Z. Dufek, J. Korytárová, T. Apeltauer, V. Hromádka, P. Fiala, R. Drochytka, J. Bydžovský, J. Vaněrek, P. Aigel, M. Výskala, M. Nový: Veřejné stavební investice

Leges, Praha 2018, 392 stran, 490 Kč.

Publikace Veřejné stavební investice vydaná na konci roku 2018 nakladatelstvím Leges, s. r. o., podává přehledné, odborné a praktické shrnutí většiny relevantních témat spadajících do široké materie problematiky veřejných stavebních investic, a to z oblasti stavebnictví, práva i ekonomie. Publikace je společným dílem autorů specializujících se na dílčí technické, právní a ekonomické aspekty spadající do této problematiky, a to jak z pohledu vědeckého, tak odborně praktického. Zpracování publikace širším okruhem autorů čtenářům bezpochyby poskytuje a zaručuje odborný pohled na danou problematiku a odborné zpracování jejích jednotlivých témat s vyzdvižením toho nejdůležitějšího.

Základními tématy publikace jsou problematika přípravy projektů, hodnocení projektů, managementu rizik, diagnostiky konstrukcí a bezpečnosti stavebních objektů, spotřeby energie budov, výběru dodavatelů výstavbových projektů, smluvních vztahů se zaměřením zvlášť na smlouvu o dílo, sestavování časových harmonogramů a rozpoč­tů staveb. Tato témata se z velké části týkají i soukromých stavebních projektů. Z hlediska volby jednotlivých témat i rozsahu jejich zpracování je zřejmé, že autoři neusilovali o vyčerpávající výklad všech vybraných témat, ale o podání uceleného, základního a nezbytného souhrnu informací, kterými by měl disponovat každý zástupce veřejných stavebních investorů. Takový přístup autorů nelze vnímat negativně, neboť při opačné snaze by každé z témat obsáhlo samostatnou a neméně rozsáhlou publikaci, a to bez takto uceleného a souhrnného obsahu informací, jako se to podařilo autorům v této publikaci.

Z oblasti právní materie stojí za vyzdvižení kapitola o smlouvě o dílo, která nejenže obsahuje základní právní úpravu smlouvy o dílo vycházející z „nového“ občanského zákoníku, ale tuto základní právní úpravu prakticky propojuje s instituty aplikovatelnými a pravidly stanovenými pro zadávání veřejných zakázek. Publikace obsahuje rovněž cenná doporučení k problematice výběru dodavatelů projek­čních, konzultantských a stavebních prací. Zvláštní kapitola je věnována problematice smluvních vzorů FIDIC, je zde rovněž český překlad zelené knihy FIDIC.

Přes své specifické odborné zaměření je publikace psána velmi srozumitelně, poutavě a čtivě, což je významným benefitem zejména pro osoby, jež se s touto problematikou seznamují vůbec poprvé. Právníkům připravujícím smluvní vztahy k výstavbovým projektům nebo podklady pro veřejné zakázky tak publikace umožní pochopit jednotlivá odborná témata, která musí být zakomponována v právních dokumentech. S ohledem na výše uvedené lze tuto publikaci hodnotit pozitivně a přínosně. Lze doporučit její zařazení do odborné knihovny a její přečtení všem zástupcům stavebních investorů, a to nejen veřejným.

 

Mgr. MILAN ŠEBESTA, LL.M., advokát a partner MT Legal, s. r. o., advokátní kancelář

Go to TOP