Den ohroženého advokáta je věnován ochraně ázerbájdžánských advokátů

Den ohroženého advokáta každoročně připadá na 24. ledna, kdy byli v tento den v roce 1977 ve své kanceláři ve Španělsku zavražděni čtyři advokáti odborových organizací a jeden zaměstnanec kvůli výkonu své profese.

Organizátoři letošního Dne ohroženého advokáta vyzývají své kolegy v zahraničí, aby zvyšovali informovanost o počtu advokátů, kteří jsou v důsledku výkonu své profese obtěžováni, umlčováni, pod tlakem, pronásledováni a v některých zemích mučeni a vražděni a  aby zahájili a dále rozvíjeli diskuzi na národní úrovni o možnostech, jak advokáty chránit. V minulých letech byl Den ohroženého advokáta zaměřen na podporu kolegů v Číně, Kolumbii, Egyptě, Hondurasu, Íránu, Pákistánu, Španělsku/Baskicku, Turecku nebo na Filipínách, letos podpora míří do Ázerbájdžánu.

Česká advokátní komora se k iniciativě Dne ohroženého advokáta připojuje peticí Boj za ochranu ázerbájdžánských advokátů.


Ázerbájdžán ratifikoval v letech, které následovaly po získání nezávislosti v roce 1991, nejdůležitější mezinárodní a evropské úmluvy o lidských právech. Výbory OSN, Rada Evropy a nevládní organizace nicméně od té doby zaznamenávají přetrvávající porušování lidských práv. Závažné porušování lidských práv se dotýká rovněž ázerbájdžánských advokátů, kteří zastupovali oběti takového porušování a veřejně promluvili o mučení a špatném zacházení v policejní vazbě.

Řada ázerbájdžánských advokátů  je nebo v minulosti byla díky tomu předmětem zastrašování, disciplinárních řízení či trestního stíhání. Petice tak poukazuje rovněž na systematické nedostatky v implementacích rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, týkajících se vyškrtnutí advokátů ze seznamu Komory za účelem znemožnit jim zastupovat své klienty a rovněž omezených možností pro zápis, a tedy členství v Komoře.

Petice, ke které se připojilo 35 advokátních a lidskoprávních organizací, včetně ČAK, rovněž obsahuje výčet doporučení, apelujících na změnu situace advokátů v Ázerbájdžánu:

  • Rozsudky ESLP týkající se obránců lidských práv, včetně advokátů, musí být plně provedeny.
  • Evropská úmluva o lidských právech musí být plně provedena.
  • Základní zásady OSN týkající se úlohy advokátů by měly být plně uplatňovány.
  • Advokáti, kteří utrpěli škodu v důsledku neodůvodněných, nezákonných opatření, jako je vyloučení z advokátní komory nebo odnětí svobody, musí být plně odškodněni.
  • Advokátům nesmí být bráněno ve výkonu jejich občanských a politických práv.
  • Nezávislost a role advokátů musí být respektována všemi vládními institucemi.
  • Etický kodex, který omezuje svobodu projevu advokátů, musí být novelizován tak, aby byl v souladu se standardy judikatury ESLP, pokud jde o svobodu projevu advokátů.
  • Všechny vládní orgány musí ve spolupráci a na konzultaci s advokátní komorou a s advokáty podniknout kroky k zajištění toho, aby advokáti byli chráněni před zastrašováním a obtěžováním nebo jinými zásahy do jejich praxe.
  • Žádný výkonný nebo soudní orgán by neměl iniciovat nebo vyhrožovat advokátům trestněprávními, správními, hospodářskými nebo jinými sankcemi za jakékoli kroky přijaté v souladu s uznávanými profesními povinnostmi, standardy a etikou.
  • Musí být respektována úloha a povinnost advokátů zastupovat své klienty; advokáti by nikdy neměli být ztotožňováni se svými klienty, jejichž politické postoje jsou oproti vládě v opozici.

Zdroj: www.eldh.eu; Odbor mezinárodních vztahů ČAK
Foto: eldh.eu; hrw.org; Pixabay

Go to TOP