Karlovarské právnické dny lákají na konferenční i společenský program

Již za pár dní se sejdou v Karlových Varech přední odborníci z mnoha právních oborů na XXVII. ročníku konference Karlovarské právnické dny. Uskuteční se od 13. do 15. června 2019 jako obvykle v Grandhotelu Ambassador Národní dům. Česká advokátní komora se zapíše do dějin dvacátého sedmého ročníku Karlovarských právnických dnů hned dvakrát – za prvé jako instituce, která opět převzala nad akcí záštitu a za druhé díky svému novému Advokátnímu deníku online, který se stal mediálním partnerem.

V rámci tohoto bohatého konferenčního programu bude stejně jako v minulých letech předáno několik ocenění – Autorská cena, Pocta judikátu a také cena pro Nejlepší právnický časopis.  Ta je každoročně udílena na základě hodnocení odborné právnické veřejnosti, tedy i vás, advokátů – čtenářů a zároveň i spoluautorů.

Bulletin advokacie jako odborný, recenzovaný a monitorovaný stavovský časopis české advokacie již titul nejlepšího právnického časopisu v historii ankety několikrát získal, naposledy i díky vašim hlasům v minulém roce. Cenný kousek křišťálu by si z Karlových Varů odvezl rád i letos.

Můžete v tom pomoci velkým dílem i Vy! Zkuste si, prosím, najít chvilku času a hlasujte v anketě pro svůj stavovský časopis.

Je to jednoduché – stačí vyplnit tento Anketní lístek.

Pokud jej stihnete odeslat do 20. května, máte šanci v losování vyhrát některou z věcných cen.

Děkujeme za hlasy, které nám pomohou dělat pro Vás ještě lepší časopis, abyste už opravdu nepotřebovali jiný zdroj informací.

Pro všechny, kdo se třetí červnový týden chystají na Karlovarské právnické dny, zveřejňujeme jejich obsáhlý a velmi zajímavý program. Registrovat se na konferenci lze ZDE.

 

ČTVRTEK 13. 6. 2019

Občanské právo hmotné

 • První zásada soukromého práva – prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, Ústav státu a práva AV ČR, Právnická fakulta TU, Trnava
 • Meze smluvní svobody – JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát
 • Meze smluvní svobody podle rakouského práva – Univ. prof. Dr. Georg E. Kodek, LL.M., WU, Wien
 • Vztah obchodního a občanského zákoníku po reformě v SR – prof. JUDr. Marek Števček, PhD., PF UK, Bratislava

Dědické právo

 • Evropské dědické nařízení v německé a české aplikační praxi od roku 2015 – rozhodnutí, zkušenosti, perspektiva – Dr. Stephan Heidenhain, advokát
 • Aktuální judikatura NS ČR v dědickém řízení (mj. ve vztahu k evropskému dědickému nařízení) – JUDr. Roman Fiala, místopředseda NS ČR 

Profesní odpovědnost za poradenství advokátem

 • Profesní odpovědnost rakouského advokáta za poradenství – univ. prof. Dr. Michael Enzinger, advokát, prezident RAK, Wien, a Mag. Petra Černochová, advokátka, RAK, Wien
 • Rozlišování mezi zájmem a oprávněným zájmem klienta – JUDr. Vladimír Jirousek, předseda ČAK, a Mgr. Robert Němec, LL.M., místopředseda ČAK 

Trestní právo

 • K nakládání s vlastním a svěřeným majetkem při totožnosti konečného vlastníka a k pojmu škody z hlediska trestněprávní odpovědnosti – JUDr. František Púry, Ph.D., soudce NS ČR, PF UK, Praha
 • Možnost vyvinění se právnické osoby z trestní odpovědnosti ve světle aktualizované metodiky Nejvyššího státního zastupitelství – Mgr. Jitka Logesová, advokátka

Správní právo

 • Vybrané otázky administratívneho sankcionovania v praxi – JUDr. Jozef Milučký, soudce NS SR
 • Odpovědnost soudce za rozhodnutí a kárná řízení soudců – JUDr. PhDr. Karel Šimka, LL.M., Ph.D., soudce NSS ČR

 

PÁTEK 14. 6. 2019  

Obstrukce v jednotlivých řízeních

 • Průtahy a obstrukce v trestním řízení a jejich příčiny – prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., předseda NS ČR, PF UK, Praha
 • Průtahy a obstrukce v německém trestním řízení – Dr. Andreas von Máriássy, advokát
 • Průtahy a obstrukce v českém civilním řízení a specifika obstrukcí v insolvenčním řízení – JUDr. Zdeněk Krčmář, soudce NS ČR
 • Průtahy a obstrukce v rakouském civilním řízení – Mag. Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien
 • Průtahy a obstrukce v rozhodčím řízení – Mgr. Dušan Sedláček, advokát

Evropské právo

 • Proč před Tribunálem EU nejsou používány obstrukční prostředky – prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc., soudkyně Tribunálu, Lucemburk
 • Srovnání některých aspektů přezkumu zákonnosti (správních rozhodnutí) českými a unijními soudy – JUDr. Jan M. Passer, Ph.D., LL.M., soudce Tribunálu, Lucemburk
 • Odpovědnost při použití umělé inteligence – prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

Kybernetické právo

 • Elektronická identifikace pro spolehlivý procesněprávní důkaz právního jednání – doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU, Brno
 • Elektronická identita při elektronickém hmotněprávním jednání – Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát
 • Nové technologie a právo: změna formy či proměna podstaty? – Mgr. Michal Bobek, Ph.D., generální advokát u Soudního dvora v Lucemburku

 

SOBOTA 15. 6. 2019

Ochrana spotřebitele

 • Aktuálne otázky ochrany spotrebiteľa v Slovenskej republike – doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD., Právnická fakulta TU, Trnava
 • Novelizace směrnice o nekalých obchodních praktikách ve vztahu k problematice dvojí kvality zboží – doc. JUDr. Blanka Vítová, Ph.D., LL.M., PF UP, Olomouc
 • Návrh směrnice o některých aspektech smluv o prodeji zboží v kontextu českého soukromého práva – doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D., PF MU, Brno
 • Rozkazní řízení a ochrana spotřebitele – doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP, Olomouc
 • Ochrana spotřebitele v nekalosoutěžním právu – doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

Korporátní právo

 • Smlouva o výkonu funkce statutárního orgánu v obchodních společnostech – prof. JUDr. Mária Patakyová, PhD., PF UK, Bratislava
 • Střet zájmů člena statutárního orgánu ve vazbě na pravidla corporate governance – doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, Praha, VSCI, Praha
 • Kogentnost a dispozivita korporátního práva – jejich vzájemné ohraničení v judikatuře a právní teorii – JUDr. Petr Šuk, soudce NS ČR
 • Omezení zástupčího oprávnění při vstupu právnické osoby do likvidace pro jednání, které nenaplňuje účel likvidace – JUDr. Kateřina Eichlerová, PhD., PF UK, Praha

 

Redakce

Foto: KJT, Redakce

Ilustrace: L. Lichý

Go to TOP