Několik poznámek k soutěži Právník roku a několik vysvětlení k těmto poznámkám

V květnu letošního roku byl navzdory koronaviru vyhlášen již 16. ročník celojustiční soutěže Právník roku a od 31. května 2020 jsou po dobu 5 měsíců přijímány nominace. Tradiční akt udělování cen sv. Yva inspiroval advokáta JUDr. Davida Štrose k několika poznámkám k soutěži, na které reagoval ve svém vyjádření předseda ČAK JUDr. Vladimír Jirousek.

 

Několik poznámek k soutěži o Právníka roku

Blíží se 16. ročník „celojustiční soutěže“ Právní roku 2020, který pořádá Česká advokátní komora a skupina EPRAVO.CZ. Je tak načase podívat se na některé, zejména finanční aspekty pořádání této soutěže. Podle dodatku č. 1 ke Smlouvě o spolupořadatelství soutěže Právník roku ze 24. ledna 2006, uzavřeného dne 15. prosince 2010, čl. I, se ČAK a EPRAVO.CZ dohodly, že soutěž organizují vždy společně a náklady nesou samostatně. Smluvní strany si rozdělily /jistě spravedlivě/ náklady tak, že společnost EPRAVO.CZ má ve své produkční a nákladové režii oficiální program na hlavní scéně, tj. akt slavnostního předávání cen, dále pořadatelské služby (výroba a tisk vstupenek), pozvánek, hostesky, parking, infosystém a výzdobu, dále prezentaci partnerů v místě akce, zajištění, naskladnění, transport a kompletace dárkových reklamních tašek.

Na Českou advokátní komoru pak zbývá již pouze zaplatit za doprovodný program v přilehlých prostorách a doprovodný program a jeho produkci na hlavní scéně po ukončení oficiálního programu, tj. akt společenské zábavy a kulturní produkce soutěže, a dále také za catering pro všechny hosty a účastníky galavečera. Každá smluvní strana si pak sjednává své dodavatele a sponzory na akci a s těmi uzavírá příslušné smlouvy a výnos z nich připadá té které smluvní straně. Výlučným vlastníkem ochranné známky Právník roku je společnost EPRAVO.CZ.

Výsledkem pořadatelských aktivit České advokátní komory při „spolupořádání“ soutěže Právník roku v roce 2018 byla čistá ztráta ve výši přesahující 4 miliony Kč, a v roce 2019 pak čistá ztráta ve výši přesahující 2,6 milionu Kč. Je to málo nebo je to mnoho?

Ve světle výše ročních příspěvků členů komory v přibližné výši cca 138 milionu Kč (viz Věstník České advokátní komory 2020, částka 1, str. 2) nezdá se výše každoroční finanční ztráty být zcela zanedbatelnou. Kolik asi tak může činit celková ztráta za léta „spolupořádání“ této soutěže a má to nějaký hlubší smysl, který je nezasvěcenému pozorovateli skryt? Jakou souvislost má spolupořádání dlouhodobě vysoce ztrátové soutěže se zákonem o advokacii Komoře svěřenou samosprávou všech advokátů? A co na to Jan Tleskač? Stane se i letos právníkem roku voleným laickou veřejností?


JUDr. David Štros, advokát

 

Několik poznámek k poznámkám Davida Štrose

Pane kolego,

dovolte, abych začal tam, kde Vy jste skončil. Jan Tleskač na Váš dotaz neodpoví, neboť i on už dávno ví, že např. kategorie „Právník roku volený laickou veřejností“ již víc jak deset let ve scénáři Právníka roku nefiguruje. Pokud pak (zatím zřejmě marně) hledáte souvislost mezi výkonem samosprávy a spolupořádáním Právníka roku, musím říct, že mne právě Vy, který v minulosti zastupoval Komoru na mezinárodním poli, víc než překvapujete. Očekával bych totiž, že víte mnohé o významu a smyslu obdobných prezentačních akcí v civilizovaných státech Evropy. Bylo by mimo jiné jistě zajímavé, kdybyste v rámci Vaší cílené analýzy srovnal námi vynaložené rozpočtové náklady (účelové užívání formulací „čistá ztráta“ či „ztrátová soutěž“ rozhodně není namístě), a to s náklady na dvou až třídenní advokátní akce (s mezinárodní účastí!), jako jsou kupř. Otevření soudního roku v Londýně či Paříži či obdobné několikadenní akce pořádané advokaciemi Španělska, Itálie a dalšími. Pokud naleznete odpověď, proč některé z uvedených advokátních akcí mají víc jak stoletou (!) tradici, naleznete odpověď i na otázky, jež ve svých Poznámkách kladete.


V každém případě se Vám nad rámec výše uvedeného pokusím ještě napovědět sdělením těchto údajů: z cca 2 000 účastníků je každoročně 90 % advokátek či advokátů s doprovodem; jde o jedinou akci, které se průřezově účastní představitelé všech složek justice a svou účast si zjevně vysoce považují; ocenění „Sv. Ivem“ má jak v odborné, tak i v laické veřejnosti vysokou prestiž (připomínám, že oceněnými se stali takoví velikáni, jako např. JUDr. Čermák, JUDr. Motejl, JUDr. Burešová a řada dalších!); byl to až Právník roku, který oživil aktivity mladých právníků, přitom kategorie „Talent roku“ generuje každoročně řady vynikajících právnických prací (pozn.: nejsme bohužel ještě tak daleko, jako francouzští kolegové, u nichž v rámci programu jsou vítězné práce přednášeny autorem po rétorické a další související přípravě s významnými pařížskými herci) atd.

Popravdě řečeno jsem, vážený kolego, zaměření Vašeho šetření nepochopil. Chcete snad, aby advokacie opětovně sklouzla do šedi anonymity? Máte za to, že inspirace akcemi vyspělých advokacií je zhoubná? Já si to rozhodně nemyslím, a to, co Vy považujete za „ztráty“, považuji já za investice do povyšování společenského kreditu advokacie!


JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK

Go to TOP