Soudní dvůr EU hodlá od 25. května 2020 obnovit konání jednání 

V souladu s opatřeními k omezení pohybu osob přijatými veřejnými orgány Lucemburska a sousedících zemí zavedl Soudní dvůr EU již od 16. března 2020 organizaci svého chodu založenou na plošné práci z domova, s přednostním cílem chránit zdraví osob a přispívat k boji proti pandemii. 

Díky přizpůsobení své vnitřní organizace a technologiím umožňujícím práci na dálku Soudní dvůr EU zajistil zachování soudní činnosti, když od 16. března tohoto roku bylo vyřízeno 106 věcí a vydáno 29 stanovisek. S ohledem na omezení pohybu osob platná jak v Lucembursku, tak ve většině členských států však bylo nutné odročit jednání Soudního dvora i Tribunálu.

S přihlédnutím k opatřením na ochranu zdraví a plánům na jejich rozvolňování přijatým veřejnými orgány, zvláště v Lucembursku, dojde od 25. května 2020 ke změnám v organizaci chodu Soudního dvora EU.

Plošná práce z domova bude v zásadě zachována. Toto rozhodnutí je v souladu s doporučením vydaným orgány hostitelské země, aby orgány veřejné správy a podniky podporovaly práci na dálku po celou dobu rozvolňování opatření k omezení pohybu osob. Zohledňuje rovněž značný rozsah činností, jež lze v současné době zajišťovat na dálku.

Bylo rozhodnuto, že pokud to dále aktuální podmínky dovolí, bude v období od 25. května do 15. července 2020 znovu umožněno konání jednání k přednesu řečí.

Toto obnovení jednání bude doprovázeno zavedením formalizovaných hygienických postupů a pravidel udržování fyzického odstupu, které umožní zajišťovat ochranu zdraví všech osob zapojených do organizace a konání jednání. Zejména zástupci dotčených účastníků řízení a zúčastněných obdrží za tímto účelem podrobná vysvětlení ze strany soudních kanceláří obou soudů.

Soudní dvůr Evropské unie se tak obezřetně přizpůsobuje vývoji situace související s pandemií koronaviru. Předpokládaným obnovením konání jednání k přednesu řečí vytváří Soudní dvůr EU veškeré podmínky pro zaručení úplné kontinuity veřejné služby poskytované uživatelům, kteří mohou být evropskými procesními subjekty, a současně chrání svůj personál a přispívá k dosažení cílů veřejného zdraví a boje proti pandemii.


Zdroj: Soudní dvůr EU

Go to TOP