní komora za účelem spuštění nového systému bezplatné právní pomoci v roce 2018 vynaložila ze svých prostředků více jak dva miliony korun na technické a materiální vybavení a personální zajištění plné funkčnosti této agendy.

Mezi advokáty je navíc velká většina těch, kteří v rámci své praxe někdy poskytnou bezplatnou právní pomoc i mimo tento rámec. Jde o tzv. Pro bono činnost. Organizátoři celojustiční soutěže Právník roku (ČAK a EPRAVO.CZ) pak takové, kteří v tomto směru pozitivně vyniknou, každoročně oceňují titulem Právník roku v kategorii Pro bono. Stojí za to si připomenout např. vítěze z roku 2016 JUDr. Viktora Rosmanna za jeho nezištnou pomoc seniorům v boji proti tzv. šmejdům, nebo Mgr. Alenu Vlachovou – vítězku z roku 2017, která roky pomáhala a stále pomáhá dětem odcházejícím z dětských domovů zbavovat se dluhů, které jim nadělali nezodpovědní opatrovníci. Nebo Mgr. Roberta Plicku – vítěze z roku 2018, který se nepřehlédnutelně ve své praxi i v legislativním procesu pere za práva zvířat.

O poskytování bezplatné právní pomoci promluvili JUDr. Schejbalová a advokát Mgr. Michal Zahnáš nedávno i v televizi legal.tv.

Oba se shodli na tom, že občané by VŽDY a za všech okolností měli pro poskytnutí právní porady nebo služby využít advokáta, nespoléhat na rady a pomoc od tzv. vinklářů. Proti nim a dalším právním šmejdům vytáhla výrazně do boje i Česká advokátní komora na začátku léta. Jak si vede, zjistíte ZDE.

Autor: Andrea Kábelová
Foto: Archiv ČAK

 

 

Go to TOP