Rozvody u notáře připomínkuje Unie rodinných advokátů i ČAK

Prezidium Unie rodinných advokátů na svém zasedání 24. dubna 2019 jednalo o návrhu na změnu občanského zákoníku a dalších předpisů, kterému se lidově říká „rozvody u notáře“.

Lidový název je zavádějící, protože notáři rozvádět nebudou, ani kdyby byl návrh přijat. Hovoří se o rozšíření agendy notářů, kteří by se zapojili do řešení nesporných rozvodů, rozvodů bezdětných manželství atd., čímž by se snížila vytíženost soudů.

Ministerstvo spravedlnosti navrhuje, aby k soudu nemuseli rodiče, kteří jsou schopni se dohodnout na rozdělení majetku, péči o děti… „Rozvody, zvláště ty sporné, i v budoucnu zůstanou doménou soudů, otázkou ovšem je, zda dohody o dětech a o majetku budou i nadále sepisovat advokáti, kteří tak činí už celá desetiletí, nebo se celá problematika přesune jen na notáře, kterých je mnohem méně, v některých lokalitách republiky zcela chybějí a ve velkých městech už dnes nestíhají,“ uvádí k navrhované změně JUDr. Daniela Kovářová, prezidentka Unie rodinných advokátů a zkušená advokátka zaměřená právě na rodinné právo.

To připustil v rozhovoru pro INFO.CZ i prezident Notářské komory ČR Radim Neubauer, když uvedl, že obsadit notářské úřady v menších městech a příhraničních oblastech je čím dál složitější. „O lokality není zájem, navíc třeba v dědickém řízení roste administrativa, což je také dost nepopulární. Zvyšuje se tak počet úřadů, které fungují jen ve složení jeden notář a jedna zapisovatelka, a výjimkou není úřad, kde je notář zcela sám. Zkrátka nemáme dostatečný počet notářských koncipientů a kandidátů, kteří by byli schopni v těchto regionech úřady převzít, situace opravdu složitá.“

Také rozvodová agenda, kterou zpracovávají advokáti, s sebou nese nemalou administrativu. A to není vše. Mnohem důležitější je, že legislativní návrh opomíjí participační práva dítěte, a je tedy v rozporu s ústavním pořádkem ČR a s Úmluvou o právu dítěte, neboť nahrazuje zjištění názoru dítěte čestným prohlášením rodičů, jejichž zájmy však mohou být odlišné od oprávněného zájmu dítěte.

„Advokáti i další účastníci, kteří dnes rodičům pomáhají uzavřít dohody, mají na zřeteli zájem nezletilých dětí a často korigují hraniční postoje rodičů, působí jako neformální mediátoři, klidní konflikty apod. Návrh předpokládá účinnost změny tři měsíce po jejím přijetí a je jen těžko myslitelné, že by se z notářů během tak krátké doby stali zastánci práv nezletilých, vyškolení mediátoři a vyjednavači, prostě že by si osvojili předmětnou opatrovnickou a rozvodovou problematiku,“ dodává JUDr. Kovářová.

Proto Unie rodinných advokátů jednoznačně na svém zasedání podpořila zachování dnešního stavu. Případná změna totiž přinese omezení práv dětí, klientům menší dostupnost (notářů je 450, zatímco advokátů 13 000) a rodičům vyšší výdaje. Návrh totiž zásadně zvedá soudní poplatky – z dnešních 2000 Kč za návrh na sporný rozvod až na 7000 Kč. Notáři navíc na rozdíl od specializovaných rodinných advokátů nemají žádné zkušenosti s dětmi, s uplatňováním jejich práv, ani s mediací a s mimosoudním řešením sporů.

Celé stanovisko Unie rodinných advokátů je k dispozici na adrese: http://www.uracr.cz/stanoviska

Nejen proto, že návrh z procesu vyjednávání o rozvodu vylučuje advokáty s mnoholetými zkušenostmi z rodinných sporů, ale zejména proto, že měl být původně součástí balíčku prorodinných opatření a ve svém konečném důsledku je prvkem rodinu rozbíjejícím, protože eliminuje soudní pokus o smír, který rozvodu dnes předchází, začala se touto problematikou zabývat i Česká advokátní komora.

(red)
Foto: Pixabay

Představenstvo České advokátní komory na svém příštím, květnovém, zasedání projedná připravené stanovisko Komory ke změnovému návrhu a v konečném znění je předá do připomínkového řízení Ministerstvu spravedlnosti.

 

Go to TOP