Jak pandemie COVID-19 může ovlivnit veřejné zakázky?

Současný stav pandemie COVID-19 a mimořádné události, které jsou s ním spojené, budou mít zásadní dopad i na veřejné zakázky. Shrnujeme odpovědi na dotazy, jak aktuální události mohou zadávání veřejných zakázek ovlivnit.

Nové veřejné zakázky

V současné situaci lze předpokládat, že dodávky určitého druhu zboží budou vyžadovat rychlé jednání a formální postup dle zákona o zadávání veřejných zakázek by mohl vést k nenapravitelným újmám. Jedná se zejména o rychlé dodání roušek, respirátorů nebo dezinfekcí složkám záchranného systému. Dle stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže i Ministerstva pro místní rozvoj je možné využít následující výjimky.

Jednací řízení bez uveřejnění

Jednací řízení bez uveřejnění (JŘBU) je možné použít, pokud je to nezbytné v důsledku krajně naléhavé okolnosti, kterou zadavatel nemohl předvídat a ani ji nezpůsobil a nelze použít jiné formy zjednodušeného zadávacího řízení. V souladu se stanoviskem Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jsou tyto okolnosti pro nákup komodit nezbytných pro zvládání nebezpečí COVID-19 splněny. Týká se to také zakázek na roušky, respirátory, ale může se případně jednat i o zajištění služeb vyplývajících z nouzového stavu nebo z jiných právních předpisů (může jít např. o různé sociální služby). Je třeba mít však na paměti, že některé požadavky zákona o zadávání veřejných zakázek se uplatní i na JŘBU. Jedná se například o prokázání základní způsobilosti či doložení skutečného majitele.

Dodávka mimo zadávací řízení – základní bezpečnostní zájmy republiky a bezpečnostní opatření

Vzhledem k zvláštním bezpečnostním opatřením není nyní v mnoha případech možné provádět standardní postup zadání veřejných zakázek v zadávacích řízeních. Pokud je tak dodávka urgentně potřebná pro zvládání stávající situace (typicky roušky, léčivé přípravky a lékařské přístroje), je možné ji uskutečnit bez zadávacího řízení. V úvahu připadají i další zakázky pro ochranu zdraví a bezpečnosti veřejnosti, lékařů a pacientů či zakázky k odstranění/zmírnění důvodů pro vyhlášení nouzového stavu. Pro zadavatele je pak zásadní rozlišit tyto dodávky od zakázek na běžné nákupy, které s nouzovým stavem nesouvisejí (například plánovaný nákup kancelářských potřeb či plánované stavební úpravy).

Stávající vztahy na základě veřejné zakázky

Změna okolností

Současná situace může představovat změnu okolností, kterou zadavatel nemohl předvídat. Taková změna by mohla umožnit podstatnou změnu závazku vzniklého na základě veřejné zakázky. V případě potřeby by tak mělo být možné např. navýšit přiměřeně objem dodávek či stanovit jiné nové lhůty plnění.

Ukončení smluv

Zde je doporučení zrevidovat smluvní ujednání ohledně možností ukončení smlouvy s ohledem na případná prodlení, nemožnost plnění či jiné obtíže s dodávkami, které mohou v této době nastat.

JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M., partnerka Taylor Wessing Česká republika a Co-Head Life Sciences CEE
Foto: Pixabay

Go to TOP