Generální advokátka k výkladu opatření v oblasti bezpečnostní politiky EU

Soudní dvůr zveřejnil dne 23. listopadu 2023 stanovisko generální advokátky ve věci C-351/22 | Neves 77 Solutions, podle kterého nemá Soudní dvůr EU pravomoc k výkladu obecných ustanovení opatření v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU pouze pro účely objasnění jejich významu. Jak uvedla generální advokátka T. Ćapeta, Soudní dvůr však může vykládat základní práva a zásady EU s cílem umožnit posouzení legality vnitrostátních opatření, kterými se provádí společná zahraniční a bezpečnostní politika EU.

 

Neves 77 Solutions je společností působící v oblasti zprostředkování prodeje výrobků v oblasti letectví. V roce 2020 rumunská národní agentura pro správu daní uložila společnosti Neves pokutu ve výši přibližně 6 000 eur a konfiskovala přibližně 3 miliony eur, což představuje částky, které společnost Neves obdržela za zprostředkování transakcí zahrnující dodání radiostanic vyrobených v Rusku indické společnosti. Měla za to, že společnost Neves porušila omezující opatření EU vůči Rusku, zavedená rozhodnutím Rady v oblasti společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP)1, jakož i rumunská prováděcí opatření.

Rumunský odvolací soud, který rozhoduje o žalobě podané společností Neves, si klade otázku, zda jsou vnitrostátní prováděcí opatření v rozporu s unijním právem a zejména s právy obsaženými v Listině základních práv Evropské unie. Rovněž si klade otázku, zda se dotčené rozhodnutí v oblasti SZBP uplatní na situaci, ve které zboží nebylo nikdy dovezeno na území EU. Proto předložil Soudnímu dvoru žádost o rozhodnutí o předběžné otázce.

Tato věc vyvolává společně se spojenými věcmi C-29/22 P a C-44/22 P, KS a KD v. Rada a další, v nichž generální advokátka T. Ćapeta dne 23. listopadu 2023 také přednesla stanovisko (tisková zpráva č. 179/23), důležité otázky týkající se mezí pravomocí unijních soudů v oblasti SZBP stanovených Smlouvami.

Generální advokátka T. Ćapeta dospěla ve svém stanovisku k závěru, že Soudní dvůr má pravomoc k výkladu základních práv a zásad EU i v případě, že výklad Soudního dvora je relevantní pro posouzení legality vnitrostátních opatření, která provádějí SZBP, ze strany vnitrostátního soudu. Unijní právo však vylučuje pravomoc Soudního dvora k výkladu obecných ustanovení rozhodnutí SZBP pro účely objasnění jejich významu.

Na tomto základě generální advokátka přezkoumala vnitrostátní konfiskační opatření ve světle práva na vlastnictví. Má za to, že vnitrostátní opatření, která stanovují úplnou konfiskaci částek plynoucích z transakce uskutečněné v rozporu s rozhodnutím v oblasti SZBP, je přiměřeným omezením práva na vlastnictví. Je tomu tak i v případě, že konfiskace je automatickým důsledkem neoznámení transakce příslušným orgánům.

Úplné znění stanoviska se na internetové stránce curia.europa.eu zveřejňuje v den, kdy je generální advokátka přednesla.

 

Zdroj: Soudní dvůr EU
Ilustrační foto: canva.com

1 Rozhodnutí Rady 2014/512/SZBP ze dne 31. července 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině.

Go to TOP