SD EU má nová pravidla pro kasační opravné prostředky

Soudní dvůr přijímá nová pravidla o uznávání přijatelnosti kasačních opravných prostředků ve věcech, v nichž už proběhl dvojí přezkum. Takový kasační opravný prostředek bude uznán jako celek nebo zčásti přijatelným, pouze pokud nastoluje otázku významnou pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva.

V rámci reformy soudní struktury Evropské unie přistoupil Soudní dvůr spolu s Tribunálem k celkové analýze pravomocí, které vykonávají, a zabýval se tím, zda by měly být provedeny určité změny zejména v projednávání kasačních opravných prostředků Soudním dvorem.

Z této analýzy vyplynulo, že celá řada kasačních opravných prostředků je podávána ve věcech, ve kterých již proběhl dvojí přezkum, a to nejprve nezávislým odvolacím senátem a poté Tribunálem, a že mnohé z těchto kasačních opravných prostředků jsou Soudním dvorem odmítány z důvodu zjevné nepřípustnosti či zamítány pro zjevnou neopodstatněnost.

Aby se mohl Soudní dvůr soustředit na věci, které si žádají veškerou jeho pozornost, navrhuje se tedy v zájmu řádného výkonu spravedlnosti zavést pro kasační opravné prostředky týkající se takových věcí postup, v jehož rámci Soudní dvůr uzná kasační opravný prostředek jako celek nebo zčásti přijatelným, pouze pokud nastoluje otázku významnou pro jednotu, soulad nebo další vývoj unijního práva.

Protokol o statutu Soudního dvora Evropské unie[1] a jednací řád Soudního dvora[2] byly odpovídajícím způsobem změněny. Tyto změny vstoupily v platnost dne 1. května 2019[3].

Podle nových pravidel se kasační opravné prostředky proti rozhodnutím Tribunálu, která se týkají rozhodnutí nezávislého odvolacího senátu některého z níže uvedených úřadů či agentur, projednají, pouze pokud je Soudní dvůr předem uzná přijatelnými:

  • Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) (Alicante, Španělsko);
  • Odrůdový úřad Společenství (CPVO) (Angers, Francie);
  • Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) (Helsinki, Finsko);
  • Agentura Evropské unie pro bezpečnost letectví (EASA) (Kolín, Německo).

V těchto věcech musí být ke kasačnímu opravnému prostředku přiložen maximálně sedmistránkový návrh na uznání jeho přijatelnosti, v němž navrhovatel jasně popíše otázku významnou pro jednotu, soulad a další vývoj unijního práva, kterou kasační opravný prostředek nastoluje. Není-li takový návrh přiložen, bude samotný kasační opravný prostředek prohlášen nepřípustným.

Splňuje-li návrh předepsané formální náležitosti, rozhodne Soudní dvůr o uznání přijatelnosti kasačního opravného prostředku co možná nejdříve usnesením s odůvodněním, které se zveřejní na internetových stránkách Soudního dvora. Toto rozhodnutí přijme na návrh soudce zpravodaje a po vyslechnutí generálního advokáta senát zvlášť za tím účelem zřízený, jemuž předsedá místopředseda Soudního dvora a v němž dále zasedá soudce zpravodaj a předseda senátu složeného ze tří soudců, k němuž je soudce zpravodaj přidělen ke dni podání návrhu. Usnesení, kterým je kasační opravný prostředek uznán přijatelným, se doručí spolu s kasačním opravným prostředkem účastníkům řízení v dotčené věci před Tribunálem, a je-li kasační opravný prostředek uznán přijatelným zčásti, jsou v tomto usnesení upřesněny důvody kasačního opravného prostředku nebo jeho části, k nimž se musí kasační odpověď vztahovat.

O rozhodnutí, kterým je kasační opravný prostředek uznán přijatelným, dále vedoucí soudní kanceláře uvědomí Tribunál a také členské státy, Evropský parlament, Radu Evropské unie a Evropskou komisi, pokud nebyly účastníky řízení v dotčené věci před Tribunálem.

Zdroj: Soudní dvůr EU

 


[1] Článek 58a statutu.

[2] Kapitola 1a hlavy V jednacího řádu.

[3] Úř. věst. 2019, L 111, s. 1.

 

Go to TOP