Oznamovací povinnost kvůli střetu zájmů nesplnili někteří soudci v termínu

Nejvyšší soud je na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, pověřen přijímáním a evidencí oznámení o činnostech, majetku, příjmech, darech a závazcích soudců České republiky a dále uchováváním a dohlížením nad úplností údajů v těchto oznámeních.

Soudci, kteří byli ve výkonu funkce ke dni 1. ledna 2018, byli povinni podat průběžné, tzv. mimořádné, oznámení podle čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb., ve lhůtě nejpozději do 30. června 2018. Toto oznámení zahrnovalo informace o peněžitých příjmech, jiných majetkových výhodách a darech přijatých soudcem v období od 1. září 2017 do 31. prosince 2017.

Z celkového počtu 3 004 soudců ve výkonu funkce, zapsaných k 1. lednu 2018 Ministerstvem spravedlnosti do Centrálního registru oznámení, se zákonná povinnost podat toto mimořádné oznámení vztahovala na 3 000 soudců (tři soudci zemřeli před uplynutím lhůty pro podání, jeden soudce zemřel po uplynutí lhůty pro podání oznámení).

Všechna požadovaná oznámení podle čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. byla soudci podána. Padesát sedm soudců pak podalo oznámení po zákonem stanovené lhůtě, tj. po 30. červnu 2018. U těchto soudců, kteří nepodali oznámení včas, zvažoval předseda Nejvyššího soudu prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph.D. v každém individuálním případě možnost udělení výtky. Zohlednil přitom především zdravotní a osobní důvody, které některým soudcům znemožnily splnit jejich povinnost včas. Všichni tito soudci byli současně předsedou Nejvyššího soudu upozorněni na potřebu plnit svoji zákonnou oznamovací povinnost v předepsané lhůtě, neboť porušení této povinnosti může naplňovat znaky kárného provinění. Mezi soudci, jež podali oznámení po zákonné lhůtě, bylo přitom jedenáct soudců, kteří již ukončili výkon funkce.

Výtka podle § 88a, zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, byla nakonec předsedou Nejvyššího soudu udělena devatenácti soudcům, a to za nesplnění povinnosti podat oznámení podle čl. II bodu 4 přechodného ustanovení zákona č. 14/2017 Sb. v zákonem stanovené lhůtě.

Podle zákona o střetu zájmů zahájilo v roce 2018 výkon funkce 108 soudců, kteří své vstupní oznámení podali v zákonné lhůtě.

Oznamovací povinnost v souvislosti s ukončením výkonu funkce v roce 2018 vznikla u 85 soudců. Soudci, kterým byla stanovena lhůta pro podání výstupního oznámení v roce 2018, své oznámení taktéž všichni podali.

Průběžné oznámení za období výkonu funkce v kalendářním roce 2018 bude podáváno ve lhůtě nejpozději do 30. června 2019. Veškeré informace, které by měly soudcům pomoci tuto zákonnou povinnost splnit, jsou dostupné na webových stránkách www.nsoud.cz, v sekci „O Nejvyšším soudu“ – „Evidence podle zákona o střetu zájmů“.

 

Zdroj: Nejvyšší soud ČR

Foto: Pixabay

Go to TOP