Jaké jsou pravomoci NSS při volbách do Evropského parlamentu?

Pravomocí Nejvyššího správního soudu ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky je rozhodování o tzv. neplatnosti volby kandidáta podle ustanovení § 57 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů.

Podáním návrhu na neplatnost volby kandidáta se může domáhat ochrany u soudu každý volič zapsaný do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a každá politická strana, politické hnutí nebo koalice, jejichž kandidátní listina byla pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky zaregistrována. Návrh na neplatnost volby kandidáta může podat navrhovatel, má-li zato, že byl porušen zákon o volbách do Evropského parlamentu způsobem, který hrubě ovlivnil výsledek volby tohoto kandidáta.

Celkový výsledek voleb do Evropského parlamentu uskutečněných na území České republiky bude vyhlášen sdělením ve Sbírce zákonů (§ 49 odst. 3 zákona o volbách do Evropského parlamentu); elektronická Sbírka zákonů je dostupná na http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/). Den vyhlášení výsledků je právě den, kdy jsou tyto výsledky ve Sbírce zákonů publikovány. Návrh nelze podávat dříve než v den následující po tomto vyhlášení.

Návrh je třeba podat nejpozději 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb Státní volební komisí(§ 57 odst. 1 zákona o volbách do Evropského parlamentu). Podle § 67 odst. 3 a 4 zákona o volbách do Evropského parlamentu je lhůta určená podle dnů zachována, je-li poslední den lhůty učiněn úkon u příslušného orgánu, a to nejpozději do 16.00 hodin. Lhůtu nelze prodloužit ani prominout jejich zmeškání.

Na Nejvyšší správní soud je možné podat návrh pouze písemně nebo ústně do protokolu, případně v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě nebo se zaručeným podpisem. Ústně do protokolu lze návrh učinit ve všední dny od 8 do 16 hodin. Pokud by byl návrh učiněn jinou formou (např. e-mailem bez zaručeného podpisu nebo faxem), nelze k němu vůbec přihlížet.

Soud rozhodne usnesením, bez nutnosti nařizovat ústní jednání, a to do 20 dnů poté, kdy návrh došel soudu.

Zdroj: NSS

Foto: AD

Go to TOP