O legislativě i principech právního státu v EU jednali zástupci ČAK v Bruselu

Posílení spolupráce se zahraničními advokátními komorami i zástupci vrcholných institucí Evropské unie byly hlavními cíli řady jednání, která ve dnech 24. ledna (kdy si advokátní svět připomínal Mezinárodní dne ohroženého advokáta) a 25. ledna absolvovala v Bruselu delegace České advokátní komory v čele s jejím předsedou JUDr. Robertem Němcem, LL.M.  Součástí nabitého programu byla také Novoroční recepce, jejíž tradice byla přerušena pandemií onemocnění covid-19, a konala se tak znovu po čtyřleté přestávce.

 

Jednání s vedoucím kabinetu místopředsedkyně Evropské komise

Hned v úvodu své dvoudenní pracovní mise v Bruselu jednala delegace České advokátní komory – složená z jejího předsedy JUDr. Roberta Němce, LL.M., místopředsedkyně JUDr. Michaly Plachké, LL.M., vedoucího české delegace v CCBE JUDr. Antonína Mokrého a stálé zástupkyně ČAK v Bruselu Mgr. Alžběty Dvořákové Recové – s vedoucím kabinetu místopředsedkyně Evropské komise Mgr. et Mgr. Věry Jourové Ing. Danielem Braunem.

V rámci jednání upozornili zástupci ČAK na legislativní nedostatky ohledně finalizovaného návrhu nařízení o umělé inteligenci, které by dle pana Brauna mohly být v technických jednáních, která aktuálně probíhají, ještě odstraněny. Zástupci ČAK dále upozornili na potřebu ochrany advokátních hodnot v legislativním procesu, ale i následně v rámci národní implementace, pokud jde aktuálně o finalizaci AML balíčku či již přijaté nařízení e-evidence. Proběhla diskuse o tom, zda by připadalo v úvahu vydat interpretační příručku, podobně jak tomu bylo v případě nařízení Rady o omezujících opatřeních EU vzhledem k invazi Ruska na Ukrajinu, případně o zorganizování dvoustranných jednání s Komisí, které by případné interpretační nedostatky odstranily. Dalším tématem byla příprava Zprávy o právním státu. Pan Braun delegaci sdělil, že Zpráva Komise – zásadní část preventivního mechanismu na ochranu principů právního státu v EU, do něhož ČAK i Rada evropských advokátních komor pravidelně přispívá – nabývá na důležitosti a Belgické předsednictví v Radě již prohlásilo, že ji považuje za naprosto zásadní prioritu.

 

Kulatý stůl vedoucích představitelů advokátních komor

V průběhu téhož dne se uskutečnilo v sídle Stálého zastoupení ČAK v Bruselu pracovní setkání u kulatého stolu, jehož se zúčastnili Vrcholní představitelé – předsedové, místopředsedové a stálí zástupci – Německé federální advokátní komory, Rakouské advokátní komory, ČAK, dále Belgické frankofonní advokátní komory a Belgické vlámské advokátní komory, Lucemburské advokátní komory a Bar Council Anglie a Walesu.

V rámci jednání došlo jednak k potvrzení efektivní spolupráce zúčastněných komor a stálých zastoupení, následně pak proběhla diskuse o nové studii Německé federální komory ohledně majetkové účasti ne-advokátů v advokátních kancelářích. Převážná většina advokátů-respondentů se vyjádřila proti rozvolňování regulačních pravidel v tomto směru. Následující diskuse se pak týkala uznávání koncipientských praxí v zahraničí, digitalizace v oblasti justice, mezí svobody projevu advokáta v souvislosti s projednávanou předběžnou otázkou SD EU. Zástupci Bar Council rovněž zmínili prioritu úpravy pravidel ohledně možnosti používání označení „Barrister“ s ohledem na množství právníků, kteří aktuálně označení užívají sice oprávněně, nicméně bez možnosti poskytování služeb, což může být pro stav zavádějící.

 

Jednání s delegací MSp ČR a s novým vedoucím Odboru justice a vnitra Stálého zastoupení ČR při EU

Poslední pracovní schůzkou, která ve středu 24. ledna proběhla, bylo setkání zástupců ČAK s novým vedoucím Odboru justice a vnitra na Stálém zastoupení ČR při EU Mgr. Tomášem Hachem a expertkou na trestní právo Mgr. Lucií Valouškovou. Den poté, ve čtvrtek 25. ledna, jednala delegace ČAK se zástupci Ministerstva spravedlnosti ČR – náměstkem ministra Mgr. Karlem Dvořákem, vrchní ředitelkou Sekce pro mezinárodní a evropskou spolupráci Mgr. et Mgr. Zuzanou Fišerovou a expertkou na justiční spolupráci v civilních věcech a občanské právo Mgr. Janou Hofmannovou.

Stěžejní bodem obou jednání bylo posílení vzájemné spolupráce a včasné sdílení informací pro zajištění co nejlepšího znění unijních předpisů, jejich implementace a poskytnutí relevantní expertizy ze strany ČAK. Diskutovalo se také o nastolení nových postupů ohledně přípravy písemných připomínek k relevantním předběžným otázkám před SD EU předloženým zahraničními soudy. Delegace ČAK upozornila na legislativní nedostatky ohledně finalizovaného návrhu nařízení o umělé inteligenci, hovořilo se i o přípravě revize směrnice o odpovědnosti za vady výrobků v souvislosti s aplikací nástrojů umělé inteligence. Proběhla rovněž krátká diskuse o navýšení advokátního tarifu a o optimalizaci problematiky advokátních úschov. Zástupci obou institucí se také shodli na nepřípustnosti neopodstatněného krácení odměn advokátů ex offo a obecných zmocněnců a potřebě analyzovat, zda se jedná o systémový problém či individuální excesy. Stejně tak panoval soulad i v otázce nutnosti zachování advokátního přímusu v zákoně o hromadných žalobách, zejména za účelem zachování kontroly na kvalitou poskytovaných služeb.

 

Novoroční recepce

Vrcholem dne pak byla Novoroční recepce, která se konala ve společných prostorách Stálého zastoupení ČAK, BRAK, ORAK, Lucemburské komory, Belgické frankofonní komory a Bar Council of England and Wales a jíž se zúčastnilo více než 120 hostů z řad zástupců dalších evropských advokátních komor (Francie, Španělsko, Itálie), unijních institucí (Evropský parlament, Evropská komise, Rada EU), CCBE, advokátních kanceláří a dalších partnerů.

 

S úvodním příspěvkem večera vystoupil – s ohledem na aktuální předsednictví Belgie v Radě EU – předseda Belgické frankofonní komory Pierre Sculier. Hlavním projev pak přednesla europoslankyně Birgit Sippel z Německa, která jednak shrnula aktuální rizika podkopávající principy právního státu a evropské demokracie a jednak vyzvala ke společnému boji za hodnoty a aktivní přístup v rámci evropského legislativního procesu, aby se dařilo včas eliminovat rizika a rozklíčovat plíživou degradaci.

 

Jednání s místopředsedkyní EP Ditou Charanzovou

Poslední schůzka, kterou delegace ČAK v Bruselu absolvovala, se uskutečnila 25. ledna na půdě Evropského parlamentu. Zástupci advokacie se sešli s místopředsedkyní této instituce Ing. Ditou Charanzovou, Ph.D. (na snímku uprostřed). S ohledem na portfolio paní místopředsedkyně se diskutovaly zejména otázky umělé inteligence, digitalizace, kybernetické bezpečnosti a ochrany povinnosti mlčenlivosti jak v konkrétních případech, tak i právě v kontextu plošně využívaných technologií a sledovacích aktivit.

 

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: archiv autorky

Go to TOP