Tribunál potvrdil neplatnost ochranné známky EU tvaru „Rubikovy kostky“

Vzhledem k tomu, že základní vlastnosti tohoto tvaru jsou nezbytné k dosažení technického výsledku spočívajícího ve schopnosti rotace tohoto výrobku, nemohl být tento tvar zapsán jako ochranná známka Evropské unie.

Na základě přihlášky Seven Towns, britské společnosti, která spravuje zejména práva duševního vlastnictví související s „Rubikovou kostkou“, Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) v roce 1999 zapsal pro „trojrozměrná puzzle“ jako trojrozměrnou ochrannou známku Unie následující kubický tvar:

V roce 2006 společnost Simba Toys, německý výrobce hraček, podal u EUIPO návrh na prohlášení neplatnosti této trojrozměrné ochranné známky zejména z důvodu, že obsahuje technické řešení spočívající ve schopnosti rotace, přičemž takové řešení může být chráněno pouze jako patent, a nikoli jako ochranná známka. Vzhledem k tomu, že EUIPO návrh společnosti Simba Toys zamítl, tato společnost podala u Tribunálu Evropské unie žalobu na neplatnost rozhodnutí EUIPO.

Tribunál svým rozsudkem ze dne 25. listopadu 2014[1] žalobu společnosti Simba Toys zamítl z důvodu, že dotčený kubický tvar neobsahuje technickou funkci, která by bránila tomu, aby byl chráněn jako ochranná známka. Tribunál měl konkrétně za to, že technické řešení charakteristické pro Rubikovu kostku nevyplývá z vlastností tohoto tvaru, ale vyplývá nanejvýš z vnitřního neviditelného mechanismu kostky.

Společnost Simba Toys podala proti rozsudku Tribunálu kasační opravný prostředek u Soudního dvora, který rozsudkem ze dne 10. listopadu 2016[2] zrušil rozsudek Tribunálu i rozhodnutí EUIPO. Soudní dvůr v rozsudku zejména konstatoval, že při přezkumu, zda musí být zápis zamítnut z důvodu, že sporný kubický tvar obsahuje technické řešení, měly EUIPO a Tribunál zohlednit rovněž takové neviditelné funkční prvky výrobku představovaného tímto tvarem, jako je jeho schopnost rotace.

V návaznosti na rozsudek Soudního dvora bylo na EUIPO, aby přijal nové rozhodnutí, ve kterém zohlední zjištěná uvedená Soudním dvorem. Rozhodnutím ze dne 19. června 2017 EUIPO konstatoval, že znázornění sporného kubického tvaru představují tři základní vlastnosti, a sice celkový tvar kostky, černé čáry a čtverečky na každé stěně kostky a rozdílné barvy na šesti stěnách kostky. V tomto kontextu měl EUIPO za to, že každá z těchto základních vlastností je nezbytná k dosažení technického výsledku vyplývajícího ze svislé a vodorovné rotace podél osy řadami kostiček jednotlivých barev, které jsou součástí větší kostky, dokud není každá strana této kostky složena z devíti kostiček stejné barvy. Vzhledem k tomu, že nařízení o ochranné známce Evropské unie[3] neumožňuje zapsat tvar, jehož základní vlastnosti jsou nezbytné k dosažení technického výsledku, dospěl EUIPO k závěru, že sporná ochranná známka byla zapsána v rozporu s tímto nařízením, a tudíž její zápis prohlásil za neplatný.

Společnost Rubik’s Brand Ltd, která aktuálně vlastní spornou ochrannou známku, napadla toto posledně uvedené rozhodnutí EUIPO u Tribunálu.

Tribunál v rozsudku konstatuje nejprve, že rozhodnutí EUIPO je stiženo nesprávným posouzením v rozsahu, v němž má EUIPO za to, že rozdílné barvy na šesti stranách kostky představují základní vlastnost sporné ochranné známky. V tomto ohledu Tribunál uvádí, že společnost Rubik’s Brand nikdy netvrdila, že v souvislosti se zápisem sporné ochranné známky má pro ni význam to, že kostičky na každé ze stran kostky jsou případně různě barevné, a dále uvádí, že jednoduchou vizuální analýzou grafického znázornění této ochranné známky nelze s dostatečnou přesností rozeznat rozdílné barvy na šesti stranách kostky.

Poté Tribunál v napadeném rozhodnutí potvrdil platnost definice technického výsledku. V tomto kontextu Tribunál konstatuje, že sporný kubický tvar představuje aspekt konkrétního výrobku, pro který se žádá o zápis, v projednávané věci trojrozměrného puzzle známého jako „Rubikova kostka“. Tribunál dále poukazuje na to, že tento výrobek je hrou, jejímž cílem je rekonstruovat trojrozměrné barevné puzzle ve tvaru kostky sestavením šesti stěn složených z jednotlivých barev a že se tohoto cíle dosáhne svislou a vodorovnou rotací podél osy řadami kostiček jednotlivých barev, které jsou součástí větší kostky, dokud není každá strana této kostky složena z devíti kostiček stejné barvy.

Pokud jde o analýzu funkčnosti základních vlastností sporné ochranné známky, má Tribunál podobně jako EUIPO za to, že základní vlastnost tvořená černými čarami, které se protínají vodorovně a svisle na každé ze stran kostky a rozdělují každou z těchto stran na devět kostiček stejné velikosti rozložených ve třech řadách po třech, je nezbytná k dosažení požadovaného technického výsledku.

Tyto černé čáry totiž představují fyzické rozdělení jednotlivých kostiček, což hráči umožňuje otáčet každou řadou kostiček nezávisle na ostatních řadách, aby tyto kostičky seskupil do požadované barevné kombinace na šesti stranách kostky. Takové fyzické rozdělení je nezbytné pro svislé a vodorovné otáčení jednotlivými řadami kostiček prostřednictvím mechanismu umístěného ve středu kostky. Bez takového fyzického rozdělení by kostka nebyla ničím jiným než pevnou krychlí, která by neobsahovala jakoukoliv individuální část, kterou by bylo možné samostatně přemisťovat.

Pokud jde o základní vlastnost tvořenou celkovým tvarem kostky, má Tribunál stejně jako EUIPO za to, že tvar kostky je neoddělitelný jednak od mřížkové struktury, která je tvořena černými čarami, které protínají každou ze stran kostky a rozdělují každou z nich na devět kostiček stejné velikosti rozložených ve třech řadách po třech, a jednak od funkce dotčeného konkrétního výrobku, kterou je vodorovné a svislé otáčení řadami kostiček. S ohledem na tyto prvky může být tvarem výrobku totiž pouze tvar kostky, tedy pravidelný šestistěn.

Za těchto okolností má Tribunál za to, že ačkoliv jednotlivé barvy na šesti stranách kostky nepředstavují základní vlastnost sporné ochranné známky, uvedené dvě vlastnosti této ochranné známky, které EUIPO správně označil za základní, jsou nezbytné k dosažení výsledku zamýšleného výrobkem, který je představován dotčeným kubickým tvarem, takže tento tvar nemohl být zapsán jako ochranná známka Evropské unie. V důsledku toho Tribunál potvrzuje napadené rozhodnutí a zamítá žalobu společnosti Rubik’s Brand.

Zdroj: Soudní dvůr EU
Foto: Pixabay


[1] Rozsudek Tribunálu ze dne 25. listopadu 2014, Simba Toys GmbH & Co. KG/OHMI (T-450/09); viz také TZ 158/14. www.curia.europa.eu

 

[2] Rozsudek Soudního dvora ze dne 10. listopadu 2016, Simba Toys GmbH & Co. KG/EUIPO (C-30/15 P, viz také TZ 122/16).

 

[3] Nařízení Rady (ES) č. 40/94, ze dne 20. prosince 1993 o ochranné známce Společenství (Úř. věst. 1994, L 11, s. 1; Zvl. vyd. 17/01, s. 146).

 

Go to TOP