Manifest CCBE pro Evropské volby 2019 stanovil pět priorit národních komor

Rada evropských advokátních komor (CCBE) schválila „CCBE Manifest pro evropské volby 2019. Agenda za spravedlnost, právní stát a základní práva směrem k Evropské unii založené na právní jistotě a vzájemné důvěře.“

Tento dokument poskytuje vodítka ohledně několika priorit, na které se CCBE a členské advokátní komory včetně České advokátní komory chtějí i do budoucna zaměřit a ve kterých jim unijní instituce mohou pomoci.


Zvláštní komisař pro právní stát, justici a justiční aktéry

Principy právního státu v rámci jednotného trhu zajišťují právní jistotu a vzájemnou důvěru a jsou nepostradatelné pro přežití a prosperitu Evropské unie a mír. Respekt k právnímu státu v členských státech zajišťuje přeshraniční mobilitu, volný pohyb zboží služeb a kapitálu.

Toto byly hlavní důvody pro založení Evropské unie a zůstávají proto prioritami evropských institucí. V průběhu posledního volebního období se ukázalo, že právní stát nemůže být považován za samozřejmost – jeho eroze v určitých členských státech a kandidátských zemích bude s velkou pravděpodobností pokračovat. Ve stávající Komisi jsou mandáty pro právní stát, justici a justiční aktéry rozděleny mezi dva komisaře. CCBE má za to, že aby byl zajištěn optimální informační tok a vyloučeny kompetenční neshody, odpovědnost za právní stát, justici a justiční aktéry (soudce, státní zástupce a advokáty) by měla být svěřena jednomu komisaři, či viceprezidentovi. Dále by dle CCBE měly být více propracovány indikátory pro zhodnocení respektování principů právního státu v členských státech a začleněny institucionální a operační aspekty. Výsledky monitoringu v nových i existujících systémech by měly přibývat a být aktualizovány. CCBE v tomto bodě nabízí Komisi asistenci při tvorbě hodnotících kritérií pro posuzování souladu s principy právního státu.

Nezávislost všech justičních aktérů jako základní kámen právního státu

Množství stran a vlád, pro které je vynutitelnost práva důležitější, než respekt k základním právům jednotlivců je na vzestupu, který můžeme demonstrovat např. na snaze vlád a státních orgánů zasahovat do jmenování soudců, s cílem ovlivnit možnosti soudnictví rušit a sankcionovat vládní rozhodnutí. CCBE oceňuje, že všechna taková ohrožení a porušení evropské instituce správně adresovaly. Vyzývá proto Evropskou komisi a Parlament, aby při hodnocení principů právního státu v členských státech EU, nebo při zkoumání nových zákonodárných iniciativ rovněž zohlednily, zda nezávislá advokacie a její samospráva není ohrožena. Je zároveň potřeba na evropské úrovni definovat „národní bezpečnost“ pro zajištění právní jistoty.


Přístup k obhajobě a procesní záruky

Evropský justiční systém je založen na vzájemném uznávání a důvěře, a aby jí bylo dosaženo a byla i nadále udržitelná, je zapotřebí dalších návrhů pro zajištění a posílení práv občanů v trestním řízení. CCBE zde odkazuje na směrnice, které v tomto směru byly přijaty a kde se CCBE svými stanovisky podílela na všech fázích legislativního procesu. Dle CCBE by Komise měla zajistit, aby existující práva byla patřičně implementována a procesní záruky tak byly zajištěny. Zároveň je důležité, aby obhájci mohli prezentovat své závěry s ohledem na praktickou implementaci uvedených směrnic. Musí být také stanoveny záruky v rámci vazebního řízení, zacházení s vězni, přístupu k obhájci, právní pomoci a práv migrantů a uprchlíků na přístup k obhájci.


Konflikt povinného zveřejňování a povinností souvisejících s profesním tajemstvím

Advokáti jsou v posledních letech stále častěji subjekty „povinného zveřejňování“ v rámci směrnic, mířících, mimo jiné, na praní špinavých peněz, financování terorismu a agresivní daňové plánování. Tyto povinnosti jsou v zásadním rozporu s obecnou a absolutní povinností mlčenlivosti advokáta vůči klientovi a občanům obecně. Je nutné respektovat základní práva jednotlivců, jako je právo na soukromí a právo na spravedlivý proces a řádný výkon spravedlnosti před soudy i mimo ně. Povinné zveřejňování v nedávných legislativních aktech výrazně oslabuje tato základní práva a může vést k dalšímu narušování respektování těchto práv. Zároveň staví advokáty do zvláštní situace, kdy se dostávají do konfliktu s profesními povinnostmi. Zásah advokátních komor v těchto situacích poskytuje advokátům etickou a morální podporu. Přestože CCBE podporuje boj proti praní špinavých peněz a daňovým únikům, je přesvědčena, že mohou být vytvořena vhodnější a proporcionálnější řešení respektující základní práva, k čemuž evropské instituce vyzývá.


Jiné záležitosti

Umělá inteligence v justici

Použití umělé inteligence v justici je stále na začátku svého vývoje, přesto se již v soukromém sektoru zavádějí různé inovativní nástroje. V této souvislosti vyvstávají otázky, jak lze přístup k využívání otevřených dat v rámci soudních rozhodnutí, jež jsou nezbytné pro algoritmy a vývoj prediktivních systémů, řídit a zakomponovat jej do normativních aktů. CCBE by uvítala doporučení pro členské státy ohledně dopadů zavedení umělé inteligence v evropských justičních systémech, včetně zapojení všech dotčených osob – politiků, právníků, technologických expertů a vědců.

Regulace vzdělávání v právních profesích

Profesionalita advokátů závisí také na průběžném vývoji jejich schopností a vědomostí dosažených prostřednictvím kvalitního vzdělávání. Kvalita a dostupnost vzdělávání advokátů je také zásadní pro správnou aplikaci evropského práva a přeshraničních soudních řízení. Proto by vzdělávání advokátů mělo být integrováno do budoucích regulací v právních profesích, stejně jako je tomu v případě soudců a státních zástupců. CCBE proto doporučuje v rámci rozhodování o dalším finančním rámci pro období 2021-2027, zajistit stejný přístup pro všechny justiční aktéry a posílit možnosti advokátů a jejich profesních organizací získat prostředky EU pro justiční a profesní vzdělávání.

Zakotvení právní pomoci jako standardního opatření humanitární pomoci

V krizových situacích je humanitární pomoc standardně poskytována formou přístřeší, potravy, tekutin a lékařské péče. Oběti těchto krizí však často pokládají také naléhavé otázky, týkající se jejich právního statusu, práv, možností a potenciálních východisek. Základní právní pomoc ze strany advokátů jim může pomoci. Dle CCBE by proto Právní asistence první pomoci měla být součástí urgentní humanitární pomoci, alespoň v souvislosti s migrační krizí. Jako příklad může posloužit taková první právní asistence, kterou CCBE spolu s Německou advokátní komorou (DAV) zavedla v uprchlickém táboře Moria, na ostrově Lesbos.

e-Justice

E-justice je jednou z mnoha oblastí, na které se CCBE s Generálním ředitelstvím pro spravedlnost aktivně podílela. Od roku 2010 se zapojila do vývoje projektu e-CODEX, pro přeshraniční komunikaci mezi justičními orgány v EU. Podporuje proto iniciativu pro udržení a další prohlubování tohoto projektu a věří, že EU pro to poskytne nezbytný právní základ – přijme co nejdříve právní instrument, který z e-CODEXU vytvoří společný mechanismus pro standardizovaný a bezpečný způsob výměny přeshraničních informací v soudních řízeních mezi členskými státy.

Celé znění Manifestu je dostupné v anglickém jazyce.

Odbor mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP