Uplynulo 20 let od přijetí zákona o Probační a mediační službě

V úterý 14. července uplynulo 20 let od přijetí zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě. Návrh zákona předkládal a plně podpořil právník a politik, první předseda Nejvyššího soudu ČR, první český veřejný ochránce práv a tehdejší ministr spravedlnosti JUDr. Otakar Motejl.

V čase plném zásadních změn se 10 let po sametové revoluci setkalo společné úsilí lidí z univerzitního, nevládního i vládního prostředí s podporou Ministerstva spravedlnosti ČR, Nejvyššího soudu ČR a zákonodárců a umožnilo vznik zcela nového subjektu. Za necelý půl rok od účinnosti zákona začala Služba fungovat jako samostatná státní organizace. Ta zajišťuje kontrolu výkonu trestů nespojených s odnětím svobody a připravuje podklady pro jejich ukládání a zároveň nabízí možnost jednání mezi pachatelem a obětí o urovnání následků trestného činu.

Vedle zákona č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětíZačátek formuláře, patří k základním dokumentům, jimiž se činnost Služby řídí, také zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů, nebo Koncepce rozvoje probace a mediace do roku 2025. Jejím mottem je: „Kriminalitu odstranit nedokážeme, ale při práci s pachateli, oběťmi a jinými lidmi, kterých se zločin dotkl, chceme podpořit začátek nového příběhu. – Snažíme se o to, aby to byl příběh pozitivní změny.“


Poslání Probační a mediační služby

Probační a mediační služba usiluje o zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností a současně organizuje a zajišťuje efektivní a důstojný výkon alternativních trestů a opatření s důrazem na zájmy poškozených, ochranu komunity a prevenci kriminality. 
Probační a mediační služba představuje novou instituci na poli trestní politiky, vychází ze součinnosti dvou profesí – sociální práce a práva, zejména trestního. Vyváženým propojením obou se vytváří nová multi-disciplinární profese v systému trestní justice.

Cíle činnosti PMS

Integrace pachatele – Probační a mediační služba usiluje o začlenění obviněného, resp. pachatele do života společnosti bez dalšího porušování zákonů. Integrace je proces, který směřuje k obnovení respektu obviněného k právnímu stavu společnosti, jeho uplatnění a seberealizaci.
Participace poškozeného – Probační a mediační služba se snaží o zapojení poškozeného do „procesu“ vlastního odškodnění, o obnovení jeho pocitu bezpečí, integrity a důvěry ve spravedlnost.
Ochrana společnosti – Probační a mediační služba přispívá k ochraně společnosti účinným řešením konfliktních a rizikových stavů spojených s trestním řízením a efektivním zajištěním realizace uložených alternativních trestů a opatření.

 

Zdroj: Probační a mediační služba
Foto: Pixabay

Go to TOP