Ondřej Závodský, Martin Svoboda: Zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích. Komentář

Wolters Kluwer ČR, Praha 2019, 492 stran, 1 100 Kč.

Komentovaná právní oblast patří bezpochyby k nejhůře uchopitelným zákonům právního řádu České republiky. Důvodem je především skutečnost, že jako právní norma se dotýká jak pravidel oblasti veřejného práva, tak určitým způsobem doplňuje obecná pravidla práva soukromého, zejména občanského zákoníku. Jsou to především odborné a profesní zkušenosti obou autorů, které jsou zárukou ucelenosti obsahu a celkové kvality publikace. JUDr. Ondřej Závodský, Ph.D., byl mimo jiné v letech 2014-2017 náměstkem pro řízení sekce majetku státu na Ministerstvu financí ČR. Mgr. Martin Svoboda v podstatě od roku 2015 do současnosti zastává nejvyšší vedoucí funkce státní správy (Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, Ministerstva financí ČR). Oba autory řadím k úzkému okruhu odborníků z kategorie nejpovolanějších k sepsání takto rozsáhlé výkladové publikace.

Z hlediska obsahové náplně se publikace člení na šest částí, které opticky zcela odpovídají úplnému znění zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích. Přílohu tvoří další metodické materiály. Zjevnou snahou autorů je detailní právní rozbor jednotlivých ustanovení zvolené právní úpravy. Tam, kde je to žádoucí, je podáván velmi důsledný výklad tak, aby čtenář porozuměl nejenom působnosti komentovaného zákona, ale také jeho vztahu k dalším právním předpisům. Lze současně vyzdvihnout i snahy autorů o vysvětlení důvodu některých ustanovení do budoucna (protože nedošlo k řadě zamýšlených kroků po velké novele z roku 2016). Přidanou hodnotu publikace představuje i skutečnost, že autoři v řadě případů vycházejí z výkladových stanovisek JUDr. Renaty Vilhelmové, autorky samotného legislativního textu.

Text je zpracován takovým způsobem, že je určen nejenom pro erudované odborníky, ale i pro představitele všech právnických profesí, včetně odborně zaměřených zaměstnanců státní správy. Současně jej lze jednoznačně doporučit i studentům právnických fakult a veřejné správy.

Autorům se podařilo nalézt tolik potřebnou rovnováhu mezi rozsahem publikace a žádoucí hloubkou výkladu komentované právní materie. Celé právní dílo působí koncepčně. Obsahuje srozumitelný a náležitý výklad zákonného textu.

Závěrem nelze než autorům popřát, aby se předložená komentářová literatura zařadila k vyhledávanému a citovanému právnímu zdroji a byla tou první na seznamu oborově založených publikací. Očekávám, že tyto předpoklady budou naplněny.

 

JUDr. Ing. MARTIN ŠTIKA, soudní exekutor v Hradci Králové, spoluautor právní monografie Soudní exekuce

Go to TOP