NS: Právní věty rozhodnutí schválené občanskoprávním a obchodním kolegiem

Právní věty rozhodnutí schválené na jednání občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu 12. června 2019.

 

Uznání cizích rozhodnutí, čl. 32 Nařízení (ES) č. 44/2001, čl. 38 Nařízení (ES) č. 44/2001

Výrok o nařízení exekuce podle cizozemského rozhodnutí vydaný soudem jiného členského státu Evropské unie nelze prohlásit vykonatelným na území České republiky.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2018, sp. zn. 20 Cdo 3689/2018)


Pojištění odpovědnosti za škodu
, § 43 předpisu č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013, § 44 předpisu č. 37/2004 Sb. ve znění do 31. 12. 2013

Pojištěný z odpovědnosti za škodu je oprávněn domáhat se v soudním řízení po pojistiteli toho, aby za něj uhradil škodu přímo poškozenému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 12. 12. 2018, sp. zn. 23 Cdo 5969/2017)


Podnájem bytu
,
Výpověď z nájmu bytu, § 719 odst. 1 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 711 odst. 2 písm. b) obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 689 odst. 2 obč. zák. ve znění do 31. 12. 2013, § 2274 o. z., § 2272 odst. 2 o. z., § 2275 o. z., § 2288 odst. 1 písm. a) o. z., § 2276 o. z., § 243e odst. 1 o. s. ř. ve znění do 29. 09. 2017

Pronajímatel si může vyhradit, že nájemce potřebuje k uzavření podnájemní smlouvy jeho písemný souhlas (§ 2272 odst. 2 o. z.) i při sjednání podnájmu jen části bytu, v němž nájemce bydlí (§ 2274 o. z.).

O hrubé porušení povinností nájemce podle ustanovení § 2288 odst. 1 písm. a) ve spojení s § 2276 o. z. jde i v případě, přenechá-li byt (jeho část) do užívání bezúplatně jinému.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 18. 12. 2018, sp. zn. 26 Cdo 4157/2017)


Pojištění osob
,
Forma právních jednání (o. z.) [Právní jednání (o. z.)], Pojištění, § 4 odst. 4 předpisu č. 37/2004 Sb., § 4 odst. 5 předpisu č. 37/2004 Sb.

Vyžaduje-li ustanovení § 4 odst. 4 zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, aby byl pojistník prokazatelně seznámen s pojistnými podmínkami, které mají tvořit nedílnou součást pojistné smlouvy, je nezbytné tuto povinnost vztáhnout na všechny pojistné podmínky, které mají tvořit součást pojistné smlouvy a mají být pro smluvní strany závazné, bez ohledu na jejich formální označení.

Z toho, že pojistník byl informován o možnosti kdykoliv nahlédnout do pojistných podmínek, resp. že pojistné podmínky jsou k nahlédnutí ve všech obchodních místech pojistitele, neplyne, že byl prokazatelně seznámen s pojistnými podmínkami.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 13. 2. 2019, sp. zn. 31 Cdo 1566/2017)


Exekuce
,
Splnění závazku, Provedení prací a výkonů, § 351 o. s. ř., § 268 odst. 1 písm. g) o. s. ř.

Ukládá-li exekuční titul bez bližší specifikace zveřejnit omluvu na určité internetové stránce, lze tuto povinnost splnit pouze zveřejněním omluvy na této internetové stránce (jakožto jednotlivé webové stránce, která se zobrazí v okně internetového prohlížeče po zadání její adresy do adresního řádku).

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. 1. 2019, sp. zn. 20 Cdo 4449/2018)


Insolvence
,
Insolvenční řízení, Oddlužení, Konkurs, Žaloba určovací, Způsob řešení úpadku, Výkon rozhodnutí, Úpadek, Incidenční spory, Exekuce, § 192 odst. 3 IZ, § 312 odst. 4 IZ, § 410 odst. 2 IZ,

I. Popření pohledávky dlužníkem má vždy za následek, že v rozsahu popření není upravený seznam přihlášených pohledávek exekučním titulem. Tento zvláštní důsledek popření pohledávky dlužníkem není možné nijak zvrátit.

II. Pominou-li účinky schválení oddlužení, přestává popření pohledávky dlužníkem mít (v rozsahu popření) vliv na zjištění pohledávky. Žalobu, kterou se věřitel proti popírajícímu dlužníku domáhá určení pravosti pohledávky, soud v této situaci odmítne jako podanou osobou, která k tomu nebyla oprávněna (§ 160 odst. 4 insolvenčního zákona).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 29. 11. 2018, sen. zn. 29 ICdo 121/2016)


Nájem bytu
,
Výpověď z nájmu bytu, § 2290 o. z., § 243d písm. a) o. s. ř. ve znění do 29. 09. 2017

Vypoví-li pronajímatel nájem bytu z jiných než zákonem stanovených důvodů, jde o výpověď neoprávněnou, nikoliv neplatnou; její neoprávněnost musí nájemce uplatnit žalobou podle § 2290 o. z.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. 11. 2018, sp. zn. 26 Cdo 3328/2017)


Náklady řízení
,
Smír, Směnečný a šekový platební rozkaz, § 99 o. s. ř., § 146 odst. 2 o. s. ř., § 175 o. s. ř.

Povaha řízení o námitkách proti směnečnému platebnímu rozkazu nevylučuje skončit probíhající řízení soudním smírem podle § 99 o. s. ř. Schválí-li soud smír účastníků, rozhodne rovněž o zrušení směnečného platebního rozkazu.

(Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 28. 11. 2018, sp. zn. 29 Cdo 5949/2016)

Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Pixabay

Go to TOP