ÚS odmítl návrh skupiny poslanců na zrušení cenových rozhodnutí ERÚ

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) usnesením ze dne 27. 8. 2017 odmítlo jako zjevně neopodstatněný návrh skupiny 27 poslanců na zrušení cenových rozhodnutí Energetického regulačního úřadu („ERÚ) č. 7/2018 a č. 8/2018 ze dne 20. listopadu 2018, kterými se stanovují ceny za související službu v elektroenergetice a ostatní regulované ceny a ceny za související službu v elektroenergetice odběratelům ze sítí nízkého napětí.

Ústavní soud předesílá, že posuzovaný návrh je na samé hranici projednatelnosti, a to s ohledem na absenci takřka jakékoliv argumentace, jež by byť jen teoreticky mohla vést Ústavní soud k závěru o naplnění podmínek pro zrušení cenových rozhodnutí. Není přitom na Ústavním soudu, aby zcela suploval roli navrhovatelů a domýšlel vlastní argumentaci, na jejímž základě by napadené akty podroboval přezkumu.

Velmi stručně pojatý návrh (dostupný zde) předkládá dva argumenty, pro které by měl Ústavní soud napadená cenová rozhodnutí zrušit. Ze prvé navrhovatelé bez dalšího toliko citují názor dvou členů Rady ERÚ, podle nichž nejsou regulované části ceny za distribuci elektřiny správně stanoveny a mohly by být nižší. Druhou námitkou je, že napadené akty nejsou podepsány předsedou Rady ani členem Rady pověřeným ji vést v době předsedovy nepřítomnosti, což by mohlo zakládat jejich neplatnost či nicotnost. K tomu Ústavní soud uvádí, že otázku podpisu schváleného cenového rozhodnutí energetický zákon vůbec neupravuje.

Na základě takto pojatého návrhu neměl Ústavní soud důvod případně přehodnocovat své závěry týkající se povahy cenových rozhodnutí (srov. judikaturu shrnutou v usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1870/14 ze dne 16. 9. 2014), nepřikročil ani k procesním úkonům směřujícím k dalšímu objasnění skutkového stavu věci či jejích právních aspektů (srov. podobně usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 40/13 ze dne 5. 11. 2013 či sp. zn. Pl. ÚS 36/16 ze dne 21. 3. 2017) a návrh pro jeho zcela zjevnou neopodstatněnost podle § 43 odst. 2 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Text usnesení Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 11/19 je dostupný zde.

Zdroj: Ústavní soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP