Z průzkumu ERA: Čeští advokáti mají zájem i o vzdělávání v zahraničí

Akademie evropského práva (ERA) vytvořila před létem dotazník, jehož cílem bylo zjistit vzdělávací potřeby justičních a právních profesí napříč EU a také jejich preference a omezení v souvislosti se vzděláváním online formou. Průzkumu se zúčastnili také čeští advokáti a zástupci dalších právnických profesí, kterým patří za jejich čas, odpovědi a hlavně důležité podněty velký dík. Jak to tedy se vzděláváním mají čeští advokáti?


V reakci na pandemii Covid-19 se mnoho aspektů každodenní práce právních profesí přesouvalo na internet, včetně celoživotního profesního vzdělávání. Mezi zástupci české advokacie, kteří se k problematice vyjádřili, bylo 55 procent mužů a 45 procent žen, přičemž hlavní slovo měly dvě věkové kategorie – 40 – 49 let (48 %) a 30 – 39 let (38 %). Pětiprocentní byla skupina ve věku od 50 do 59 let a 9 % advokátů a advokátek již překročilo šedesátku.

Pozitivní bylo, že 57 % ze všech dotazovaných se již v minulosti do nějaké formy online vzdělávání, a to většinou z vlastní iniciativy, zapojilo, a ještě více – 78 % by mělo zájem zúčastnit se ho v budoucnu. Možná je to i tím, že plných 100 procent oslovených se online vzdělávání může účastnit přímo ze svého pracoviště. Z odpovědí pak bylo zřejmé, že zatímco před epidemií koronaviru se online vzdělávalo zhruba 42 % advokátů, po propuknutí pandemie to byl téměř dvojnásobek – 83 %.

Advokáti také ohodnotili platformy, prostřednictvím kterých jejich online vzdělávání probíhalo. Nejčastěji využívali Big Blue Button, Jitsi Meet, KUDO nebo Cisco Webex, z nichž nejlépe hodnotili právě posledně jmenovanou a další kladné body získala také platforma Zoom. Více než třetina advokátů uvedla, že nemá ze strany zaměstnavatele žádné omezení při používání platforem a pouze malé procento z nich je používat nesmí.

Pokud jde o dobu, která je pro advokáty nejpříhodnější k online vzdělávání, tak největší skupina preferuje ráno, zhruba pětině dotázaných vyhovuje doba kolem poledne, ale i odpoledne by se přes počítač učilo více než 40 % oslovených. Kdyby si mohli vybrat délku výuky, tak ve více než 53 % případů by to byly hodinové bloky, v téměř 40 % by mohl být třeba i půldenní seminář. Pokud jde o preferované dny v týdnu, tak jednoznačně zvítězil čtvrtek – pro téměř 60 % advokátů je ideálním dnem na vzdělávání. Naopak pátek je dnem, kdy mají na programu cokoliv jiného než výuku. Ostatní dny byly k rozšiřování znalostí vyrovnaně použitelné.

Určitě pozitivní je fakt, že přestože tři čtvrtiny oslovených advokátů preferují vzdělávání ve své mateřštině, nakonec 84 % je zvládne absolvovat v angličtině, 10 % v němčině a 5 % ve francouzštině.

Je vidět, že poslední dobou se advokáti vzdělávají sami z vlastní iniciativy, a to i v zahraničí – například ještě nyní v létě má v plánu vycestovat za novými znalostmi 24 % advokátů, na podzim dokonce 35 % a do roka dalších 12 %. Ostatní jako hlavní důvod, proč necestují do zahraničí za účelem vzdělávání, uvedli omezení uložená v souvislosti s koronavirem, na druhém místě byl nedostatek času kvůli pracovnímu vytížení, na třetím místě pak chybějící rozpočet na cestování.

Z průzkumu vyplynulo ještě mnohem více údajů, například které nástroje, formáty, načasování a další faktory nejlépe vyhovují pracovníkům právních profesí, včetně advokátů. Nyní bude Akademie evropského práva výsledky průzkumu napříč evropskými zeměmi analyzovat a příští měsíce by měly postupně ukázat, jak se je podaří zakomponovat do praxe.


Zdroj: ERA; redakce AD
Foto: ERA

 

Go to TOP