Ondřej Vícha: Zákon o geologických pracích. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 300 stran, 690 Kč.

Posuzovaný komentář je originálním dílem autora, který se dlouhodobě a systematicky věnuje problematice horního práva – a v rámci něho i geologického práva. Komentář k zákonu č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, z rukou tohoto autora velmi vhodně „zapadá“ do koncepce komplexní analýzy stěžejních zákonů tvořících prameny horního práva.

Považuji za nezbytné zdůraznit, že svým pojetím autor vychází ze svých komentářů k zákonu č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a k zákonu č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, vydaných rovněž v nakladatelství Wolters Kluwer.

Vydáním komentáře k zákonu o geo­logických pracích tak došlo dle mého soudu k unikátní nabídce pro relevantní odbornou i laickou veřejnost, které se materie týká – ve vztahu k posuzovanému komentáři – ve fázi vyhledávání a průzkumu ložisek nerostů a otázek s tím souvisejících. Potřebnost uceleného komentáře předmětné problematiky umocňuje skutečnost, že komentovaný zákon byl v průběhu své účinnosti několikrát novelizován, přičemž některé z patnácti novelizací byly zásadního, některé spíše dílčího rázu, což autor v textu reflektuje. Pozitivně je třeba hodnotit, že autor vhodně ve svých komentářích – včetně přehledné předmluvy – poukazuje i na historickoprávní souvislosti geologie a na klíčové okamžiky ve vývoji právní úpravy zákonem č. 62/1988 Sb. A v příslušných komentovaných ustanoveních pak všechny tyto dosud přijaté změny zohledňuje a komentuje.

Systematika komentáře jako celku a jeho jednotlivých ustanovení koresponduje s obecně nastoleným stylem komentářů zákonů v nakladatelství Wolters Kluwer, která je veřejností vnímána jako velmi vhodná a užitečná jak z hlediska věcného, tak formálního.

Autor při zpracování komentáře precizně a vhodně zohledňuje i širší mezinárodněprávní a unijněprávní souvislosti a jejich komentář průběžně zapracovává do jednotlivých komentovaných ustanovení.

Komentáře jednotlivých ustanovení jsou koncipovány co do vnitřní skladby jednotně a přehledně, jsou vyvážené a všechny poměrně podrobné – což je pro autora typický znak. Jak bylo již výše kladně hodnoceno, že autor při výkladu neopomíjí historickoprávní a vývojové aspekty komentovaných institutů, tak je třeba uvést, že stejnou pozornost – tam, kde je to relevantní – věnuje i návrhům de lege ferenda.

Dalším průvodním znakem celé kni­- hy je skutečnost, že autor nezůstá­vá ve svých komentářích pouze u ozřejmění obsahu pojmů a institutů geo­logického práva, ale zařazuje do komentáře i analýzu navazující a související právní úpravy (jmenovitě např. u komentáře základních pojmů v § 2, kde přehledně a srozumitelně vysvětluje a komentuje návaznosti právní úpravy projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací obsažené v zákoně o geologických pracích a předpisech vydaných k jeho provedení, na navazující právní rámec zakotvený např. v zákoně o vodách a v lázeňském zákoně). Tento způsob práce s komentovanými ustanoveními je tak informačně cenný.

Za komentáři jednotlivých ustanovení jsou zařazeny odkazy na odborné prameny (monografické, časopisecké) a související judikatura (u té – a opět se jedná o typický styl práce autora už v dříve publikovaných komentářích – vybírá z odůvodnění soudních rozhodnutí poměrně široké texty). Tato metoda může klást na čtenáře zvýšené nároky, nicméně zainteresované subjekty (a mohou jimi být též dotčené osoby bez právnického vzdělání) tento styl dle mého názoru uvítají. Stejně tak je podle mě velmi vhodné, že autor v komentáři pracuje i s vazbami na procesní předpisy, jmenovitě na správní řád, a pro komentovanou problematiku zohledňuje i relevantní výkladová stanoviska k němu. To vše v souhrnu – jak bylo obecně uvedeno již výše – svědčí o vysoké profesionalitě a preciznosti autora.

Autor při práci s odbornými zdroji (monografie, odborné články) vy­užívá především metodu zapracování a zohlednění odborných názorů přímo v textu komentáře s tím, že na použité zdroje odkazuje i v poznámkovém aparátu. Všechny použité zdroje jsou uvedeny v přehledu pramenů u každého jednotlivého komentovaného ustanovení. Přehled použitých zdrojů (literatura) je dále vnitřně přehledně členěný a rozsáhlý (str. 225-244) a zájemcům o hlubší studium komentované materie poskytuje důležité informace. Rovněž považuji za důležité zdůraznit, že orientaci v jednotlivých ustanoveních a komentářích k nim, a především v jejich vzájemných vztazích a dalších souvislostech, velmi významně napomáhá kvalitně zpracovaný věcný rejstřík.

Komentář jako celek i ve svých jednotlivostech – jak co do obsahu, tak co do rozsahu – je originálním dílem, které je zpracováno na vysoké odborné úrovni. Zájem o něj projeví nesporně všechny dotčené subjekty, kterých se týká „geologická“ a s ní související a na ni navazující (věcně a časově) problematika.

Publikace nalezne zájemce ve specializované odborné aplikační praxi v oblasti veřejné správy a v řadách odborných osob a osob dotčených majetkoprávními a územními aspekty spojenými s geo­logickými pracemi. Lze očekávat, že její obsah ocení a při své činnosti využijí i soudci, advokáti a další právní specialisté, a to jak při řešení případů z oblasti „geologického práva“, tak materie související. Čtenáře a zájemce nalezne i v řadách laické veřejnosti.

 

doc. JUDr. IVANA PRŮCHOVÁ, CSc., Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Go to TOP