V Helsinkách jednali ministři spravedlnosti a vnitra

Ve dnech 18. a 19. července 2019 se v Helsinkách sešli ministři spravedlnosti a vnitřních věcí. Justiční část setkání se věnovala třem okruhům: aktuálním aspektům aplikace principu vlády práva (Rule of Law) ve členských státech, využívání alternativních trestů a multilaterální mezinárodní justiční spolupráce v občanských věcech. Jednání proběhlo v souvislosti s počínajícím finským předsednictvím v Radě Evropské unie.

Delegaci Ministerstva spravedlnosti vedla ministryně spravedlnosti Marie Benešová, která k prvnímu tématu kromě jiného uvedla, že Česká republika plně podporuje ochranu občanů a jejich svobod a všechny další principy, na kterých je Evropská unie vybudována, včetně vlády práva, bez níž by tyto principy nebylo možné prosazovat. Je však hlavně na jednotlivých státech, aby zajistily, že národní mechanismy budou postaveny na demokratických principech.

Ministři spravedlnosti by měli podle ministryně Benešové řešit především témata týkající se fungování justice. Posilovat vzájemnou důvěru je nutné i na praktické úrovni, zejména podporou přímých kontaktů mezi praktiky – soudci a státními zástupci – a také prohlubováním jejich vzdělávání a komunikace, které musí být podporované jak ze strany jednotlivých členských států, tak i ze strany Evropské unie.

K tématu detence a alternativních trestů paní ministryně připomněla, že Česká republika velmi pozitivně hodnotí snahy o využívání alternativních trestů a řešení přeplněnosti věznic, protože tato problematika se jí dlouhodobě dotýká. V rámci české trestní politiky jsou otázky spojené s ukládáním alternativních trestních sankcí aktivně řešeny legislativními i nelegislativními cestami. Pozornost směřuje zejména do oblasti peněžitých trestů a na snahu o podstatné zvýšení jeho využití v praxi. V loňském roce byl v České republice zaveden elektronický monitorovací systém, který se využívá zejména pro kontrolu výkonu trestu domácího vězení. Nezastupitelnou roli v celém systému hraje Probační a mediační služba.

Na pracovním obědě se ministři věnovali mnohostranným aspektům mezinárodní spolupráce v civilních věcech. Zde česká delegace ocenila zejména nedávné sjednání nové haagské úmluvy o uznávání a výkonu cizích rozhodnutí v občanských a obchodních věcech. Jsme přesvědčeni, že prohlubování justiční spolupráce v civilních věcech by nemělo probíhat pouze v rámci Evropské unie, ale i vůči třetím státům.

Zdroj: MSp
Foto: Pixabay

Go to TOP