SD EU k veřejným zakázkám a vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení

Soudní dvůr vydal 6. června rozsudek ve věci C-547/22 | INGSTEEL týkající se veřejných zakázek, podle nějž uchazeč, který byl protiprávně vyloučen ze zadávacího řízení, může požadovat náhradu škody z důvodu ztráty příležitosti.

 

V roce 2013 Slovenský fotbalový svaz vyloučil konsorcium, jehož členem byl podnik INGSTEEL, ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku na rekonstrukci, modernizaci a výstavbu 16 fotbalových stadionů. Toto konsorcium bylo vyloučeno z důvodu, že nesplnilo požadavky oznámení o vyhlášení zakázky týkající se zejména jeho hospodářské a finanční způsobilosti. Poté, co Soudnímu dvoru předložil žádost o rozhodnutí o předběžné otázce v dané věci (viz rozsudek ze dne 13. července 2017, Ingsteel a Metrostav, C‑76/16), Nejvyšší soud Slovenské republiky toto vyloučení ze zadávacího řízení zrušil.

Dotčené zadávací řízení bylo mezitím skončeno uzavřením rámcové smlouvy s jediným uchazečem, který zůstal v zadávacím řízení. Za těchto podmínek podala společnost INGSTEEL u Okresního soudu pro Bratislavu II (Slovensko) žalobu na náhradu škody, která jí údajně vznikla v důsledku vyloučení výše uvedeného konsorcia z tohoto řízení.

Tento soud se Soudního dvora táže, zda směrnice o přezkumném řízení při zadávání veřejných zakázek (směrnice Rady 89/665/EHS ze dne 21. prosince 1989 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přezkumného řízení při zadávání veřejných zakázek na dodávky a stavební práce) brání vnitrostátní slovenské právní úpravě nebo praxi, které podle všeho vylučují možnost, že uchazeč protiprávně vyloučený ze zadávacího řízení získá náhradu škody způsobenou v důsledku ztráty příležitosti účastnit se tohoto řízení za účelem získání dotyčné zakázky.

Soudní dvůr konstatoval, že směrnice vyžaduje, aby členské státy přiznaly náhradu škody osobám poškozeným porušením unijního práva v oblasti zadávání veřejných zakázek. Vzhledem k neuvedení rozlišení různých kategorií škod se přitom směrnice vztahuje na všechny druhy škod, které tyto osoby utrpěly, včetně újmy, která vyplývá ze ztráty příležitosti účastnit se zadávacího řízení.

V tomto ohledu Soudní dvůr připomněl, že třebaže škoda může vyplývat z nezískání veřejné zakázky jako takového a může být materializována jako ušlý zisk, je rovněž možné, že uchazeči, který byl protiprávně vyloučen, vznikla odlišná škoda, která odpovídá ztrátě příležitosti účastnit se dotyčného zadávacího řízení za účelem získání této zakázky. Směrnice tedy brání vnitrostátní právní úpravě nebo praxi, které ze zásady vylučují možnost, že uchazeč protiprávně vyloučený ze zadávacího řízení získá náhradu škody způsobenou v důsledku ztráty příležitosti účastnit se tohoto řízení za účelem získání dotyčné zakázky.

Úplné znění rozsudku, a případně jeho shrnutí jsou zveřejněny na internetové stránce CURIA v den vyhlášení.

 

Zdroj: SDEU
Foto: canva.com

Go to TOP