NS: Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 22. července 2020.

 

Výměněk (o. z.), Darování, Vlastnictví, Katastr nemovitostí, § 984 odst. 1 o. z., § 2707 o. z., § 2055 o. z.

Je-li v souvislosti s darovací smlouvou uzavřena smlouva o výměnku, posuzuje se pro účel předpokládaný § 984 odst. 1 o. z. darovací smlouva zpravidla jako smlouva úplatná.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2769/2018)

Exekuce, Prodej movitých věcí a nemovitostí, § 336b odst. 4 písm. b) o. s. ř.

Exekuční soud (soudní exekutor) je z moci úřední (aniž by to namítl povinný, oprávněný nebo další věřitel) oprávněn a povinen přezkoumat, zda exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený některým z přihlášených věřitelů za účelem uspokojení v něm uvedené pohledávky byl vydán osobou, která měla pravomoc k jeho vydání a zda je tento exekuční titul vykonatelný. Jestliže exekuční soud (soudní exekutor) shledá, že exekuční titul ve formě rozhodčího nálezu předložený přihlášeným věřitelem nebyl vydán osobou, která měla pravomoc k vydání rozhodčího nálezu, případně, že rozhodce vůbec neexistuje, nelze pohledávku z takového exekučního titulu uspokojit.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 03. 12. 2019, sp. zn. 20 Cdo 3293/2019)

Neplatnost právního úkonu, Rozhodčí řízení, Rozhodčí doložka, § 41 obč. zák., § 7 předpisu č. 216/1994 Sb.

Týká-li se důvod neplatnosti toliko části rozhodčí doložky, již lze oddělit od zbytku rozhodčí doložky, je neplatná pouze (důvodem neplatnosti dotčená) část rozhodčí doložky.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 02. 2020, sp. zn. 31 Cdo 3534/2019)

Smlouva o zápůjčce (mutuum) (o. z.), Promlčení, § 2390 o. z., § 2393 odst. 1 o. z., § 619 odst. 1 o. z.

Právo vypovědět smlouvu o zápůjčce uzavřenou na dobu neurčitou nepodléhá promlčení. Toto oprávnění nemá majetkovou povahu (není majetkovým právem); je výrazem dispozičního oprávnění smluvní strany změnit obsah smluvního závazku.

Není-li dohodnuta splatnost dluhu (vrácení zápůjčky), může zapůjčitel vypovědět smlouvu o zápůjčce již v den následující po dni vzniku takového právního poměru. Pro počátek běhu promlčecí lhůty podle § 619 odst. 1 o. z. je v takovém případě rozhodující den, ve kterém by uplynula výpovědní doba.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2019, sp. zn. 33 Cdo 3037/2019)

Zmírnění křivd (restituce), Církev (náboženská společnost), § 7 odst. 1 písm. a) předpisu č. 428/2012 Sb., § 7 odst. 1 písm. b) předpisu č. 428/2012 Sb.

Podmínky naturální restituce ve smyslu ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) zákona č. 428/2012 Sb. naplňují jen nemovité věci, jež v rozhodném období bezprostředně sloužily některému z účelů taxativně vyjmenovaných v tomto ustanovení; nepostačuje, byly-li v rozhodném období zatíženy patronátním právem, jemuž odpovídala povinnost jejich vlastníka podporovat ze zisku vygenerovaného jejich užitím duchovní a pastorační činnost církve (vydržování kostelů).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 19. 11. 2019, sp. zn. 28 Cdo 2854/2019)

Ochrana osobnosti, Nemajetková újma (o. z.), Podoba člověka (o. z.) [Osobnost člověka (o. z.)], § 81 odst. 1 o. z., § 82 odst. 1 o. z., § 85 odst. 1 o. z., § 89 o. z., § 90 o. z.

U profilové fotografie uživatele sociální sítě Facebook nelze při použití mimo tuto sociální síť bez dalšího dovodit konkludentní souhlas tohoto uživatele s jejím dalším uveřejněním ani naplnění předpokladů zákonné zpravodajské licence; vždy je třeba zabývat se hlediskem přiměřenosti se zřetelem ke konkrétním okolnostem uveřejnění a chránit nejen svobodu projevu informačních médií a právo veřejnosti na informace, ale též oprávněné zájmy zobrazené osoby.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 10. 2019, sp. zn. 25 Cdo 1778/2019)

Společné jmění manželů, § 739, § 757 o. z.

Jestliže manželé uzavřou dohodu o vypořádání vzájemných majetkových vztahů výslovně pro účely řízení o rozvod manželství bez zjišťování příčin rozvratu manželství ve smyslu § 757 o. z. a k rozvodu manželství tímto způsobem nedojde, dohoda o vypořádání vzájemných majetkových vztahů nenabývá účinnosti; mezi manžely platí majetkový režim, jako by daná dohoda nebyla uzavřena.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 30. 10. 2019, sp. zn. 22 Cdo 2529/2019)

Insolvenční řízení, Přerušení řízení, Incidenční spory, § 110 o. s. ř.

Incidenční řízení o žalobě na určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky v insolvenčním řízení zpravidla nelze přerušit podle ustanovení § 110 o. s. ř.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 29. 08. 2019, sen. zn. 29 ICdo 109/2017)

Neplatnost právního úkonu, Způsobilost k právním úkonům, Družstvo, Vydržení, Vady řízení, § 38 odst. 2 obč. zák.

Při posuzování, zda je určitý právní úkon učiněný osobou s duševní poruchou neplatný, je nutné vzít v úvahu všechny okolnosti případu tak, aby se případný závěr o neplatnosti právního úkonu nedostal do rozporu s účelem ustanovení § 38 odst. 2 obč. zák. (tj. aby nevedl k poškození osoby s duševní poruchou, jejíž ochraně má uvedené ustanovení sloužit), a současně aby nevedl k nepřiměřenému zásahu do práv třetích osob nabytých v dobré víře.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 08. 10. 2019, sp. zn. 27 Cdo 2674/2018)

Společenství vlastníků jednotek, § 1189 o. z.§ 1194 o. z.§ 2903 odst. 2 o. z.

Společenství vlastníků jednotek je aktivně věcně legitimováno k podání žaloby k odvrácení hrozící újmy na společných částech domu podle § 2903 odst. 2 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 09. 2019, sp. zn. 26 Cdo 379/2019)

Společenství vlastníků jednotek, Zastoupení, § 1209 o. z., § 1221 o. z., § 260 o. z., § 436 o. z.

Ustanovení § 260 o. z., týkající se neplatnosti rozhodnutí orgánu spolku, se ve spojení s § 1221 o. z. použije přiměřeně i v poměrech společenství vlastníků.

Vlastník jednotky je oprávněn nechat se zastoupit na shromáždění jinou osobou (odlišnou od vlastníka jednotky).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16. 10. 2019, sp. zn. 26 Cdo 1657/2018)

 

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Pixabay

 

Go to TOP