Tribunál SD EU zrušil rozhodnutí Komise zamítající odkup firmy Telefónica UK

Tribunál SD EU zrušil svým rozsudkem ze 28. května 2020 rozhodnutí Komise, které přijala 11. května 2016[1] a v němž zamítla podle nařízení o spojování podniků[2] plánované odkoupení společnosti Telefónica UK (dále jen „O2“) společností Hutchison 3G UK[3] (dále jen „Three“). 

Toto odkoupení by podle Komise vedlo k odstranění významného soutěžitele na trhu mobilních telefonních služeb ve Spojeném království a subjekt vytvořený spojením by soutěžil pouze se dvěma operátory mobilní sítě, a to se společností Everything Everywhere (EE), vlastněnou společností British Telecom a se společností Vodafone. Komise se domnívá, že přechod ze čtyř na tři soutěžitele by pravděpodobně vedl ke zvýšení cen mobilních telefonních služeb ve Spojeném království a omezení výběru pro spotřebitele. Odkoupení by rovněž mohlo mít negativní vliv na kvalitu služeb pro spotřebitele tím, že by bránilo rozvoji infrastruktury mobilní sítě ve Spojeném království. Konečně, toto spojení by snížilo počet operátorů mobilní sítě, kteří chtějí poskytovat „hostingové“ služby ostatním mobilním operátorům ve svých sítích.

Společnost Three podala k Tribunálu Evropské unie návrh na zrušení rozhodnutí Komise.

I – Účinky spojení na ceny a kvalitu služeb poskytovaných spotřebitelům nebyly prokázány z právního hlediska a z hlediska požadované úrovně důkazů

Posouzení Komise bylo založeno na úvaze, že odkoupení by odstranilo hospodářskou soutěž mezi dvěma významnými účastníky britského trhu mobilních telefonních služeb, z nichž první, Three, je významnou konkurenční silou na britském trhu mobilních telefonních služeb a další, O2, má silné postavení: společně by tyto dvě společnosti získaly vedoucí postavení na trhu s podílem přibližně ve výši 40 %. Komise se zejména domnívala, že subjekt vytvořený spojením by pravděpodobně byl méně agresivním soutěžitelem, zvýšil by ceny a že spojení by kromě toho mohlo mít nepříznivý dopad na schopnost ostatních operátorů konkurovat cenami a prostřednictvím dalších parametrů (inovace, kvalita sítě).

Poté, co Tribunál objasnil rozsah změny zavedené nařízením o spojování podniků, jakož i důkazní břemeno a úroveň dokazování v oblasti spojování podniků, dospěl k závěru, že kritéria, která Komise použila pro hodnocení tzv. „jednostranných“ (nebo „nekoordinovaných“) účinků – tj. pojem „významná konkurenční síla“, blízkost konkurenčního vztahu mezi společnostmi Three a O2 a kvantitativní analýza účinků spojení na ceny – jsou stižena několika nesprávnými právními posouzeními a nesprávnými posouzeními skutkového stavu.

Tribunál uznává, že nařízení o spojování podniků umožňuje Komisi zakázat za určitých okolností na oligopolních trzích spojení podniků, která sice nevedou k vytvoření nebo posílení individuálního nebo kolektivního dominantního postavení, ale mohou ovlivnit podmínky hospodářské soutěže na trhu v rozsahu srovnatelném s rozsahem přičitatelným takovým postavením tím, že subjektu vytvořenému spojením poskytnou sílu, která mu umožní, aby stanovil vlastní parametry hospodářské soutěže a zejména určoval ceny namísto toho, aby je přijímal. Pouhý účinek snížení konkurenčního tlaku na zbývající soutěžitele však v zásadě sám o sobě nestačí k prokázání zásadního narušení účinné hospodářské soutěže v rámci teorie újmy založené na nekoordinovaných účincích.

Co se týče kvalifikace společnosti Three „jako významné konkurenční síly“, Tribunál konstatuje, že Komise měla nesprávně za to, že se „významná konkurenční síla“ nemusí odlišovat od svých konkurentů, pokud jde o dopad na hospodářskou soutěž. Kdyby tomu tak bylo, tento názor by ji umožnil kvalifikovat jako „významnou konkurenční sílu“ každý podnik na oligopolním trhu vyvíjející konkurenční tlak.

Kromě toho, co se týče hodnocení blízkosti konkurenčního vztahu, Tribunál konstatuje, že i když Komise prokázala, že Three a O2 jsou relativně blízkými soutěžiteli v části segmentů trhu, tato skutečnost sama o sobě nemůže stačit k prokázání, že došlo k vyloučení významného konkurenčního tlaku, který na sebe spojující se strany navzájem vyvíjely, a tedy k prokázání zásadního narušení účinné hospodářské soutěže.

Tribunál rovněž konstatuje, že kvantitativní analýza účinků spojení na ceny, kterou Komise provedla, neprokazuje s dostatečně vysokým stupněm pravděpodobnosti, že by se ceny významně zvýšily.


II – Komise neprokázala, že by účinky spojení na dohody o sdílení sítí a na infrastrukturu mobilní sítě ve Spojeném království představovaly zásadní narušení účinné hospodářské soutěže 

Čtyři operátoři mobilní sítě, kteří se v současnosti nacházejí ve Spojeném království, jsou smluvními stranami dvou dohod o sdílení sítě: EE a Three spojily své sítě pod názvem „Mobile Broadband Network Limited“ – MBNL; Vodafone a O2 spojily své sítě za účelem založení „Beacon“. To jim umožňuje sdílet náklady na umístění svých sítí, přičemž si nadále konkurují z hlediska maloobchodního prodeje.

Podle Komise by byl budoucí rozvoj celé infrastruktury mobilní sítě ve Spojeném království narušen v rozsahu, v němž by subjekt vytvořený spojením byl smluvní stranou obou dohod o sdílení sítě, MBNL a Beacon. Mohl by získat přehled o všech plánech obou zbývajících soutěžitelů, společností Vodafone a EE, týkajících se sítí, a oslabit je, čímž by narušil budoucí rozvoj infrastruktury mobilní sítě v této zemi. Podle Komise by konkrétně jedním ze způsobů oslabení konkurenčního postavení jedné ze smluvních stran dohod o sdílení sítě bylo snížení kvality sítě této dohody. To by pravděpodobně bylo zvlášť relevantní pro smluvní stranu dohody o sdílení sítě, která by nepředstavovala základ konsolidované sítě subjektu vytvořeného spojením.

Tribunál konstatuje, že možný rozdíl mezi zájmy smluvních stran dohod o sdílení sítě, narušení dříve existujících dohod o sdílení sítě, či dokonce jejich ukončení, nepředstavují jako takové zásadní narušení účinné hospodářské soutěže v rámci teorie újmy založené na nekoordinovaných účincích.

V tomto ohledu Tribunál zaprvé poznamenává, že účinky spojení týkající se situace, v níž by subjekt vytvořený spojením mohl uplatnit tržní sílu ve formě zhoršení nabízených služeb nebo kvality jeho sítě, nebyly v napadeném rozhodnutí posouzeny, ačkoli hodnocení možného vyloučení významných konkurenčních omezování, které na sebe spojující se strany navzájem vyvíjejí, jakož i možné snížení konkurenčních tlaků na ostatní soutěžitele, by mělo být ústředním prvkem hodnocení nekoordinovaných účinků vyplývajících ze spojení.

Tribunál zadruhé poznamenává, že i kdyby subjekt vytvořený spojením upřednostnil jednu ze dvou dohod o sdílení sítě tím, že by podporoval zejména snižování nákladů souvisejících s druhou sítí, nemohlo by to mít nepřiměřený vliv na postavení druhé smluvní strany dohody o sdílení sítě ani představovat zásadní narušení účinné hospodářské soutěže, jelikož Komise neprokázala předpoklad, že by druhá smluvní strana neměla schopnost ani zájem reagovat v důsledku zvýšení svých nákladů a jednoduše by přestala investovat.


III – Účinky spojení na velkoobchodním trhu nebyly považovány za dostatečné k prokázání existence zásadního narušení účinné hospodářské soutěže

Kromě čtyř operátorů mobilní sítě existuje ve Spojeném království několik „virtuálních“ operátorů přítomných na maloobchodním trhu mobilních telefonních služeb, jako jsou společnosti Virgin Media, Talk Talk a Dixons Carphone, které využívají infrastrukturu hostitelských operátorů mobilní sítě, aby poskytovaly své služby britským spotřebitelům.

Komise se domnívá, že zánik společnosti Three jakožto „významné konkurenční síly“ a následné snížení počtu hostitelských mobilních sítí by vedlo k tomu, že by se virtuální operátoři dostali do méně výhodného vyjednávacího postavení za účelem získání výhodných velkoobchodních podmínek přístupu.

Tribunál má za to, že ani podíly na velkoobchodním trhu držené společností Three ani jejich nedávný vývoj neodůvodňují její kvalifikaci jako „významné konkurenční síly“. Pouhá skutečnost, že Three měla větší vliv na proces hospodářské soutěže, než by naznačoval její podíl na trhu, nepostačuje k prokázání existence zásadního narušení účinné hospodářské soutěže, a to tím spíše, že nebylo zpochybněno, že podíl společnosti Three na trhu je nízký.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay


[1] Rozhodnutí Komise C (2016) 2796 final ze dne 11. května 2016, kterým se spojení prohlašuje za neslučitelné s vnitřním trhem (věc COMP/M.7612 – Hutchison 3G UK/Telefónica UK).

[2] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 ze dne 20. ledna 2004 o kontrole spojování podniků (Úř. věst. 2004, L 24, s. 1) provedené nařízením Komise (ES) č. 802/2004 ze dne 7. dubna 2004 (Úř. věst. 2004, L 133, s. 1).

[3] Hutchison 3G UK Investments Ltd, nepřímá dceřiná společnost společnosti CK Hutchison Holdings Ltd, se stala žalobkyní, CK Telecoms UK Investments Ltd.

Go to TOP