Unie obhájců ČR vydala stanovisko k ochraně vězňů během pandemie

Unie obhájců ČR průběžně sleduje aktuální situaci v souvislosti s pandemií koronaviru způsobujícího nemoc COVID-19. Vězeňská zařízení patří k místům představujícím ideální prostředí pro její nekontrolovatelné šíření. I přes dosavadní přijatá opatření, spočívající například v zákazu návštěv vězněných osob či měření teplot všem, kteří vstupují do prostor vězení, existuje vysoké riziko zavlečení koronaviru, a to nejen ze strany zaměstnanců věznic, ale i nově nastupujících vězňů.

Unie obhájců ČR se obává, že situace ve věznicích je státními orgány podceňována a doposud učiněná opatření nejsou dostačující. Proto vydala 9. dubna 2020 stanovisko k ochraně vězňů během koronavirové pandemie a k eliminaci rizika zanesení infekce do věznic. Za jeden z přijatelných preventivních prostředků považuje dočasné odložení nástupu osob k výkonu nepodmíněných trestů odnětí svobody. Jde o opatření, k jehož aplikaci přistupují i jiné státy, např. Nizozemsko.

„Rizika navrhovaného řešení jsou minimální, neboť trest jako takový by odsouzenému nebyl zrušen ani zkrácen, nýbrž pouze dočasně odložen, a to za situace, kdy odsouzení byli ještě před právní mocí odsuzujícího rozsudku po dobu trestního řízení tak jako tak na svobodě,“ uvedl člen prezidia Unie obhájců JUDr. Petr Toman, LL.M.

Žádná hrozba pro společnost proto z navrhovaného opatření nevyplývá. „Přesto by se dalo uvažovat o sestavení výčtu případů, na které by se uvedené opatření nevztahovalo, například v případě trestů za násilnou trestnou činnost. V současné době se nacházíme ve zcela nestandardní situaci, která vyžaduje výjimečné postupy a specifická řešení,“ dodal.

Celá společnost hledá východiska, jak zpomalit či v ideálním případě zastavit šíření koronaviru. Za tím účelem jsou přijímána rozličná mimořádná opatření k ochraně různých skupin obyvatel, jejichž důraz se odvíjí od ohroženosti nákazou té dané skupiny obyvatel. Unie obhájců proto vnímá jako svou povinnost poukázat na skupinu odsouzených ve výkonu trestu, která zůstává stranou zájmu, je kvůli vysoké koncentraci osob v uzavřených prostorech jednou z nejrizikovějších a nemůže se vzhledem k svému postavení v současné době nikterak bránit.

Zdroj: red AD; uocr.cz
Ilustrační foto: Pixabay

Go to TOP