MUNI a UO pořádají konferenci Deset let trestní odpovědnosti právnických osob

V letošním roce tomu bude deset let, kdy byl do tuzemského právního řádu uveden zákon č. 418/2011 Sb. Ten podrobil normám trestního práva kromě lidí i umělé právní konstrukce – právnické osoby. Jaká jsou největší úskalí koncepce přičitatelnosti trestného činu právnické osobě? Je stávající katalog sankcí, jež mohou být uloženy právnickým osobám, dostačující? Jak co nejlépe zabezpečit právnické osobě plnohodnotný výkon práva na obhajobu? To je jen zlomek témat, o nichž se bude diskutovat v rámci odborné konference na téma „Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed“, kterou pořádají Právnická fakulta Masarykovy univerzity a Unie obhájců ČR ve čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 hodin v prostorách PF MU v Brně. Na konferenci vystoupí řada významných osobností z oblasti (nejen) trestního práva.

 

Deset let trestní odpovědnosti právnických osob v ČR: pohledy zpět i vpřed

čtvrtek 23. září 2021 od 9:00 hodin

v prostorách Právnické fakulty Masarykovy univerzity (přízemí, Auditorium Maximum), Veveří 70, 611 80 Brno

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

První blok: předsedající JUDr. Tomáš Sokol

9:10–9:25 Úvodní slovo doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., děkan Právnické fakulty MUNI, JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR

9:25–9:40 Sankcionování právnických osob z pohledu právní úpravy, odborné literatury a aplikační praxe prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr., vedoucí katedry trestního práva PF MUNI

9:40–9:55 Příprava a pokus trestného činu právnické osoby prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D., soudce Ústavního soudu ČR

9:55–10:10 K niektorým praktickým aspektom trestnej zodpovednosti právnických osob v Slovenskej republike JUDr. Ján Šanta, PhD., LL.M., MBA, prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry SR

10:10–10:25 Deset let se zákonem o trestní odpovědnosti právnických osob. Vyhodnocení se zaměřením na působnost státního zastupitelství JUDr. Jakub Chromý, Ph.D., MBA, státní zástupce Nejvyššího státního zastupitelství

10:25–10:40 Problematické aspekty opatrovnictví obviněné právnické osoby doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D., viceprezident Unie obhájců ČR

 

Druhý blok: předsedající doc. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D.

11:00–11:15 Několik poznámek k přechodu trestní odpovědnosti právnických osob prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., místopředseda Ústavního soudu ČR; JUDr. Jan Provazník, Ph.D., odborný asistent katedry trestního práva PF MUNI; JUDr. Ladislav Smejkal, advokát

11:15–11:30 Úskalí přechodu trestní odpovědnosti právnické osoby na právního nástupce Mgr. Ing. Ondřej Blaha, advokát; JUDr. Michal Doležal, advokátní koncipient

11:30–11:45 Trestní odpovědnost právnických osob a řízení proti nim v judikatuře JUDr. Bc. Jiří Říha, Ph.D., předseda senátu Nejvyššího soudu

11:45–12:00 Zamyšlení nad tresty ukládanými právnickým osobám Mgr. Lukáš Trojan, viceprezident Unie obhájců ČR

12:00–12:15 Možnosti alternativního řešení trestních věcí právnických osob JUDr. Lukáš Bohuslav, Ph.D., odborný asistent katedry trestního práva PF UK

 

Třetí blok: předsedající prof. JUDr. Věra Kalvodová, Dr.

Předběžná právnická osoba a její odpovědnost – vstupní úvahy Mgr. David Čep, Ph.D., odborný asistent katedry trestního práva PF MUNI; Mgr. Ing. Radek Ruban, Ph.D., odborný asistent katedry obchodního práva PF MUNI

13:15–13:30 Trendy trestnej zodpovednosti právnických osôb v Slovenskej republike JUDr. Jakub Ľorko, Ph.D., odborný asistent PF Univerzity Komenského v Bratislavě

13:30–13:45 Vybrané aspekty vzájemného vztahu interního vyšetřování a trestního řízení JUDr. Dalibor Šelleng, Ph.D., odborný asistent katedry trestního práva PF UK

13:45–14:00 Smysluplnost trestního postihu právnických osob ve světle dotačních a úvěrových podvodů JUDr. Mgr. Pavel Kotlán, Ph.D., vedoucí katedry podnikové ekonomiky a práva VŠ PRIGO

 

Čtvrtý blok: předsedající Mgr. Lukáš Trojan

14:20–14:35 Trest zákazu držení a chovu zvířat uložený právnické osobě a související otázky JUDr. Eva Brucknerová, Ph.D., odborná asistentka katedry trestního práva PF MUNI

14:35–14:50 Trestní odpovědnost právnických osob za trestné činy proti životnímu prostředí JUDr. Anna Brandtner, interní doktorandka katedry trestního práva PF UK

14:50–15:05 Omezení práva na obhajobu České televize a Českého rozhlasu ve světle jejich kodexů JUDr. Ing. Martin Adamec, Ph.D., odborný asistent katedry správního práva PF UK

15:05–15:20 Konkurence trestního a přestupkového řízení proti právnické osobě po rekodifikaci správního trestání JUDr. Tomáš Grygar, interní doktorand katedry správního práva PF UPOL

15:25–15:40 Ukončení konference, závěrečné slovo prof. JUDr. Marek Fryšták, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum PF MUNI, JUDr. Tomáš Sokol, prezident Unie obhájců ČR

 

Změna programu z důvodu mimořádných okolností vyhrazena.

 

Zdroj: MUNI Brno a UO ČR
Foto: archiv MUNI Brno, Wikipedia/Kirk

 

Go to TOP