ČAK a MSp intenzivně jednají o bezpečnějších advokátních úschovách

Ministerstvo spravedlnosti aktuálně intenzivně diskutuje s Českou advokátní komorou a dalšími subjekty o opatřeních ke snížení rizika zpronevěry peněz z advokátní úschovy. Jedná se zejména o prolomení bankovního tajemství ve prospěch České advokátní komory a omezení dispozice s prostředky na účtu.

Návrh právní úpravy se nyní intenzivně diskutuje s dotčenými resorty a zástupci peněžních ústavů. Výsledný návrh by mohl být uplatněn jako pozměňovací návrh k projednávané novele zákona o advokacii (návrh novely naleznete ZDE). Tu na svém jednání schválila vláda v lednu a Poslanecká sněmovna ji projednala v prvním čtení v únoru tohoto roku.

„V současné době velmi intenzivně pracujeme na dosažení vzájemné dohody mezi všemi dotčenými subjekty. Věřím, že brzy dosáhneme konsensuálního návrhu, který bude vyhovovat všem stranám,“ uvedl k tématu v tiskové zprávě dnes 18. dubna ministr spravedlnosti Pavel Blažek.

„Česká advokátní komora se diskusí na Ministerstvu spravedlnosti aktivně účastní. Jsme vedeni záměrem zvýšit transparentnost advokátních úschov po kauze zpronevěry H. Sukové, jež tak výrazně poškodila své klienty, jakož i důvěryhodnost samotných advokátů a institutu advokátních úschov jako takového,“ doplňuje ministra spravedlnosti předseda ČAK Robert Němec s tím, že „Komora je přitom zároveň vedena snahou nezvyšovat nad nezbytně nutnou míru administrativní zátěž pro advokáty.“

V rámci jednání Česká advokátní komora konkrétně prosazuje zejména možnost – pro účely kontroly ze strany ČAK – prolomit bankovní tajemství tak, aby banky mohly poskytnout Kontrolní radě ČAK na její žádost informace o stavu a pohybech na účtu advokátní úschovy a je otevřená i dalším návrhům, které přispějí k bezpečnosti advokátních úschov, například vytvoření specifického bankovního produktu – úschovního účtu, z něhož by banka mohla peněžní prostředky vyplatit jen na předem stanovené účty odsouhlasené účastníky smlouvy o úschově.

Návrh novely zákona o advokacii, jak Advokátní deník opakovaně informoval, přináší posílení advokátní mlčenlivosti, možnost zkrácených pracovních úvazků pro koncipienty, digitalizace některých agend České advokátní komory nebo také možnost konat sněm a volbu do orgánů Komory online. Novela také zpřesňuje a rozšiřuje ochranu před takzvaným vinklařením, tedy nabízením, zprostředkováním a poskytováním právních služeb osobami, které k tomu nemají zákonné oprávnění. Dále upravuje například eLegalizaci, tedy postup advokáta v souvislosti s úředním ověřováním elektronického podpisu klienta.

Redakce AD

Foto: redakce AD

Go to TOP