Jiří Švestka, Jan Dvořák, Josef Fiala a kol.: Občanský zákoník. Komentář, Svazek I. (§ 1 až 654)

Wolters Kluwer ČR, Praha 2020, 2. vydání, 1624 stran, 3 500 Kč. 

V měsíci dubnu letošního roku přišlo nakladatelství Wolters Kluwer ČR s druhým vydáním I. svazku velmi úspěšného (a také v České republice prvního) komentáře k občanskému zákoníku. Po šesti letech (1. vydání v roce 2014) přichází na pulty našich knihkupectví aktuální a velice potřebný výklad obecné části občanského zákoníku, ust. § 1-654. Druhé vydání prvního svazku komentáře zachycuje stav k 1. 1. 2020.

Autorský kolektiv věnoval druhé vydání jednomu z hlavních spoluautorů tohoto díla, přednímu českému profesorovi občanského práva a nestorovi české civilistiky, prof. JUDr. Jiřímu Švestkovi, DrSc. S politováním a zármutkem musíme konstatovat, že se pan prof. Švestka druhého vydání již nedožil.

Celý projekt komentáře k občanskému zákoníku je velkým právnickým dílem, s širokým přesahem i do jiných právních odvětví, než je občanské právo. Právě související předpisy, odkazy na literaturu a samotný výklad dávají poznat, jak široký záběr autoři do této publikace zpracovali a jaký význam má tento komentář i pro jiná právní odvětví. Občanský zákoník, který je účinný od 1. ledna 2014, totiž přinesl tolik zásadních změn v občanskoprávních vztazích, zejména znovuzavedení nových nebo staronových institutů a pojmů, které znalo právo našich pradědečků, že je nanejvýš potřebné, aby takový komentář pomohl v jejich pochopení, osvojení a správné aplikaci.

Šest let od prvního vydání je sice krátká doba na zhodnocení fungování nového občanskoprávního kodexu v praxi, ale přesto umožňuje doplnění judikatury a upřesnění některých výkladových problémů na základě sjednocujících stanovisek našich i evropských soudů. Právě tuto funkci druhé vydání komentáře nepochybně v plné míře naplňuje. Je totiž doplněno o nové nebo novelizované související právní předpisy, včetně směrnic Evropského parlamentu a Rady EU (např. směrnice ze 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností č. 1132). Dále je druhé vydání doplněno o novou judikaturu jak tuzemských soudů (včetně nálezů Ústavního soudu), tak Evropského soudu pro lidská práva. A v neposlední řadě je doplněno o novou literaturu (ať knižní, nebo časopiseckou), vydanou zejména po roce 2014. To vše nachází svůj výraz také v textu komentovaných ustanovení. V důsledku vývoje názorů aplikační praxe i občanskoprávní nauky a také působením sjednocujících výkladů, zejména judikatury, je místy text komentáře doplněn a rozšířen.

Domnívám se, že není potřeba podrobněji hodnotit dílo, které svou kvalitou hovoří samo za sebe. Druhé vydání komentáře k občanskému zákoníku je totiž precizním odborným dílem a nesporným obohacením české právnické literatury. To platí jak o stránce obsahové, tak formální. Podle mého názoru by tato publikace neměla chybět v žádné právnické knihovně. Zkušený autorský kolektiv, složený z pedagogů právnických fakult, advokátů, soudců, notářů a dalších odborníků, zpracoval mimořádně kvalitní publikaci, která svým komentovaným výkladem pomáhá ve studiu i aplikační praxi nejenom odborné právnické veřejnosti, ale i neprávnickým profesím.

prof. JUDr. VLADIMÍR PLECITÝ, CSc., Katedra občanského práva Právnické fakulty UK v Praze

Go to TOP