EK představila nový přístup k posílení boje EU proti praní špinavých peněz

Evropská komise zveřejnila nový ambiciózní a mnohostranný akční plán konkrétních opatření, která přijme v průběhu příštích 12 měsíců, aby mohla lépe prosazovat pravidla EU v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu, kontrolovat je a koordinovat.

Cílem tohoto nového komplexního přístupu je vyplnit veškeré zbývající mezery v právních předpisech EU a odstranit z nich všechna slabá místa. Akční plán tak navazuje na Balíček opatření Komise proti praní peněz z července 2019, jež vyzdvihl řadu nedostatků v rámci EU pro boj proti praní peněz a financování terorismu a na výzvu Evropského parlamentu a Rady k prošetření, jaké kroky by bylo možné učinit pro dosažení harmonizovanějšího souboru pravidel, lepšího dohledu (i na úrovni EU) a lepší koordinace mezi finančními zpravodajskými jednotkami.

Výkonný místopředseda Komise Valdis Dombrovskis v této souvislosti prohlásil: „Musíme zastavit pronikání špinavých peněz do našeho finančního systému. Dnešní komplexní a rozsáhlý akční plán ještě více posílí naše obranné kapacity v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu. V našich předpisech a jejich uplatňování by neměly existovat žádné mezery. Jsme odhodláni všechna tato opatření realizovat během příštích 12 měsíců, a to rychle a důsledně. Zároveň posilujeme úlohu EU na světové scéně, kterou plní utvářením mezinárodních standardů v boji proti praní peněz a financování terorismu.“

Komise rovněž zveřejnila transparentnější a přesnější metodiku, která má identifikovat vysoce rizikové třetí země, jež mají ve svých systémech pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu strategické nedostatky, a představují proto specifickou hrozbu pro finanční systém EU. Tím se posílí naše spolupráce s třetími zeměmi a zajistí intenzivnější spolupráce s Finančním akčním výborem (FATF).

Komise rovněž přijala nový seznam třetích zemí, které mají strategické nedostatky ve svých rámcích pro boj proti praní špinavých peněz a financování terorismu.

Současný akční plán je založen na šesti pilířích, z nichž každý má přispět k tomu, aby byla EU v boji proti praní peněz a financování terorismu efektivnější a aby se zároveň posílila její globální úloha v této oblasti. Celkově těchto šest pilířů zajistí, že pravidla EU budou jednotnější – a tedy i účinnější. Zlepší se dohled nad jejich dodržováním a prohloubí se koordinace mezi orgány členských států.

Jde o těchto šest pilířů:

  1. Účinné uplatňování právních předpisů EU: Komise bude nadále pozorně sledovat, jak členské státy provádějí pravidla EU, aby národní předpisy byly v souladu s nejvyššími možnými standardy. Dnešní akční plán zároveň vyzývá Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), aby k boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu plně využil svých nových pravomocí.
  2. Jednotný soubor pravidel EU: Stávající pravidla EU sice mají širokou působnost a jsou účinná, ale členské státy je uplatňují mnoha různými způsoby. Rozdíly ve výkladu právních předpisů proto vedou k mezerám v našem systému, jichž mohou využít pachatelé trestné činnosti. Aby tomu zabránila, navrhne Komise v prvním čtvrtletí roku 2021 harmonizovanější soubor pravidel.
  3. Dohled na úrovni EU: Za dodržování pravidel EU v této oblasti v současné době odpovídají jednotlivé členské státy, a proto se mohou ve způsobu tohoto dohledu objevit nedostatky. Komise v prvním čtvrtletí roku 2021 navrhne zřízení orgánu dohledu na úrovni EU.
  4. Koordinační a podpůrný mechanismus pro finanční zpravodajské jednotky členských států: finanční zpravodajské jednotky hrají v členských státech klíčovou úlohu při určování transakcí a činností, jež by mohly souviset s trestnou činností. Komise v prvním čtvrtletí roku 2021 navrhne vytvoření mechanismu EU, který pomůže práci těchto orgánů ještě lépe koordinovat a podporovat.
  5. Prosazování trestněprávních předpisů a výměny informací na úrovni EU: Pro zajištění náležité výměny informací je nezbytná soudní a policejní spolupráce využívající nástroje EU a institucionální ujednání. Svou roli v boji proti praní špinavých peněz a financování terorismu může hrát i soukromý sektor. Komise vydá pokyny k úloze partnerství veřejného a soukromého sektoru, v nichž upřesní a zlepší výměnu údajů.
  6. Úloha EU na světové scéně: EU se aktivně podílí na práci Finančního akčního výboru a na celosvětové úrovni na utváření mezinárodních standardů v boji proti praní peněz a financování terorismu. Své úsilí chceme ještě zvýšit, abychom v této oblasti vystupovali jako jeden globální subjekt. EU bude muset zejména přizpůsobit svůj přístup k třetím zemím, které mají ve svých systémech pro boj proti praní peněz a financování terorismu nedostatky, a ohrožují tím náš jednotný trh. Nová metodika, vydávaná spolu s dnešním akčním plánem, k tomu Unii poskytuje potřebné nástroje. Vzhledem k tomu, že se tato revidovaná metodika dosud neuplatňuje, vydává dnes EU svůj aktualizovaný seznam, který bude lépe odrážet stávající seznam FATF.

Aby podnítila inkluzivní diskuse o rozvoji těchto politik, zahájila Komise veřejnou konzultaci o akčním plánu. Orgány, zainteresované subjekty a občané se do ní mohou zapojit do 29. července.

Této konzultace se mohou zúčastnit všichni občané a organizace. Obzvláště jsou vítány názory členských států, příslušných vnitrostátních orgánů a orgánů EU, jakož i podniků a poskytovatelů služeb, na něž se vztahují předpisy zaměřené proti praní peněz a financování terorismu. Cílová skupina této konzultace dále zahrnuje občanskou společnost (nevládní a specializované organizace, skupiny odborníků), vysoké školy a akademické instituce. Konzultace umožňuje reagovat na každé z opatření, která Komise navrhla, a sdělit připomínky ohledně toho, jak je realizovat. Aktuální rámec boje proti praní peněz v EU ponechává členským státům značný prostor pro přijímání vnitrostátních pravidel. To však vede k roztříštěnosti, která se projevila jako jeden z hlavních faktorů v nedávných případech praní peněz. Komise uvítá připomínky ohledně toho, jaká pravidla by měla být dále harmonizována za účelem odstranění této roztříštěnosti, i ohledně nových oblastí, na něž by se měly vztahovat předpisy EU. V zájmu zajištění vysoké kvality a jednotného dohledu v rámci celého vnitřního trhu navrhuje Komise, aby se některé dohledové pravomoci vykonávaly na úrovni EU. V této konzultaci se může veřejnost vyjádřit k tomu, které subjekty by měly takovému dohledu podléhat, jak by měl vypadat jeho výkon a jaký orgán by za něj měl odpovídat. Vzhledem k přeshraniční povaze mnoha aktivit praní peněz má klíčový význam účinná koordinace činností finančních zpravodajských jednotek. Za tímto účelem Komise navrhuje vytvořit na úrovni EU mechanismus pro podporu a koordinaci. Komise žádá, aby se respondenti vyjádřili k tomu, jaké úkoly by tento mechanismus měl vykonávat a jaký orgán by měl být jeho hostitelem. Komise rovněž přivítá náměty na to, jak posílit výměnu informací a zajistit, aby EU hrála v celosvětovém boji proti praní peněz a financování terorismu významnou úlohu.

Kompletní sdělení k akčnímu plánu je v anglickém jazyce k dispozici zde: https://ec.europa.eu/finance/docs/law/200507-anti-money-laundering-terrorism-financing-action-plan_en.pdf

Zdroj: www.ec.europa.eu
Foto: Pixabay

 

Go to TOP