Průběžně aktualizováno: Informace a doporučení ČAK pro advokáty a advokátní koncipienty

Informace a doporučení ČAK pro advokáty a advokátní koncipienty ve věci Vládou vyhlášeného nouzového stavu vzhledem k pandemii Koronavirem:

a) Zákaz prodeje služeb v provozovnách stanovený v usnesení vlády ČR č. 211 ze dne 14. března 2020 a v následných mimořádných opatřeních Ministerstva zdravotnictví, naposledy č. j. MZDR 15190/2020-1 ze dne 6. dubna 2020, se nevztahuje na poskytování právních služeb v advokátní kanceláři, v sídle advokáta či jiném místě, v němž jsou právní služby advokátem či advokáty poskytovány.

b) Zákaz návštěv ve vazebních věznicích, věznicích a v ústavech pro výkon zabezpečovací detence stanovený v Usnesení vlády ČR č. 204 ze dne 13. března 2020 se na advokáty nevztahuje. Vstup do vězeňských zařízení však nebude umožněn advokátovi či koncipientovi, jemuž bude na vstupu či vstupní bráně do tohoto zařízení příslušníkem Vězeňské služby ČR bezkontaktním teploměrem naměřena teplota 38°C a vyšší.

c) O možných opatřeních ohledně přerušení a stavení lhůt včetně doručování prostřednictvím datových schránek jednali zástupci ČAK s MSp ČR. Parlament od 8. dubna projednává návrh zákona, podle něhož by měl soud či příslušný orgán prominout zmeškání lhůty (navrátit lhůtu v trestním řízení), pokud k němu došlo z omluvitelného důvodu spočívajícího v mimořádném opatření při epidemii koronaviru.

 

Doporučení ČAK advokátům a advokátním koncipientům:

a) Osobní kontakt s klienty omezte na nezbytně nutnou míru, dávejte přednost komunikaci na dálku:

– předem pozvané klienty kontaktujte telefonicky či elektronickou poštou a nejde-li o akutní případ, jenž vylučuje jiné než osobní jednání, návštěvu odložte, resp. zvažte poskytnutí právní služby jinou formou;

– v případě neodkladných či průběžných jednání s paušálními klienty, jednejte přiměřeně tak, jak je uvedeno výše;

– nové klienty ad hoc odkažte nejprve na předjednání věci telefonicky či elektronickou poštou a dále postupujte tak, jak uvedeno výše.

b) Seznamte se s „Doporučením MSp ČR ve vztahu k fungování soudů s ohledem na vyhlášený nouzový stav“ ze dne 13. března 2020 (viz ZDE) a ve smyslu čl. III Doporučení iniciujte odročení již nařízených nikoli však neodkladných soudních jednání. Analogicky a s odkazem na citované Doporučení postupujte i ve věcech správních řízení či v řízeních před jinými orgány veřejné moci včetně Policie ČR

c) Věznice a vazební věznice navštěvujte pouze v absolutně nezbytných případech a zásadně nikdy, pokud cítíte jakékoli příznaky onemocnění, tj. bez ohledu na teploty 38°C a vyšší.

d) Při nezbytné účasti v rámci soudních či jiných řízení, resp. při nezbytných jednáních s klienty dodržujte s jednajícími dostatečný odstup a dle vyhodnocení situace užijte, pokud možno, přiměřené ochranné prostředky.

e) Důsledně dodržujte karanténní opatření, pokud jsou vám uložena a dále:

– na základě citlivého vyhodnocení rozhodných skutečností zvažte možnost výkonu práce zaměstnanců či kolegů z domova či jiného vhodného místa mimo advokátní kancelář;

– neprodleně požadujte informace, zdali se vaši zaměstnanci či kolegové nevrátili z rizikových oblastní, zda nepřišli do kontaktu s nemocnou osobou či osobou vykazující prvotní příznaky onemocnění COVID-19, resp. zdali se nákaza neobjevila u rodinných příslušníků, či v komunitě, v níž se poslední dny pohybovali (na základě informací zajistěte odpovídající výkon karanténních opatření);

– zajistěte (pokud možno) na pracovišti dezinfekční prostředky, resp. dostatek obdobných hygienických prostředků, případně dle potřeby a vašeho rozhodnutí pro sebe či zaměstnance ochranné prostředky.

Výjimečné a kritické dopady jak karanténních opatření, tak vlastní infekce na chod vaší kanceláře ohlaste Komoře k poskytnutí možné součinnosti či řešení problémů. Od pondělního rána 16. 3.  2020 byla k tomuto účelu zřízena speciální e-mailová adresa: help@cak.cz

Informace a doporučení budou dále doplňována či revidována v návaznosti na další rozhodnutí vlády a ministerstev.

JUDr. Vladimír Jirousek, předseda České advokátní komory

JUDr. Petr Čáp, tajemník České advokátní komory

 

Go to TOP