Do vašich schránek právě míří květnový Bulletin advokacie

I vysoce odborné články se mohou zabývat aktuálními a mediálně diskutovanými tématy, přínosnými rovněž pro širší, nejen právnickou veřejnost – jak o tom svědčí i nejnovější, páté číslo Bulletinu advokacie, které právě vychází.

 

Hned první odborný článek od Sofie Dietschové Odpovědnost nezletilých za dluhy se tak zabývá analýzou právního institutu omezení majetkové odpovědnosti nezletilých, jak ji do českého právního řádu zavedl zákon č. 192/2021 Sb. poté, co se nad konkrétními příběhy dětí, které na prahu dospělosti zjistily, že mají splácet desetitisícové dluhy, rozeběhla celospolečenská diskuse o tom, jak tento problém řešit. Autorka ve svém příspěvku také srovnává českou právní úpravu s úpravou německou, kterou se čeští zákonodárci inspirovali; podrobnou analýzu německé právní úpravy omezení majetkové odpovědnosti nezletilých najdete ve dvojdílném článku Sofie Dietschové v Advokátním deníku (I. část, II. část).

Dalším zajímavým tématem je nepochybně provokace k trestnému činu, ať již ze strany bezpečnostních složek, nebo soukromých osob; toto téma ve svém příspěvku Provokace v trestním právu rozebírají Lukáš Duffek a Denisa Janatová.

Seriózním a odborným rozborem na první pohled téměř bulvárního tématu – případu intersexuální jihoafrické atletky Caster Semenyi, je také článek Jana Exnera Mají intersexuální atletky právo závodit s atletkami? Případ Semenya proti Švýcarsku před ESLP. Podle rozsudku senátu ESLP č. 10934/21 Švýcarsko porušilo Úmluvu o ochraně lidských práv a základních svobod tím, že Caster Semenye nezaručilo dostatečné institucionální a procesní záruky při obraně před údajně diskriminačními pravidly Světové atletiky. Na základě žádosti Švýcarska se případem bude znovu zabývat velký senát ESLP. Autor proto analyzuje senátní rozsudek a hledá odpovědi na otázky, které bude velký senát řešit: Má ESLP pravomoc o stížnosti rozhodnout? Pokud ano, jak?

Aktuálním a dlouho diskutovaným tématem je i návrh novely advokátního tarifu, kterou koncem března předložil ministr spravedlnosti do meziresortního připomínkového řízení. Připomínky k novele, které uplatnila některá ministerstva, opravdu přiléhavě glosuje ve svém úvodníku Advokát jako sprostý podezřelý místopředseda ČAK JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.

Z příspěvků v rubrice Z judikatury bychom pak vás rádi upozornili na rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 1. 2. 2023, sp. zn. 28 Cdo 2989/2022, který se týká podmínek, za kterých se strany mohou domáhat se obnovení jednání o smlouvě, příp. změny smluvního závazku rozhodnutím soudu, a dále una snesení Ústavního soudu ze dne 28. 2. 2024, sp. zn. III. ÚS 3293/23, které se v něm podrobně se zabýval zejména otázkou náležitostí plné moci k zastupování v řízení před Ústavním soudem, udělené stěžovatelem jeho právnímu zástupci, a dospěl při tom k závěru, že není vyloučeno, aby plná moc k zastupování před Ústavním soudem byla udělena ještě před okamžikem, kdy de iure vznikne právo k podání ústavní stížnosti, tj. před vydáním napadeného rozhodnutí či jiného zásahu veřejné moci, proti kterému ústavní stížnost směřuje.

V BA č. 5 pak mj. najdete i pozvánku na XXXI. Karlovarské právnické dny, které se konají 13. až 15. června 2024 v karlovarském hotelu Thermal, a také anketní lístek pro každoroční hlasování o nejlepší právnický časopis.

Chcete-li ocenit práce redakci Bulletinu advokacie a Advokátního deníku, které jsou nominovány společně, neboť mají společnou redakci i jednu šéfredaktorku, neváhejte a dejte v anketě svůj hlas Bulletinu advokacie a Advokátnímu deníku!

 

Redakce BA/AD

 Ilustrační foto: redakce AD

Go to TOP