Irena Holcová a kolektiv: Autorský zákon a předpisy související (včetně mezinárodních smluv a evropských předpisů). Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 1692 stran, 2990 Kč.

Na stole přede mnou leží Komentář k autorskému zákonu a předpisům souvisejícím (včetně mezinárodních smluv, evropských předpisů a souvisejících národních předpisů), který napsala Irena Holcová a kolektiv a který vydalo nakladatelství Wolter Kluwer. Autoři uvedeného komentáře spolu s Irenou Holcovou jsou odborní zaměstnanci (akademici) Ústavu práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního, jenž provozuje svou vědeckou činnost v rámci Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Komentář je objemnou knihou čítající 1 652 stran, čímž pádem jako by dával najevo cosi o probíhající emancipaci autorského práva vedle práva občanského, jehož je jistě přirozenou součástí. Tento komentář by bylo možné v nadsázce označit jako bibli práva autorského, a to nejen ohledně autorského práva českého.

Sama konstrukce zmiňovaného komentáře je svým záběrem obdivuhodná. Jde jednak, a především, o komentář k jednotlivým ustanovením autorského zákona, jednak o soupis mezinárodních smluv týkajících se autorského práva, včetně komentáře a předpisů evropského práva ohledně autorského práva, a souvisejících národních předpisů s právem autorským, resp. s právem duševního vlastnictví. I poslední tři zmiňované části knihy obsahují podrobný komentář, což vskutku nebývá časté.

Nejobsáhlejší část publikace, tj. komentář k jednotlivým ustanovením autorského zákona, je opatřena výňatky z důvodových zpráv, vlastním popisem a výkladem autorů, odkazy a zněním judikatury českých soudů, odkazy na rozhodnutí SD EU, citacemi z příslušné akademické literatury jak české, tak zahraniční, a to včetně soupisů pramenů, ze kterých autorka a její kolektiv čerpaly.

Lze jen ocenit, že autorka a kolektiv nerezignovaly na problematiku autorskoprávních licencí, která byla „vytržena“ z původního znění autorského zákona a „přemístěna“ do nového občanského zákoníku (§ 2358 a další). I jim tedy autorka a kolektiv věnovali v publikaci pozornost, čímž posílili celistvost komentáře.

Právě celistvost a sumace všech znalostí, informací a výkladů ohledně autor­ského práva je nejsilnější stránkou komentáře. Proto by měl komentář být k dispozici ve všech právnických osobách, zabývajících se autorským právem, tedy v advokátních kancelářích, odborných institucích a i tam, kde se provozuje umělecká či vědecká činnost.

Lze si jen přát, aby po harmonizaci směrnice EU o autorském právu na jednotném digitálním trhu s českým autorským zákonem jeho novelou, jež bude přijata zřejmě v roce 2021, vyšel komentář v dalším aktualizovaném vydání, obohacený o výklad této novely.

 

prof. JUDr. JIŘÍ SRSTKA, ředitel divadelní, literární a audiovizuální agentury Dilia

Go to TOP